Wat wil de VVD met mentale gezondheid en middelengebruik?

Toekomstvisie

De VVD vindt een goede mentale gezondheid, weerbaarheid en GGZ enorm belangrijk. Daarbij moet breder gekeken worden dan door de bril van zorg alleen. Mentale klachten kunnen bijvoorbeeld ook voortkomen uit zorgen over geld of werk. Zorg moet daarom zoveel mogelijk in samenhang plaatsvinden met andere terreinen, zoals schuldhulpverlening. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen, en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Ggz-zorg moet om kwaliteit van leven en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. We willen dat de financiering daar op aansluit. Daarbij kijken we ook naar het nog verder terugdringen van administratieve lasten. De VVD wil meer uitgaan van vertrouwen in de professional, meer eigen regie en meer zeggenschap.

Er wordt een groot beroep gedaan op de ggz en het personeel is schaars. Dat vraagt enerzijds om het beter organiseren van ggz-zorg, zodat mensen die hulp hard nodig hebben, die ook krijgen. En anderzijds door meer mensen op te leiden en werktaken slimmer te verdelen, bijvoorbeeld door het meer inzetten van een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, die mensen laagdrempelig kan helpen naar de juiste zorg.

Door verschillende domein beter te laten samenwerken, zoals huisartsenzorg, het sociaal domein en de ggz, kunnen mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving geholpen worden met mentale zorgvragen. De VVD wil het opzetten van mentale gezondheidscentra en laagdrempelige herstel- en zelfregiecentra door heel Nederland bevorderen. Hier kunnen mensen laagdrempelig verder geholpen worden met hun mentale klachten en wordt met deskundigen bezien welke hulp het best passend is. Ook moeten huisartsen snel kunnen zien waar een patiënt snel geholpen kan worden, daarom willen we dat ggz-aanbieders hun wachtlijsten actueel houden. Deze laagdrempelige hulp, in combinatie met een beter inzicht in wachtlijsten, draagt bij aan het tegengaan van de wachtlijstproblematiek.

Daarnaast is er sprake van een stijgende aantal personen met onbegrepen gedrag. Hiervoor is meer samenwerking tussen gemeentes, zorg en politie nodig. Inzet is dat deze personen de juiste hulp krijgen. Dit ontlast ook de politie.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

De VVD benadrukt het belang van mentale gezondheid. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol. Zij kennen hun inwoners het beste en kunnen problematiek vroeg signaleren. Dat geldt ook voor het bevorderen van mentale gezondheid. Met betrekking tot preventie van mentale problematiek willen we ook de rol van bijvoorbeeld sportverenigingen, onderwijs en werkgevers versterken in het signaleren van mentale problematiek en herkennen van bijvoorbeeld neerslachtigheid. Bij het werken aan een gezonde leefstijl is het uitgangspunt van de VVD dat mensen hier een eigen verantwoordelijkheid en keuze in hebben, maar dat zij soms best geholpen mogen worden in het maken van verantwoorde keuzes. Sport is daar een voorbeeld van en kan een grote rol spelen in het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

De VVD wil kijken naar de bekostiging van zorg: zorg moet om kwaliteit en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. We moeten altijd vinger aan de pols houden of de nieuwe bekostigingssystematiek ook ruimte geeft aan preventie en rekening houdt met domeinoverstijgende aspecten daarvan.

