Home Wat gaat de VVD doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

De VVD vindt een goede mentale gezondheid en GGZ enorm belangrijk. Een deel van de ggz-zorg wordt sinds de decentralisatie door gemeenten georganiseerd. Daardoor kan zorg beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij.

De VVD ziet mogelijkheden voor verbetering van de zorg, zowel voor patiënten als voor medewerkers. De VVD wil de wachtlijsten in de ggz aanpakken door een betere organisatie van de ggz, bijvoorbeeld door te kijken naar slimmere doorverwijssystematiek en meer digitale hulpverlening. Daarnaast is het zaak om meer mensen op te leiden, omdat er ook in de ggz grote tekorten zijn aan arbeidskrachten.

De trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten wil de VVD keren. Dit vraagt regionale afstemming tussen ggz-aanbieders en gerichte contractering door zorgverzekeraars. Daarnaast is er sprake van een stijgend aantal personen met verward gedrag. Hiervoor is meer samenwerking tussen gemeentes, zorg en politie nodig. Escalaties moeten voorkomen worden en personen met verward gedrag die psychische hulp nodig hebben, moeten zorg ontvangen, in plaats van afgevoerd worden in een politieauto. Ook kijkt de VVD naar de bekostiging van zorg: zorg moet om kwaliteit en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. Daarbij kijken we ook naar het nog verder terugdringen van administratieve lasten. De VVD wil meer uitgaan van vertrouwen in de professional, meer eigen regie en meer zeggenschap.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

De VVD benadrukt het belang van mentale gezondheid. Gemeenten hebben een belangrijke rol. Zij kennen hun inwoners het beste en kunnen problematiek vroeg signaleren. Dat geldt ook voor het bevorderen van mentale gezondheid. Uitgangspunt van de VVD daarbij is dat mensen hier een eigen verantwoordelijkheid en keuze in hebben, maar dat zij soms best geholpen mogen worden in het maken van verantwoorde keuzes. Sport is daar een voorbeeld van en kan een grote rol spelen in het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

De VVD wil kijken naar de bekostiging van zorg: zorg moet om kwaliteit en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. Nieuwe bekostiging moet expliciet ook ruimte laten voor preventie en rekening houden met domeinoverstijgende aspecten daarvan.

De afgelopen jaren heeft de VVD met de brede schuldenaanpak veel geïnvesteerd in de aanpak van problematische schulden door gemeenten. Bovendien zetten wij in op bijvoorbeeld twee maanden ademruimte voor mensen met problematische schulden om de problemen samen met een hulpverlener op een rij te zetten en verdere escalaties te voorkomen. Ook wil de VVD een schuldregeling om mensen sneller uit de schuldenproblematiek te halen. Gemeenten moeten daarnaast meer mogelijkheden krijgen om overheden die schuldeiser zijn mee te laten werken aan een schuldhulptraject.

Scholen zijn een goede plek waar mentale problemen onder onze jongeren vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en waar het taboe op mentale problemen doorbroken kan worden. School is ook een plek waar jongeren een gezonde levensstijl kan worden aangeleerd, bijvoorbeeld door informatie over voeding en bewegen.

Mentale veerkracht is wat de VVD betreft een samenspel tussen lichamelijke en psychische aandacht. De gemeente is hierin als eerst aan zet. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op een lokaal preventieakkoord, waarin meerdere domeinen bij elkaar komen en samenwerken. Gemeenten besteden hierin veelal ook aandacht aan mentale gezondheid. Een goede ontwikkeling, omdat zo lichamelijke en psychische aspecten bij elkaar worden gebracht.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

De VVD wil de wachtlijsten in de ggz aanpakken door een betere organisatie van de ggz, bijvoorbeeld door te kijken naar slimmere doorverwijssystematiek. Ook digitale hulpverlening kan een rol spelen bij het komen tot kortere wachttijden. De VVD wil daarnaast ook wat doen aan de arbeidsproblematiek in de ggz, bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen voor ggz-professionals.

De VVD wil voorkomen dat mentale klachten ontstaan. Gemeenten hebben hierin een taak om problematiek vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Naast de hiervoor genoemde maatregelen wil de VVD laagdrempelige mogelijkheden creëren bij Wmo-loketten of buurthuizen waar men terecht kan komen in “huiskamer-buurthuis” setting, met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en een ggz-consultant, die kunnen helpen mensen hun vraag te formuleren en de weg te wijzen in de eigen omgeving. Soms is dit genoeg, of kan alvast (in ggz-wachttijd) begonnen worden met een eerste herstel in dagelijks leven, zonder te hoeven diagnosticeren/DBC te openen.

De VVD wil de wachtlijsten en personeelstekort in de ggz aanpakken, met hierboven beschreven maatregelen. De VVD wil daarnaast vasthouden aan de deels gedecentraliseerde ggz-zorg. Hierdoor kan zorg beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij.

