Middelengebruik

VVD over middelengebruik

De VVD wil drugsgebruik ontmoedigen, onder meer door effectieve voorlichting, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met maatschappelijke partners en werkgevers. Een effectieve preventieaanpak betekent ook dat de overheid drugsgebruikers wijst op hun eigen verantwoordelijkheid. Veel drugsgebruikers zijn zich er niet bewust van dat hun vraag een aanbod in stand houdt in een business die gerund wordt door meedogenloze criminelen. Hier is een actieve voorlichtingscampagne voor nodig, waarbij samengewerkt zal moeten worden met maatschappelijke partners en werkgevers. Ten aanzien van legalisering van cannabis wachten we de resultaten van de experimenten gesloten coffeeshopketen af, voordat we een definitief besluit nemen over het vervolg hiervan.

De VVD wil gezonde keuzes bevorderen en ongezonde keuzes ontmoedigen, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. De VVD staat achter de maatregelen die genomen ten aanzien van het ontmoedigen van roken en het werken naar een rookvrije generatie 2040; zoals het uit het zicht halen van tabaksproducten en het verbieden van online verkoop van tabak. Daarnaast willen we een Europese aanpak van misleidende trucjes zoals de ‘sjoemelsigaret’. De VVD wil bij roken ook aandacht hebben voor nieuwe rookproducten zoals de e-sigaret. We hebben voorgesteld om een verbruiksbelasting in te voeren voor de e-sigaret, om zo het gebruik ervan te ontmoedigen.

De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen of ze bijvoorbeeld na de voetbalwedstrijd een biertje drinken. De afgelopen jaren zien we de ontwikkeling dat mensen steeds vaker kiezen voor alcoholvrij. We vinden het goed om te zien dat deze beweging vanuit de samenleving komt. Wanneer het gaat om problematisch alcoholgebruik vinden we dat we gerichte maatregelen moeten nemen met de focus op risicogroepen, zoals jongeren en vrouwen die zwanger zijn. We willen onder meer dat ‘buy now, pay later’-constructies streng gereguleerd worden, ook bij alcohol.

De VVD vindt dat beleid rondom (online) gokken verbeterd kan worden om kwetsbare mensen te beschermen. De VVD is voorstander van een strakker kader voor reclame, sponsoring, speeltijden en speellimieten. Ook moet gekeken worden hoe spelersaccounts van verschillende aanbieders aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat de maximale speel- en tijdlimieten kunnen worden verlaagd. Ook willen we dat spelers minder drempels ervaren om hulp te vragen en zodat hulp op tijd geboden wordt, waardoor escalatie van problematiek zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. (vroeg)signalering en hulp moet daarom goed op elkaar aansluiten, onder andere door een betere samenwerking tussen zorg, hulploketten en kansspelaanbieders.

De VVD wil gezonde keuzes bevorderen en ongezonde keuzes ontmoedigen, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Bij preventiebeleid rondom bijvoorbeeld roken en problematisch alcoholgebruik willen we dat er gerichte maatregelen worden genomen met focus op risicogroepen en mensen moeten makkelijk hulp en ondersteuning kunnen vinden die hen helpt te werken aan een betere gezondheid. Waar dat nodig is, maken we bindende afspraken om de gezondheid te bevorderen. Maar het is ook belangrijk dat mensen gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid en de (mogelijke) consequenties van ongezond gedrag en keuzes.

GroenLinks/PvdA over middelengebruik

We legaliseren softdrugs en drugs zoals MDMA, paddo’s en andere middelen met aantoonbaar weinig risico. Regulering, legalisering en verantwoorde recreatie is niet voor niets ook wereldwijd de trend. We houden de huidige categorisering in soft -en harddrugs tegen het licht. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad en beperken we slachtoffers door foute drugs.

We breiden het aantal rookvrije omgevingen uit en zetten de verhoging van de accijnzen door, ook voor e-sigaretten. Ook zetten we de afbouw van het aantal verkooppunten door en gaan strenger handhaven op de verkoop aan minderjarigen en illegale reclame op sociale media. Ontmoedigingsbeleid wordt vooral via wetgeving geregeld in plaats van vrijblijvende afspraken met belanghebbende industrieën.

Alcohol brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom willen dat het minder normaal wordt om vaak en veel te drinken. Wij zijn daarom tegen het wetsvoorstel van de VVD om het schenken van alcohol in winkels toe te staan. We verbieden reclames voor alcohol en we zetten in op betere voorlichting.