Als rekeningen zich opstapelen raken veel mensen in de stress. Zij durven de stap naar de schulphulpverlening vervolgens niet te nemen. Gemeentes moeten in gesprek gaan met mensen die hun brieven niet beantwoorden en structurele betalingsachterstanden hebben. Ook moet er een meldplicht bij de gemeente zijn voor aanbieders van vaste lasten als rekeningen structureel niet betaald worden. Zo krijgen we zicht op wie in armoede leeft, en kunnen we deze mensen helpen. De VVD wil ook strengere regels voor snelle kredietverlening, zoals “Buy Now, Pay Later”-diensten. Het armoede- en schuldenbeleid van gemeenten moet gericht zijn op het zo snel mogelijk ontzorgen van mensen met problematische geldzorgen. Zo gaan we langdurige financiële problemen en daar bijkomende stressklachten tegen. Wij willen dat professionals zo vroeg mogelijk meehelpen om orde op zaken te stellen en zo nodig overgaan op schuldhulpverlening. Ook willen we dat mensen weerbaar gemaakt worden tegen terugkerende armoede. Gemeenten moeten deze doelgroep extra goed in de gaten houden en contact onderhouden om de geldsituatie bespreekbaar te houden.

Scholen zijn een goede plek waar mentale problemen onder onze jongeren vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en waar het taboe op mentale problemen doorbroken kan worden. We willen de rol van scholen versterken in het vroegtijdig signaleren van mentale problematiek, bijvoorbeeld in het herkennen van angst of neerslachtigheid. School is ook een plek waar jongeren een gezonde levensstijl kan worden aangeleerd, bijvoorbeeld door informatie over voeding en bewegen. We gaan door met de gratis schoolmaaltijden, waarbij kinderen leren over gezonde voeding.

Mentale veerkracht is wat de VVD betreft een samenspel tussen lichamelijke en psychische aandacht. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op een lokaal preventieakkoord, waarin meerdere domeinen bij elkaar komen en samenwerken. Gemeenten besteden hierin veelal ook aandacht aan mentale gezondheid. Een goede ontwikkeling, omdat zo lichamelijke en psychische aspecten bij elkaar worden gebracht. De VVD wil dat zoveel mogelijk gemeenten werk maken van een lokaal preventieakkoord.

Middelengebruik

De VVD wil drugsgebruik ontmoedigen, onder meer door effectieve voorlichting, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met maatschappelijke partners en werkgevers. Een effectieve preventieaanpak betekent ook dat de overheid drugsgebruikers wijst op hun eigen verantwoordelijkheid. Veel drugsgebruikers zijn zich er niet bewust van dat hun vraag een aanbod in stand houdt in een business die gerund wordt door meedogenloze criminelen. Hier is een actieve voorlichtingscampagne voor nodig, waarbij samengewerkt zal moeten worden met maatschappelijke partners en werkgevers. Ten aanzien van legalisering van cannabis wachten we de resultaten van de experimenten gesloten coffeeshopketen af, voordat we een definitief besluit nemen over het vervolg hiervan.

De VVD wil gezonde keuzes bevorderen en ongezonde keuzes ontmoedigen, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. De VVD staat achter de maatregelen die genomen ten aanzien van het ontmoedigen van roken en het werken naar een rookvrije generatie 2040; zoals het uit het zicht halen van tabaksproducten en het verbieden van online verkoop van tabak. Daarnaast willen we een Europese aanpak van misleidende trucjes zoals de ‘sjoemelsigaret’. De VVD wil bij roken ook aandacht hebben voor nieuwe rookproducten zoals de e-sigaret. We hebben voorgesteld om een verbruiksbelasting in te voeren voor de e-sigaret, om zo het gebruik ervan te ontmoedigen.

De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen of ze bijvoorbeeld na de voetbalwedstrijd een biertje drinken. De afgelopen jaren zien we de ontwikkeling dat mensen steeds vaker kiezen voor alcoholvrij. We vinden het goed om te zien dat deze beweging vanuit de samenleving komt. Wanneer het gaat om problematisch alcoholgebruik vinden we dat we gerichte maatregelen moeten nemen met de focus op risicogroepen, zoals jongeren en vrouwen die zwanger zijn. We willen onder meer dat ‘buy now, pay later’-constructies streng gereguleerd worden, ook bij alcohol.

