Home Toekomstvisie

De toekomstvisie van de VVD

De VVD vindt een goede mentale gezondheid en GGZ enorm belangrijk. Een deel van de ggz-zorg wordt sinds de decentralisatie door gemeenten georganiseerd. Daardoor kan zorg beter in samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dat helpt om behoeften en problemen die impact hebben op de mentale gezondheid van mensen eerder en beter in beeld te brengen en daarmee (zwaardere) zorg te kunnen voorkomen. Daardoor kunnen mensen met psychische aandoeningen of mentale klachten zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij.

De VVD ziet mogelijkheden voor verbetering van de zorg, zowel voor patiënten als voor medewerkers. De VVD wil de wachtlijsten in de ggz aanpakken door een betere organisatie van de ggz, bijvoorbeeld door te kijken naar slimmere doorverwijssystematiek en meer digitale hulpverlening. Daarnaast is het zaak om meer mensen op te leiden, omdat er ook in de ggz grote tekorten zijn aan arbeidskrachten.

De trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten wil de VVD keren. Dit vraagt regionale afstemming tussen ggz-aanbieders en gerichte contractering door zorgverzekeraars. Daarnaast is er sprake van een stijgend aantal personen met verward gedrag. Hiervoor is meer samenwerking tussen gemeentes, zorg en politie nodig. Escalaties moeten voorkomen worden en personen met verward gedrag die psychische hulp nodig hebben, moeten zorg ontvangen, in plaats van afgevoerd worden in een politieauto. Ook kijkt de VVD naar de bekostiging van zorg: zorg moet om kwaliteit en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. Daarbij kijken we ook naar het nog verder terugdringen van administratieve lasten. De VVD wil meer uitgaan van vertrouwen in de professional, meer eigen regie en meer zeggenschap.

De toekomstvisie van het CDA

De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk en dat leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. Ook is meer flexibele capaciteit nodig, zodat het aantal crisisplaatsen snel kan opschalen als dat nodig is. We zetten in op actieve gezondheidspreventiemet een laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen.

De toekomstvisie van de D66

Psychische zorg is een mensenrecht. Mensen die uitdagingen hebben met hun mentale gezondheid verdienen vanaf de eerste signalen de allerbeste zorg, zonder wachtlijsten. Preventie en ondersteuning in het begin is, net als bij de somatische zorg, ook hier enorm belangrijk. Is zorg nodig dat moet deze snel toegankelijk zijn. D66 wil met name ook het taboe doorbreken en psychische aandoeningen bespreekbaar maken. Er wordt nog altijd anders over psychische aandoeningen gedacht dan over fysieke aandoeningen, bijvoorbeeld in het begrip ervan. Er is heerst nog altijd een stigma. Want mensen met psychische aandoeningen ervaren vooroordelen, sociale uitsluiting of simpelweg onbegrip. Dat belemmert hun kansen, hun vrijheid om mee te doen in de samenleving.

Voor D66 geldt: Gezondheid is meer dan goede zorg. Preventie is belangrijk omdat een deel van de mensen dat in aanraking komt met de GGZ maatschappelijke problemen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schulden en eenzaamheid. De maatschappelijke problemen en de psychische aandoeningen beïnvloeden elkaar over en weer in negatieve zin. We moeten deze problemen
her-, erkennen en aanpakken. Zo kunnen we vaker voorkomen dat psychische problemen uitgroeien tot ernstige, chronische aandoeningen of crisissituaties.

Als zorg uiteindelijk nodig is, dan loopt dat niet altijd goed. De afgelopen jaren kampte de ggz met grote personeelstekorten en oplopende wachtlijsten. Daardoor krijgen veel patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast is het op dit moment voor zorgaanbieders financieel aantrekkelijker zich vooral te richten op patiënten met minder zware problemen. Dat moet anders. D66 vindt niet dat er een stelselwijziging nodig is, maar vindt wel dat binnen het huidige stelsel meer centrale regie en sturing nodig is, onder andere op het gebied van de wachtlijsten, met beter toezicht, slimmere bekostiging en focus op de arbeidsmarkt. De toegankelijkheid van deze zorg staat onder druk.