Iedereen met een hulpvraag moet geholpen worden, hoe klein die hulpvraag ook is. De VVD vindt het belangrijk dat deze hulp door de juiste persoon en op de juiste plek geboden wordt. Daarom zien wij een oplossing in verbeterde doorverwijssystematiek en staan we achter de beweging de juiste zorg op de juiste plek, waarin ook digitale zorg een plaats heeft. Hiervoor kijken we ook naar de bekostiging van digitale zorg.

De VVD pakt arbeidsmarktproblematiek in de ggz aan door te investeren in opleidingen voor ggz-professionals, maar ook door de zorg anders te organiseren en anders te financieren. De ggz moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. Dat betekent wat de VVD betreft onder andere minder administratie, meer zeggenschap en meer doorgroeimogelijkheden.

Op dit moment is ons programma nog niet definitief en kunnen we nog niet zeggen hoe de begroting eruit komt te zien om de toegang tot de geestelijke gezondheid te verbeteren.

Ambulantisering

Wij zien meerwaarde in ambulante behandeling, omdat impactvolle en dure intramurale zorg hierdoor minder vaak ingezet zal hoeven worden. Het leidt uiteindelijk tot een ggz die in samenwerking met cliënten en andere domeinen meer en beter bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de sociale inclusie van mensen met (ernstige) mentale problemen.

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, ook over ggz-patiënten. De VVD ziet dat wijkteams en modellen als ACT/FACT een positieve bijdrage leveren aan vroegtijdige ambulante zorg. De VVD wil gemeenten dan ook stimuleren hier meer gebruik van te maken en te investeren in de juiste expertise in de wijkteams. De regiobeelden moeten daarnaast de basis vormen voor het inbedden van goede regionale samenwerking. Pas als de opgave bekend is, kan gekeken naar de juiste oplossing. Wat de VVD betreft heeft elke speler hierin een rol, van verzekeraar tot aan patiënt.

Onze ideeën over de verdere wijziging van de Wet verplichte ggz is dat het beperken van iemands vrijheden altijd onder strikte voorwaarden en uiterste zorgvuldigheid moet gebeuren. Daar mag niet lichtzinnig mee omgegaan worden en mag alleen als er geen andere mogelijkheden zijn. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn en ook blijven.

Kwaliteit van de zorg

De kwaliteitsstandaarden zijn wat de VVD betreft leidend als het gaat om kwaliteit van zorg. Kwaliteit gaat om veel meer dan het volgen van een standaard. Zorgaanbieders moeten met gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over kwaliteit van zorg. Aanbieders die dit niet doen, krijgen wat de VVD betreft niet meer dan een wettelijk maximum vergoed. Het moet dan transparant worden gemaakt waarom er geen afspraken zijn gemaakt. Daarmee wordt kwaliteitsinformatie ook meteen zichtbaar voor patiënten. Informatie over kwaliteit moet makkelijk te vinden zijn voor (toekomstig) patiënten, denk bijvoorbeeld aan de verplichte publicatie van wachttijden op websites van aanbieders.

De VVD wil domeinoversteigende bekostiging mogelijk maken, ook in de ggz. Daarbij kijken we ook naar de manier waarop domeinoversteigend gefinancierd kan worden, zodat integrale zorg vanuit verschillende domeinen gemakkelijker geleverd kan worden. Daarmee zetten we de patiënt centraal en niet het systeem.

In contracten met gemeenten en zorgverzekeraars moet ook aandacht besteed worden aan innovatie, waardoor innoveren en vernieuwing meer vanzelfsprekend wordt. De bekostiging moet daar dan ook op aansluiten. De mogelijkheden voor innovatie moet daarvoor in de plaats komen, want innovatie kan de kwaliteit van zorg op den duur alleen maar verbeteren en is daarom onmisbaar.

Het terugdringen van regeldruk moet ook in een nieuw bestuurlijk akkoord weer aandacht krijgen. We kunnen de administratieve lasten alleen verlagen als iedereen hieraan meewerkt en meedenkt. Er zijn veel goede voorbeelden van organisaties die de administratieve lasten al tot een minimum beperkt hebben. De VVD wil dat deze voorbeelden de standaard worden. Ook hier moet de bekostiging hierop aansluiten.

De VVD wil meer mensen opleiden voor de ggz, om het arbeidsmarkttekort in de sector tegen te gaan en de wachtlijsten te verkorten. Om dat te bewerkstelligen moet de opleiding, maar vooral het beroep in de ggz aantrekkelijk zijn. Dat betekent aantrekkelijker werkomstandigheden voor het zorgpersoneel door hen meer autonomie, opleidingen, flexibelere roosters en doorgroeimogelijkheden te bieden.