De VVD vindt dat beleid rondom (online) gokken verbeterd kan worden om kwetsbare mensen te beschermen. De VVD is voorstander van een strakker kader voor reclame, sponsoring, speeltijden en speellimieten. Ook moet gekeken worden hoe spelersaccounts van verschillende aanbieders aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat de maximale speel- en tijdlimieten kunnen worden verlaagd. Ook willen we dat spelers minder drempels ervaren om hulp te vragen en zodat hulp op tijd geboden wordt, waardoor escalatie van problematiek zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. (vroeg)signalering en hulp moet daarom goed op elkaar aansluiten, onder andere door een betere samenwerking tussen zorg, hulploketten en kansspelaanbieders.

De VVD wil gezonde keuzes bevorderen en ongezonde keuzes ontmoedigen, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Bij preventiebeleid rondom bijvoorbeeld roken en problematisch alcoholgebruik willen we dat er gerichte maatregelen worden genomen met focus op risicogroepen en mensen moeten makkelijk hulp en ondersteuning kunnen vinden die hen helpt te werken aan een betere gezondheid. Waar dat nodig is, maken we bindende afspraken om de gezondheid te bevorderen. Maar het is ook belangrijk dat mensen gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid en de (mogelijke) consequenties van ongezond gedrag en keuzes.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

De VVD wil de wachtlijsten in de ggz aanpakken door een betere organisatie van de ggz, bijvoorbeeld door te kijken naar slimmere doorverwijssystematiek, laagdrempelige mentale gezondheidscentra door het hele land en beter inzicht in wachtlijsten door ggz-aanbieders. Ook digitale hulpverlening kan een rol spelen bij het komen tot kortere wachttijden. Voor het goed borgen van complexe en specialistische zorg moet er zicht komen op de benodigde capaciteit, voorzieningen en infrastructuur van (boven) regionaal cruciaal zorgaanbod, zodat verzekeraars hierop kunnen inkopen. De VVD wil daarnaast ook wat doen aan de arbeidsproblematiek in de ggz, bijvoorbeeld door meer professionals op te leiden en door taken slimmer te verdelen, zodat collega-zorgverleners elkaar ook kunnen ontlasten.

De VVD wil voorkomen dat mentale klachten erger worden. De VVD wil de rol van onderwijs, sportverenigingen en werkgevers versterken in het signaleren van mentale klachten, zoals angst of neerslachtigheid Naast de hiervoor genoemde maatregelen wil de VVD laagdrempelige mogelijkheden creëren via een landelijk dekkend netwerk van mentale gezondheidscentra en herstel- en zelfregiecentra waar mensen laagdrempelig hun vragen kunnen bespreken en waar zij naar passende hulp verwezen kunnen worden, bijvoorbeeld een warme overdracht naar een ggz-aanbieder, of hulp bij het aanvragen van Wmo-ondersteuning. Zo krijgen mensen de juiste (mentale) zorg op de juiste plek.

De VVD wil doorgaan met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord die zijn gemaakt over het verbeteren van ggz-zorg en de samenwerking met het sociaal domein en huisartsen daarbij. Zo zorgen we ervoor dat mensen zoveel mogelijk dichtbij, in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden, passende hulp ontvangen en wordt er bijgedragen aan het verkorten van wachtlijsten. Hierdoor kan zorg ook beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij.

Iedereen met een hulpvraag moet geholpen worden, hoe klein die hulpvraag ook is. De VVD vindt het belangrijk dat deze hulp door de juiste persoon en op de juiste plek geboden wordt. Daarom willen we een landelijk dekkend netwerk van mentale gezondheidscentra en laagdrempelige herstel- en zelfregiecentra en staan we achter de beweging de juiste zorg op de juiste plek, waarin ook digitale zorg een plaats heeft. Hiervoor kijken we ook naar de bekostiging van digitale zorg.

De VVD pakt arbeidsmarktproblematiek in de ggz aan, onder meer door te investeren in verkorte opleidingstrajecten en meer opleidingsplaatsen vrij te maken, maar ook door de zorg anders te organiseren en anders te financieren. De ggz moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. Dat betekent wat de VVD betreft onder andere minder administratieve rompslomp, meer zeggenschap en meer doorgroeimogelijkheden.