Binnen de GGZ is sprake van een groep patiënten met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA), geschat op ongeveer 210 duizend personen. Herdiagnostiek, zoals bij GGNet, brengt inzichtelijk dat patiënten niet altijd de juiste zorg krijgen, vooral door verkeerde of verouderde diagnostiek. Het stimuleren van dergelijke programma’s past binnen een project Zinnige Zorg en Juiste Zorg op de Juiste plek.

De toekomstvisie van GroenLinks

De samenleving is de laatste jaren meer en meer een prestatiemaatschappij geworden. Meer mensen ervaren hevige stressklachten, burn-out of mentale problemen. Een duurzame samenleving is een ontspannen samenleving. Dat betekent dat we mensen in staat moeten stellen om een goede balans te kunnen vinden tussen werk, zorg en vrije tijd. Daarom pleiten we voor gratis kinderopvang, uitgebreidere verlofregelingen, minder prestatieprikkels in het onderwijs en het verlagen van de zorgpremie en eigen risico. Hiermee kunnen we mentale problemen voor een deel voorkomen.

Mensen die met psychische problemen in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen, lopen nu aan tegen wachtlijsten en bureaucratie. Dit heeft te maken met personeelstekorten en perverse prikkels. We moeten de problemen in de ggz niet doorschuiven of per casus oplossen, maar fundamenteel aanpakken. GroenLinks wil daarom toe naar een toekomstbestendig zorgstelsel dat zorgverleners in staat stelt om passende zorg te bieden en partijen stimuleert te investeren in preventie zodat complexe problematiek waar mogelijk wordt voorkomen. We willen zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen, waardoor niet concurrentie maar samenwerking centraal komt te staan. Om mensen zo vroeg mogelijk naar passende zorg te begeleiden wordt per regio één zorgplan opgesteld tussen zorgfondsen en zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en maatschappelijke partners. Daardoor versimpelen we het huidige ingewikkelde stelsel. GroenLinks wil tevens zorggeld oormerken voor preventie. We moeten voorkomen dat beginnende klachten uitmonden tot ernstige psychische-, schulden- of verslavingsproblematiek.

Mensen met een complexe zorgvraag worden door het huidige systeem al snel ‘onrendabel’ voor behandelaren, terwijl elk leven telt. We moeten toe naar minder marktwerking en de mens centraal stellen. We willen de zorgbekostiging aanpassen waardoor zorgverleners meer zekerheid krijgen en patiënten met een complexe zorgvraag geen ‘bedrijfsrisico’ meer vormen voor de behandelaar. Door vaste financiering moet het lonen om patiënten een passende en duurzame behandeling aan te bieden. Hiermee gaan we wachtlijsten voor mensen met een complexe zorgvraag tegen. Door winstuitkeringen aan aandeelhouders van ggz-aanbieders te verbieden loont het voor instellingen niet langer om zoveel mogelijk korte behandelingen aan te bieden en excessieve winsten te maken met zorggeld. Om voldoende expertise in huis te hebben om goede behandelplannen op te stellen voor patiënten met verschillende zorgvragen, moet er worden geïnvesteerd in landelijke onderzoekscentra voor hoog complexe (jeugd) ggz.

Ook zorgverleners in de (jeugd) ggz ervaren een torenhoge werkdruk en gebrek aan autonomie in het werk. GroenLinks wil zorgverleners meer zeggenschap geven zodat zij weer baas worden over het eigen werk.

Met al deze voorstellen dringen we de bureaucratie en de wachtlijsten terug, en maken het weer aantrekkelijker om in de geestelijke gezondheidszorg te werken. Zo kunnen er meer mensen met psychische problemen geholpen worden.

De toekomstvisie van de SP

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat thuiswonende patiënten voldoende begeleiding kunnen krijgen en dat er voldoende opnameplaatsen beschikbaar zijn. Met goede ggz kunnen we persoonlijke drama’s voorkomen, maar ook maatschappelijke kosten die samenhangen met bijvoorbeeld overlast, zelfdoding, vervuiling en verslaving. In geval van een crisis geldt dat niet de politie, maar de ggz altijd beschikbaar is voor de eerste opvang. Ook de huidige lange wachtlijsten in de ggz voor intake en behandeling leiden tot grote problemen en moeten aangepakt worden.

Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de ggz, met als gevolg een toename van het aantal verwarde personen op straat. Het aantal bedden in instellingen is afgenomen, omdat meer mensen thuis behandeld moeten worden. Helaas zijn de voorzieningen in de wijk die thuisbehandeling mogelijk moeten maken nog lang niet op orde. De SP wil dat de afbouw van het aantal bedden gestopt wordt, totdat de opbouw van ambulante voorzieningen aantoonbaar op orde is.

De SP staat achter het besluit om de meest kwetsbare ggz patiënten met ernstige psychische problemen van de Zorgverzekeringswet over te hevelen naar de Wet langdurige zorg, omdat zij meer baat hebben bij permanente goede ondersteuning dan behandeling.

Marktwerking en perverse prikkels hebben geen plaats in de ggz. Bijvoorbeeld, in de gespecialiseerde ggz wordt de financiering per verrichting, de zogenaamde diagnose behandeling combinatie (dbc) financiering, vervangen door een zorgbehoefte-financieringssysteem.

De toekomstvisie van de PvdA

Tijdens de coronacrisis hebben we weer gezien hoe belangrijk onze gezondheid is, fysiek en mentaal.  Ieder mens wil zich goed voelen. Dat gaat niet vanzelf, en soms heb je daar hulp bij nodig. Daar zit nu vaak het probleem. Teveel mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, raken verdwaald in onze systemen of komen op eindeloze wachtlijsten terecht.

Daar wil de PvdA iets aan doen. We willen investeren in de GGZ en een einde maken aan de lange wachtlijsten door de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg te vergroten. We vinden het onacceptabel dat instellingen in de GGZ op omvallen staan terwijl zoveel mensen nog niet terecht kunnen voor goede zorg. We investeren in preventie en voorlichting. We willen betere behandeling van verwarde mensen door politie en hulpdiensten beter te trainen in het herkennen en omgaan hiermee. We willen gemeenten meer middelen geven om mentale gezondheid en GGZ goed te organiseren. Specialistische zorg organiseren we desnoods landelijk als het regionaal niet lukt. Het gaat namelijk niet om het systeem, maar om de persoon en wat diegene nodig heeft.

De toekomstvisie van de ChristenUnie

Als het met iemand geestelijk niet goed gaat, is het belangrijk dat er professionals in de zorg klaar staan. De ChristenUnie wil een geestelijke gezondheidszorg die herstel bevordert en de mentale veerkracht van mensen versterkt. Er is een kwetsbare groep die als gevolg van biologische kwetsbaarheid, jeugdtrauma’s of andere omstandigheden, langdurig en soms chronisch lijdt onder psychiatrische problematiek. Deze mensen verdienen langdurige zorg en ondersteuning. Ggz-professionals, gemeenten en sociale wijkteams moeten hierin samen optrekken, omdat veel mensen met ggz-problematiek ook andere problemen hebben, zoals werk, wonen, schulden en eenzaamheid. Er zijn knelpunten binnen de ggz die de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onder druk zetten. Dit uit zich in soms lange wachttijden, toenemende instroom en een (te) lage uitstroom. Deze problemen vragen meer regie in de regio en sturing van de overheid. Daarnaast pleiten wij voor een breed maatschappelijk gesprek over geestelijke gezondheidszorg en psychische problematiek. Het (verder) medicaliseren van menselijke moeilijkheden is lang niet altijd de juiste weg. We hebben ook meer betrokkenheid bij elkaar en weerbaarheid bij tegenslag nodig. Het versterken van sociale verbanden, zelfhulpmodules, inzet op preventie en inzet van wijkteams, kunnen helpen om mensen en hun omgeving weerbaarder te maken tegen een psychische disbalans die zich voor kan doen. We zetten de mens centraal en niet de aandoening.