Voorkomen van gokverslavingen. Net als in België voeren we een limiet in van maximaal € 200 die mensen per week mogen inzetten via gokwebsites. Het preventiebeleid van gokbedrijven maken we minder vrijblijvend: vanuit de overheid krijgen de gereguleerde websites een onafhankelijke deskundige toegewezen die het preventiebeleid van de bedrijven controleert. Bedrijven worden verplicht data te delen over problematische spelers. We trekken de licentie van bedrijven in als zij de regels overtreden. We zorgen bovendien dat alle loterijen in Nederland proportioneel gaan bijdragen aan de belastingen. We verhogen de afdracht van de Staatsloterij en zorgen dat de kansspelbelasting voortaan op alle loterijen van toepassing is.

Terugdringen ongezonde reclame. We stellen een verbod in op reclames voor ongezonde zaken als (online) gokken, alcohol en fastfood. Ook richten we ons op de marketing van ongezonde producten via sociale media. Waar het gaat om de gezondheid van kinderen, treden we hard op tegen influencers die bewust schadelijke producten aanprijzen.

CDA over middelengebruik

Het CDA wil dat we een einde maken aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit. Regels en wetten moeten worden gehandhaafd. Er komt wat ons betreft een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit.

Het CDA wil zo spoedig mogelijk een rookvrije generatie. Verkooppunten van tabak moeten versneld beperkt worden tot alleen speciaalzaken. Gemeenten moeten ook kunnen sturen op het aantal speciaalzaken per wijk. Want nu zien we vaak in wijken waar men toch al minder gezond is, juist meer van deze verkooppunten. De toename in het gebruik van e-sigaretten moet daarnaast gestopt worden door de prijs hiervan fors omhoog te brengen.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot veel overlast. Jongeren ondervinden schade in hun ontwikkeling. Het CDA vindt dat ouders en de jongeren zelf eerstverantwoordelijk blijven voor het alcoholgebruik van onze jongeren. Scholen en sportverenigingen kunnen het goede voorbeeld geven door alcoholgebruik te ontmoedigen en te verbieden tijdens schoolfeesten en sportwedstrijden voor de jeugd.

Het CDA wil de legalisering van online gokken terugdraaien en komt daarvoor binnenkort met een initiatiefwet. Het CDA heeft destijds ook tegen deze legalisering gestemd, en we zien helaas dat we daarin gelijk hebben gekregen. Online reclames voor gokken moeten wat ons betreft ook aan banden worden gelegd.

Het CDA vindt dat we een einde maken aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit. Regels en wetten moeten worden gehandhaafd. Mensen die verslaafd zijn, helpen we uiteraard wel om van die verslaving af te komen.

D66 over middelengebruik

Het duurt gemiddeld 10 jaar voordat mensen met een verslaving hulp zoeken en dat is wat D66 betreft veel te lang. Dit heeft vooral te maken met het repressieve drugsbeleid waarin de gebruiker wordt gecriminaliseerd. Daarom pleit D66 ervoor om te stoppen met het stigmatiseren van de gebruiker en te investeren in het tijdig signaleren van problematisch gebruik.
Daarom is D66 van mening dat de financiële middelen die worden vrijgemaakt voor preventie (6 miljoen in 2022 voor zowel alcohol, tabak en middelengebruik) en harm reduction niet in verhouding zijn met handhaving. D66 wil dat meer aandacht en financiële middelen worden vrijgemaakt voor preventie, voorlichting, onderzoek en harm reduction.

Gebruik van drugs is nooit zonder risico’s voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid en heeft ook maatschappelijke gevolgen. Maar waar sommige drugs erg schadelijk en verslavend zijn, geldt dat voor andere niet. De manier waarop we ons beleid over drugs en andere verslavende middelen als alcohol en nicotine hebben ingericht, staat niet in verhouding tot de werkelijke schade en het risico op verslaving. Daarnaast vindt D66 het streven naar een drugsvrije samenleving nogal naïef.

D66 staat voor een realistisch, menselijk en duurzaam drugsbeleid, op basis van wetenschappelijke inzichten. Daarbij willen we gezondheidsschade door drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vooropstellen. D66 wil in kaart brengen wanneer en hoe regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is – en wanneer niet.