Dit hangt samen met de lopende trajecten om de ggz te verbeteren, zoals het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord, met de bijbehorende middelen die daarvoor gereserveerd zijn. Daarbij zijn de inhoudelijke keuzes leidend.

Ambulantisering

Wij zien meerwaarde in ambulante behandeling. Het leidt uiteindelijk tot een ggz die in samenwerking met cliënten en andere domeinen meer en beter bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de sociale inclusie van mensen met (ernstige) mentale problemen. Een voorbeeld van de meerwaarde van ambulante zorg is de nauwe samenwerking tussen de ggz en sociale buurtteams en huisartsen in Utrecht, in zogenoemde wijkteams. Hierdoor zijn er korte lijnen en begeleiding en behandeling vinden geïntegreerd plaats door het wijkteam. Ervaringsdeskundigen maken ook deel uit van het wijkteam.

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, ook voor ggz-patiënten. De VVD ziet dat wijkteams en modellen als ACT/FACT een positieve bijdrage leveren aan vroegtijdige ambulante zorg. De VVD wil gemeenten dan ook stimuleren hier meer gebruik van te maken en te investeren in de juiste expertise in de wijkteams. De regiobeelden vormen daarnaast de basis voor het inbedden van goede regionale samenwerking. Op basis van de regiobeelden (waarin de vraag en aanbod van cruciale zorg in de regio in kaart gebracht is) moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen welk onderdelen van het aanbod aan zorg cruciaal is in de regio en borgen dat het noodzakelijke zorgaanbod regionaal en bovenregionaal passend en doelmatig wordt georganiseerd. Voor de noodzakelijk geachte capaciteit worden afspraken gemaakt zodat onder meer op regionaal niveau voldoende cruciaal klinisch en ambulant aanbod beschikbaar is. De uitkomsten van de regiobeelden worden door de zorgverzekeraars gevolgd in de individuele zorginkoop. De VVD houdt in de gaten of deze afspraken uit het Integraal Zorgakkoord adequaat opgevolgd worden.

Het beperken van iemands vrijheden moet altijd onder strikte voorwaarden en uiterste zorgvuldigheid gebeuren. Daar mag niet lichtzinnig mee omgegaan worden en mag alleen als er geen andere mogelijkheden zijn. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn en ook blijven. Uit de evaluatie van de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang blijkt dat verbeteringen in beide wetten noodzakelijk zijn. De VVD vindt het van belang dat bij het aanpassen van de wet de complexiteit teruggedrongen wordt, de uitvoerbaarheid van de wetten verbeterd, en de administratieve lasten verminderd worden. Het is van groot belang om tot een wet te komen die goed aansluit bij de praktijk en de belevingswereld van mensen die met gedwongen zorg te maken krijgen.

Kwaliteit van de zorg

De kwaliteitsstandaarden zijn wat de VVD betreft leidend als het gaat om kwaliteit van zorg. Kwaliteit gaat om veel meer dan het volgen van een standaard. Zorgaanbieders moeten met gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over kwaliteit van zorg. Kwaliteit moet ook zichtbaar zijn voor de patiënt. Van sommige ongecontracteerde zorgaanbieders heeft de patiënt geen idee wat de kwaliteit is kan hij of zij achteraf overvallen worden door vervelende (financiële) consequenties. Informatie over kwaliteit moet makkelijk te vinden zijn voor (toekomstig) patiënten, denk bijvoorbeeld aan de verplichte publicatie van wachttijden op websites van aanbieders.

De VVD wil dat integrale zorg vanuit verschillende domeinen gemakkelijker geleverd kan worden en dat daar de financiering ook op aansluit. Daarnaast wil de VVD bevorderen dat er een landelijk dekkend netwerk komt van laagdrempelige steunpunten zoals herstel- en zelfregiecentra waar iedere inwoner, met name mensen met EPA, toegang tot heeft: gerund door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, ondersteund door sociaalwerkers en in verbinding met ggz-professional. Daarmee zetten we de patiënt centraal en niet het systeem.