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden momenteel al vaak de zeer gespecialiseerde diagnostiek en zorg van TOPGGZ. De aanvullende werkzaamheden van TOPGGZ, zoals wetenschappelijk onderzoek en het overdragen van kennis ligt qua bekostiging echter lastiger en is nog niet goed verankerd. Terwijl ook deze werkzaamheden belangrijk zijn en bijdragen aan kwalitatief goede ggz. Er zijn al vele gesprekken geweest met betrokken partijen om te bezien hoe de bekostiging een plek kan krijgen en er lopen verschillende experimenten naar bekostiging van deze werkzaamheden. De VVD vindt dat deze experimenten, indien succesvol, uiteindelijk definitief verankerd moeten worden in de bekostiging om zo expertise van TOPGGZ te optimaliseren. Daarbij zijn in eerste instantie de betrokken partijen aan zet, zoals NZa, Nederlandse GGZ en ZN.

Beschikbaarheid woningen

Het oplossen van dakloosheid vraagt maatwerk. Zo behoeft een dakloze jongere een heel andere oplossing dan een economisch dakloze en iemand met psychische problematiek die dakloos is heeft weer een andere oplossing nodig. Daarnaast wil de VVD dat daklozen zo snel mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woning met begeleiding om iemand zo snel mogelijk weer deel uit te laten maken van de maatschappij.

De VVD wil dat mensen met psychische problematiek zo veel mogelijk zelfstandig thuis wonen. Iemand die niet zelfstandig kan wonen heeft vaak te maken met verschillende problemen, zoals psychische problemen, een verslaving of schulden. De VVD vindt dat deze mensen zolang het verantwoord kan, thuis zorg en begeleiding moeten krijgen zoals hulp met schulden, hulp om de dag in te delen of om een verslaving aan te pakken. Zolang dat in de eigen woning of buurt gebeurt, blijft iemand niet alleen zo zelfstandig mogelijk, maar kan diegene ook gemakkelijker meedoen aan de samenleving, met vertrouwde sociale contacten en omgeving.

Ervaringsdeskundigheid

De VVD vindt de rol van ervaringsdeskundigen in de ggz belangrijk. De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz geeft vele voordelen, waaronder het geven van perspectief van herstel, destigmatisering, laagdrempeligere zorg, empathie en erkenning. Ze geven een krachtig signaal dat je van een psychische aandoening kan herstellen. Een ervaringsdeskundige wordt wat de VVD betreft dan ook ingezet tijdens de zorgverlening als dit een meerwaarde heeft volgens de professional.

(De)stigmatisering

Het taboe dat bestaat op psychische problematiek moet doorbroken worden. Er niet over praten of verzwijgen of het stigmatiseren van deze problemen heeft juist een averechts effect. De VVD vindt dat destigmatisering een taak van iedereen is, zoals ouders, scholen en sportclubs, maar ook van de overheid.

De VVD wil het probleem van het stijgend aantal personen met verward gedrag aanpakken door meer en andere samenwerking te creëren tussen gemeente, zorg en politie. De samenwerking tussen deze drie domeinen kan beter en moet structureel worden om zo escalatie en/of herhaling te voorkomen. Personen zijn zo namelijk eerder in beeld en kunnen zo eerder geholpen worden om verward gedrag tegen te gaan. Ook kan door samenwerking meteen een juiste behandeling of plek gevonden worden indien zich toch een escalatie voordoet, omdat de persoon al bekend is of omdat er gezamenlijk een juiste plek gevonden kan worden.

Ouderen

Iedereen kan last hebben van psychische problemen, ook ouderen. Het hebben van een ziekte, beperking of simpelweg het ouder worden kan altijd psychische klachten met zich meebrengen. Het is aan professionals om op een juiste manier invulling te geven aan kwaliteitsstandaarden. Daarnaast hebben verpleeghuizen een verantwoordelijkheid om het taboe of de stigmatisering van psychische klachten te doorbreken en ook daar deze problemen bespreekbaar te maken.

Arbeidsparticipatie en eigen kracht

De VVD wil dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk kan meedoen in de maatschappij, dus ook mensen met een psychische aandoening of verslaving. Meedoen in de maatschappij betekent veelal ook het hebben van een (betaalde) baan. De VVD zet zich in voor betere begeleiding naar werk. Het hebben van een aandoening of ziekte hoeft niet te betekenen dat iemand niet meer kan werken. De VVD maakt zich dan ook hard voor begeleiding en ondersteuning op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking.

De VVD vindt dat lotgenotencontactgroepen en zelfregiecentra een meerwaarde hebben naast reguliere zorg voor mensen met psychische klachten. Ze worden als laagdrempelige, lokale en regionale voorzieningen beschouwd en kunnen een rol spelen in het voorkomen van terugval. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre lotgenotencontact toepasbaar kan zijn in Nederland, door de overheid ondersteund kan worden.

De VVD vindt zorg bij de burger belangrijk. Een deel van de ggz-zorg wordt sinds de decentralisatie door gemeenten georganiseerd. Daardoor kan zorg beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top