  • Meer investeren in preventie en voorlichting om schadelijk middelengebruik te verminderen.
  • D66 wil dat het Drugs Informatie en Monitoring Systeem nieuwe drugs niet alleen test om trends te ontdekken, maar ook gebruikers informeert over de samenstelling en mogelijke risico’s van de drug. Daarom breiden we de testcapaciteit uit.
  • D66 is voorstander voor het legaliseren en reguleren van de hele coffeeshopketen.
  • In afwachting van het rapport van de Staatscommissie pleit D66 ervoor om lokaal een experiment met XTC (MDMA) mogelijk te maken, waarbij de productie en verkoop worden gereguleerd.

We kunnen echter nog een stap verder gaan als het gaat om e-sigaretten. Met smaakjes, glitters, felle kleuren maar ook het vermommen van vapes als markeerstiften of oplaadcases voor oortjes wordt het voor jongeren steeds aantrekkelijker en makkelijker om te starten met vapen. Daarom wil D66 zo snel mogelijk een verbod op smaakjes en komt er op initiatief van D66 een onderzoek naar de mogelijkheden om e-sigaretten een uniform en neutraal uiterlijk te geven. Regels en maatregels omtrent e-sigaretten moeten worden gelijkgesteld met die voor sigaretten met tabak.

Problematisch alcoholgebruik moet tegen gegaan worden, zowel om hoge zorgkosten te voorkomen maar zeker ook voor het voorkomen van gezondheidsrisico’s en het tegen gaan van verslavingen. Daarom moet het aantal minderjarigen en het aantal zwangeren dat drinkt naar beneden. In te zetten maatregelen moeten effectief zijn in het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Voorbeelden zijn het beter handhaven op het verkopen maar ook zeker de thuisbezorging van alcohol aan minderjarigen. En we worden overspoeld met reclames voor ongezonde producten zoals alcohol. D66 wil consumenten en met name kinderen beter beschermen tegen misleidende reclames over ongezonde producten zoals op social media. Bovendien verhogen we de accijns op onder andere alcohol. Gedacht wordt aan het specifiek belasten van stoffen waarvan bekend is dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van obesitas, hart-en vaatziekten en/of diabetes. Tevens moet verslavingszorg laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar zijn.

D66 vindt de toename van, met name, online gokken en de verslavingscijfers zorgelijk. Het is een wereld met grote risico’s (bijvoorbeeld geldverlies, verslavingen), zeker voor kwetsbare groepen, dus er moeten dingen veranderen ten opzichte van nu. Het verbieden van (online) gokken is volgens ons niet de oplossing, want grote kans dat dat alleen maar averechts werkt. Dan gebeurt het namelijk waarschijnlijk illegaal. Wij willen inzetten op andere maatregelen;

  • Verdergaande (gerichte) reclameverboden
  • Speellimieten instellen
  • Ervoor zorgen dat gokbedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade als ze zich niet aan hun zorgplicht houden
  • Investeren in bewustzijn over risico’s
  • Investeren in verslavingszorg
  • Investeren in naamsbekendheid en vindbaarheid van vormen van hulp zoals het Cruks (een register waar je jezelf uit zelfbescherming kan laten opnemen om een gokstop te nemen).

Volt over middelengebruik

De ‘war on drugs’ heeft gefaald. Het hardhandig straffen en verbieden heeft alleen maar averechts gewerkt en de vraag groter gemaakt. Er is een radicale herziening van het drugsbeleid nodig. Idealiter wil Volt een ‘harm reduction’ beleid voeren waarbij bepaalde drugs gelegaliseerd en tegelijk gereguleerd wordt en te zorgen voor goede voorlichting en veilige productie. Daarom wil Volt, naar Portugees voorbeeld, experimenteren met een gecontroleerde decriminalisering en het reguleren van bepaalde drugs. Hierbij willen wij ook zorgen voor een goede voorlichting, en een quarantaine model invoeren voor nieuwe drugs (het invoeren van een Lijst 0). Volt wil ook dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de legalisering van drugs. Dit betekent echter niet dat wij drugscriminaliteit niet willen aanpakken.

Volt wil zo snel mogelijk een rookvrije generatie realiseren, voor zowel tabak als vapes. Dit wil Volt realiseren mede door lobbyisten van de tabaksindustrie te weren, accijnzen op tabak en vapes te verhogen, en door importeurs van tabaksproducten te verplichten een percentage van hun winst in een nicotinefonds te storten, welke gebruikt zal worden om tabaksgebruik tegen te gaan.