In contracten met gemeenten en zorgverzekeraars moet ook aandacht besteed worden aan innovatie, waardoor innoveren en vernieuwing meer vanzelfsprekend wordt. De bekostiging moet daar dan ook op aansluiten. De mogelijkheden voor innovatie moet daarvoor in de plaats komen, want innovatie kan de kwaliteit van zorg op den duur alleen maar verbeteren en is daarom onmisbaar. Daarbij zijn de inhoudelijke keuzes leidend.

De VVD wil dat er landelijk de regie genomen wordt om de zorg stevig te vereenvoudigen. Dit vraagt van iedereen een bijdrage, ook werkgevers moeten niet vasthouden aan onnodige regels. Er zijn veel goede voorbeelden van organisaties die de administratieve lasten al tot een minimum beperkt hebben. De VVD wil dat deze voorbeelden de standaard worden. Ook hier moet de bekostiging op aansluiten.

De VVD pakt arbeidsmarktproblematiek in de ggz aan, onder meer door te investeren in verkorte opleidingstrajecten en meer opleidingsplaatsen vrij te maken, maar ook door de zorg anders te organiseren en anders te financieren. De ggz moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. Dat betekent wat de VVD betreft onder andere minder administratieve rompslomp, meer zeggenschap en meer doorgroeimogelijkheden. Opleidingsmogelijkheden moeten in samenspraak met werknemers georganiseerd worden, zodat deze aansluiten bij hun wensen en behoeften. Mede dankzij de VVD is zeggenschap voor zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd. We gaan werkgevers hieraan houden.

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden momenteel al vaak de zeer gespecialiseerde diagnostiek en zorg van TOPGGZ. De aanvullende werkzaamheden van TOPGGZ, zoals wetenschappelijk onderzoek en het overdragen van kennis ligt qua bekostiging echter lastiger en is inderdaad nog niet goed verankerd. Terwijl ook deze werkzaamheden belangrijk zijn en bijdragen aan kwalitatief goede ggz. Er zijn vele gesprekken geweest met betrokken partijen om te bezien hoe de bekostiging een plek kan krijgen en er lopen verschillende experimenten naar bekostiging van deze werkzaamheden. De VVD vindt dat deze experimenten, indien succesvol, uiteindelijk definitief verankerd moeten worden in de bekostiging om zo expertise van TOPGGZ te optimaliseren. Daarbij zijn in eerste instantie de betrokken partijen aan zet, zoals NZa, GGZ Nederland en ZN. Uitgangspunt daarbij is dat bekostiging plaats moet vinden binnen de bestaande kaders.

Beschikbaarheid woningen

Het oplossen van dakloosheid vraagt maatwerk. Afhankelijke van de omstandigheden waardoor iemand dakloos is geraakt, kan een heel andere oplossing nodig zijn. Daarnaast wil de VVD dat daklozen zo snel mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woning met begeleiding om iemand zo snel mogelijk weer deel uit te laten maken van de maatschappij. De VVD wil dat dakloze mensen een flexwoning kunnen krijgen en we houden de doelstelling van nul daklozen in 2030 vast.

De VVD vindt dat mensen zolang het verantwoord kan, thuis zorg en begeleiding moeten krijgen zoals hulp met schulden, hulp om de dag in te delen of om een verslaving aan te pakken. Zolang dat in de eigen woning of buurt gebeurt, blijft iemand niet alleen zo zelfstandig mogelijk, maar kan diegene ook gemakkelijker meedoen aan de samenleving, met vertrouwde sociale contacten en omgeving.

Ervaringsdeskundigheid

De VVD vindt de rol van ervaringsdeskundigen in de ggz belangrijk. De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz geeft vele voordelen, waaronder het geven van perspectief van herstel, destigmatisering, laagdrempeligere zorg, empathie en erkenning. Ze geven een krachtig signaal dat je van een psychische aandoening kan herstellen. Een ervaringsdeskundige wordt wat de VVD betreft dan ook ingezet tijdens de zorgverlening als dit een meerwaarde heeft volgens de professional.

(De)stigmatisering

Het taboe dat bestaat op psychische problematiek moet doorbroken worden. Er niet over praten of verzwijgen of het stigmatiseren van deze problemen heeft juist een averechts effect. De VVD vindt dat destigmatisering een taak van iedereen is, zoals ouders, scholen en sportclubs, maar ook van de overheid. De VVD vindt het bijvoorbeeld goed dat de overheid de ‘Hey, het is oké’-campagne heeft opgezet, over het bespreekbaar maken van mentale klachten.

De VVD wil het probleem van het stijgend aantal personen met onbegrepen (verward) gedrag aanpakken door meer en andere samenwerking te creëren tussen gemeente, zorg en politie. De samenwerking tussen deze drie domeinen kan beter en moet structureel worden om zo escalatie en/of herhaling te voorkomen. Personen zijn zo namelijk eerder in beeld en kunnen zo eerder geholpen worden om onbegrepen (verward) gedrag tegen te gaan. Ook kan door samenwerking meteen een juiste behandeling of plek gevonden worden indien zich toch een escalatie voordoet, omdat de persoon al bekend is of omdat er gezamenlijk een juiste plek gevonden kan worden. Met het werkveld willen we onderzoeken hoe we de versnippering van deze zorg beter tegen kunnen gaan. We willen de mogelijkheden verbeteren voor veilige informatiedeling tussen gemeentes en ggz-instellingen zodat zorg en veiligheid beter en veilig aan elkaar verbonden worden. Daarmee ondersteunen we ook de politie.

Ouderen

Iedereen kan last hebben van psychische problemen, ook ouderen. Het hebben van een ziekte, beperking of simpelweg het ouder worden kan altijd psychische klachten met zich meebrengen. Het is aan professionals om op een juiste manier invulling te geven aan kwaliteitsstandaarden. Daarnaast hebben verpleeghuizen een verantwoordelijkheid om het taboe of de stigmatisering van psychische klachten te doorbreken en ook daar deze problemen bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we prioriteit maken van het realiseren van woonvormen waar ouderen naast goede ondersteuning, elkáár hebben, hierdoor voelen ouderen zich minder eenzaam, veiliger, geborgen en kunnen ook elkaar met raad en daad ondersteunen.

Arbeidsparticipatie en eigen kracht

De VVD wil dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk kan meedoen in de maatschappij, dus ook mensen met een psychische aandoening of verslaving. Meedoen in de maatschappij betekent veelal ook het hebben van een passende baan. De VVD zet zich in voor betere begeleiding naar werk. Zo willen we werkgevers belonen als ze iemand in dienst nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Met de banenafspraak zijn er op deze manier al meer dan 80.000 banen gecreëerd. Het hebben van een aandoening of ziekte hoeft namelijk niet te betekenen dat iemand niet meer kan meedoen.

De VVD vindt dat lotgenotencontactgroepen en zelfregiecentra een meerwaarde hebben naast reguliere zorg voor mensen met psychische klachten. Ze worden als laagdrempelige, lokale en regionale voorzieningen beschouwd en kunnen een rol spelen in het voorkomen van terugval. In het Integraal Zorgakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van regionale en laagdrempelige steunpunten en digitale lotgenotengroepen en het opzetten van mentale gezondheidscentra door het hele land.

De VVD vindt zorg bij de burger belangrijk. Een deel van de ggz-zorg wordt sinds de decentralisatie door gemeenten georganiseerd. Daardoor kan zorg beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast wil de VVD het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van mentale gezondheidscentra en laagdrempelige herstel- en zelfregiecentra bevorderen, zodat mensen laagdrempelig naar passende hulp op de juiste plek geholpen kunnen worden.

Scroll naar boven