Volt ziet overmatig alcoholgebruik als probleem dat te vaak voorkomt in de Nederlandse maatschappij. Volt wil overmatig alcoholgebruik verminderen door de zichtbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van alcohol te verminderen, onder andere door alcohol geheel uit supermarkten te weren. Wij zien dit als onderdeel van onze brede preventie-strategie.

De laatste jaren is de problematiek van (online) gokken toegenomen door de deregulatie van de gokmarkt. Volt wil daarom preventief een verbod op gokreclames. Verder wil Volt dat er een maximum verlieslimiet wordt ingevoerd voor alle gokwebsites.

Volt wil verslaving aan alle soorten middelen tegenwerken. Hardhandig verbieden kan averechts werken, daarom wil Volt inzetten op voorlichting en regulering om verslaving aan diverse middelen te voorkomen. In geval van verslavingen wil Volt dat er hulp is om verslaafden te helpen.

SP over middelengebruik

Als SP willen we de verkoop van softdrugs voor gebruik in Nederland reguleren en legaliseren.
Dit is namelijk de meest effectieve manier om drugscriminaliteit tegen te gaan. Zo kunnen we ook de veiligheid van softdrugs beter controleren en belasting innen bij een miljardenindustrie. Alle drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers van drugs criminaliseren we niet. Tegelijkertijd vinden we dat er meer ingezet moet worden op preventie en het geven van goede voorlichting aan de jeugd. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. We willen structureel onderzoek naar de schade van drugs, om de lijst met verboden harddrugs actueel te houden.

Zowel de tabaks- als alcoholproducenten maken exorbitante winsten, terwijl ze de kosten op de samenleving afwentelen. Wij zijn voor een stevige aanpak van deze producenten en hun lobby. We gaan producenten van ongezonde producten strenger controleren en reguleren. Er komt een algeheel verbod op tabakreclames (die nog toegestaan zijn in uitgezonderde speciaalzaken) en alcoholreclames. Als het specifiek om roken gaat dan zetten we ons in voor de Rookvrije Generatie. De SP staat achter het beleid dat het aantal verkooppunten voor tabak verminderd moet worden, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van een vergunningsstelsel, zodat het aantal en de plaatsing van tabaksverkooppunten beter gereguleerd kan worden. Verder willen we de verkoop van e-sigaretten/vapes zoveel mogelijk aan banden leggen. Als SP willen we kijken of we het kunnen registeren als geneesmiddel. Zo kunnen de rokers die willen stoppen, het middel nog wel gebruiken als een minder schadelijk alternatief voor sigaretten in het kader van het afkicken van hun sigarettenverslaving en kunnen we de jongeren dan de toegang ontnemen.

Tot slot is de SP is voorstander van een streng gokbeleid. Op ons initiatief komt er een verbod op reclames voor online gokken. Wij gaan dit verbod uitbreiden naar een totaalverbod op gokreclames. De SP was tegen de opening van de online gokmarkt. Wat de SP betreft is onderdeel van een restrictief gokbeleid dat er strenge regels moeten gelden voor kansspelaanbieders om voor een goed verslavingspreventiebeleid te zorgen, maar ook dat mensen niet ongevraagd geconfronteerd worden met gokreclames of andere uitingen die aanzetten tot gokken.

Partij voor de Dieren over middelengebruik

De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken vinden wij een kwestie van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden, zonder dat er duidelijk onderscheid is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc wat betreft de gevaren. Bovendien is er geen bewijs dat het verbieden van drugs ertoe leidt dat mensen niet meer gebruiken. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat mensen sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs, en dat de drugs waarmee zij in aanraking komen gevaarlijke stoffen of te hoge doses van werkzame stoffen bevatten. Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd en gereguleerd, zodat teelt legaal wordt, gezondheids- en milieurisico’s actief kunnen worden bestreden, en er accijns kan worden geheven waarmee bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van harm reduction kunnen worden gefinancierd. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. We willen een door de overheid gefinancierd onderzoek naar de mogelijke effecten van legalisatie van xtc. Jongeren en volwassenen worden indringend voorgelicht over de impact van drugs op hun gezondheid, het milieu en criminaliteit. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.

Verslavingszorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. Het is belangrijk dat deze zorg wordt aangeboden door brede teams, waarbij ook hulp op sociaal-economisch en anderszins psychologisch gebied wordt betrokken. Mensen die verslaafd zijn hebben vaak meerdere problemen, en raken door hun verslaving vaak hun geld, woning, familie en vrienden kwijt. De hulp die zij nodig hebben is vaak complex, maar zeker wel mogelijk! Door iedereen in diens waarde te laten kun je betere zorg verlenen, zonder stigma.

De verkoop van (e-)sigaretten en andere tabaksproducten wordt vergunningsplichtig en kan alleen nog in tabakszaken. Prijzen worden substantieel verhoogd. Door als overheid de regie terug te pakken van de tabakslobby creëren we een omgeving die positief bijdraagt aan onze gezondheid. We lichten jongeren al op jonge leeftijd meer en beter voor over de schadelijke effecten van (e-)sigaretten en andere tabaksproducten.

We lichten jongeren al op jonge leeftijd meer en beter voor over de schadelijke effecten van alcohol, en blijven streng handhaven op de leeftijdsgrens van 18 jaar. Reclames voor alcohol worden verboden. ‘Mengformules’ zoals een wijntje bij de kapper blijven niet toegestaan. Door als overheid de regie terug te pakken van de alcohollobby creëren we een omgeving die positief bijdraagt aan onze gezondheid.

Onder druk van de gokindustrie zijn de mogelijkheden voor online gokken de afgelopen jaren flink verruimd. Tegenwoordig is het mogelijk om online te wedden op zo ongeveer alles waarover onzekerheid bestaat. Waar de verslavende effecten van gokken in casino’s al langer bekend waren, is gebleken dat gokken vanuit de anonimiteit van het eigen huis nog veel verslavender werkt. In plaats van het verder willen verruimen van deze industrie, hebben wij consistent tegen o.a. de legalisering van kansspelen op afstand gestemd. Reclames voor gokken willen we verbieden.

We willen het voor de overheid makkelijker maken om toe te zien op de productie en distributie van verslavende middelen. Het heeft geen zin om te doen alsof deze niet bestaan. We kunnen beter inzetten op regulering en voorlichting. Door in te zetten op een integrale aanpak waarbij bijvoorbeeld onderwijs en wijkteams worden betrokken, gaan we de vervreemding en stigmatisering van mensen met verslavingsproblematiek tegen. In beginsel wil de Partij voor de Dieren de leefomgeving zo inrichten dat mensen gestimuleerd worden dingen te doen die goed voor hen zijn, en ontmoedigd worden dingen te doen die dat niet zijn.

ChristenUnie over middelengebruik

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit in ons land. We worden geplaagd door drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil daarom een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de enorme export van drugs vanuit Nederland. We zetten in op gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik, op scholen, onder studenten en andere specifieke doelgroepen en voor ouders. De ChristenUnie is tegen legalisering van drugs, coffeeshops worden gesloten en de wietexperimenten worden gestopt. Het Nationaal Preventieakkoord wordt uitgebreid met drugsgebruik.

Roken verwoest de gezondheid van vele Nederlanders en is verslavend. De ChristenUnie wil roken stap voor stap uitbannen, door de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabaksproducten elk jaar te verhogen, vanaf 2025 starten we met 21 jaar. Tabak en e-sigaretten worden alleen in speciaalzaken beschikbaar, de accijnzen gaan omhoog en vanaf de zomer van 2025 worden de terrassen rookvrij.

Gokken jaagt mensen in financiële problemen of zelfs naar een verslaving onder de valse belofte van een beter leven. Juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving worden het slachtoffer van de gokindustrie. Daarom wil de ChristenUnie dat het niet meer wordt toegestaan in Nederland gokken aan te bieden. Dat geldt voor online gokken, gokautomaten, sportweddenschappen en casino’s, maar ook voor andere vormen van gokken zoals commerciële (kras)loterijen. Gokpreventie komt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en wordt niet door de gokpartijen zelf.

Er komt structureel geld voor verslavingspreventie die bewezen effectief is. Verder willen we de bekendheid van verslavingszorg vergroten, zodat meer mensen de weg naar verslavingszorg vinden. Verslavingszorg- en preventie is breed en gericht op tabak, alcohol, drugs, maar ook op gedragsverslavingen zoals game- of gokverslaving. Dankzij de ChristenUnie worden maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen sinds kort inzichtelijk gemaakt door de Nationaal Rapporteur Verslavingen. De overheid gaat actief beleid voeren om het aantal verslaafden terug te brengen.

Scroll naar boven