De toekomstvisie van de Partij voor de Dieren

We streven naar een leven met minder stress. Het is van belang dat we onze omgeving zo inrichten dat we echt tot rust kunnen komen en we onze psychische gezondheid sterker maken. De ratrace en het constant alert zijn maken plaats voor rust en zorg voor elkaar.

Een goede mentale gezondheid begint op school. Tijdens lessen wordt aandacht besteed aan de druk die sociale media kan geven. Er is volop aandacht voor pesten en hier wordt actief tegen opgetreden (bij scholen, kinderdagverblijven, sportclubs).
Activiteiten als schoolzwemmen, sportlessen, cultuurlessen (theater-, dans-, muziek-, schilderles.) en schooltuinen worden extra gefaciliteerd. Ook buitenlessen worden gestimuleerd, omdat zulke lessen veel goeds brengen en het bewegen stimuleert. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas.

Problemen vroegsignaleren voorkomt erger. Mensen met psychische klachten moeten snel terecht kunnen bij een arts of therapeut. Door er op tijd bij te zijn kunnen verergering en specialistische zorg worden voorkomen. De zorg moet laagdrempelig zijn en met voldoende aandacht voor iedereen. De druk op basiszorg is door de jaren heen steeds hoger geworden. Deze druk moet omlaag. Dat is beter voor de patiënt én de behandelaar. De eerstelijnszorg via huisartsen is cruciaal om ziekten vroeg te signaleren zodat evt. zware medicijnen niet nodig zijn. Het sociaal werk moet daarbij beter gefaciliteerd en meer geïntegreerd worden in het zorgaanbod. Ook hier geldt; waar sociaal werkers psychosociale klachten op tijd herkennen, kunnen ergere problemen voorkomen worden.

Mensen die GGZ-zorg nodig hebben, staan (soms jarenlang) op wachtlijsten en krijgen daardoor niet bijtijds goede hulp. Deze wachtlijsten en wachttijden dringen we terug door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten, en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. In de tussentijd zorgen we voor voldoende overbruggingszorg en meer (tijdelijke) opnameplaatsen en crisisbedden.
De GGZ wordt onderdeel van de zorg in elke buurt.

En dan de leefomgeving. Groen doet goed. Een bezoek aan de natuur vermindert pijn en negatieve emoties en moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Natuur geeft energie en nodigt uit tot bewegen. We gaan woonwijken en steden flink vergroenen.

Een breed plan van aanpak voor psychische gezondheid is verder nodig waarbij ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken zijn. Een integrale aanpak voor suïcidepreventie (in onderwijs, zorg en op sociaaleconomisch terrein) is nodig om het aantal zelfdodingen terug te dringen.

De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen. We willen af van de doorgeslagen prestatiedruk die zorgt voor continue stress en gejaagdheid. Gelijk werk betekent voor ons ook gelijke beloning, geen uitzondering voor sekse, gender, etniciteit en beperking. Door een kortere werkweek en een betere verdeling van het beschikbare werk is er ook meer tijd voor elkaar. Ook gaan we onderzoeken hoe mensen door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten een ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, dat ingezet kan worden voor het bekostigen van basisbehoeften als eten en woonruimte. De Partij voor de Dieren wil de zekerheid en autonomie van mensen en de onderhandelingsmacht van werknemers vergroten door te kijken naar het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het uitgangspunt is dat iedereen voldoende inkomen heeft om goed van te kunnen leven.

De toekomstvisie van de SGP

SGP: De geestelijke gezondheidszorg kampt al jaren met hardnekkige problemen. De wachtlijsten zijn lang. Er is onvoldoende passende begeleiding en behandeling voor mensen met (ernstige) psychische problemen. Tussen instellingen wordt onvoldoende samengewerkt en het ontbreekt vaak aan afstemming met maatschappelijke ondersteuning vanuit het sociaal domein. Deze problemen zijn zorgelijk, zeker omdat de vergaande coronamaatregelen grote impact hebben op de psychische gezondheid van veel mensen. De SGP wil daarom dat in de komende kabinetsperiode prioriteit wordt gemaakt van het op orde brengen van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en het verbeteren van samenwerking tussen aanbieders en gemeenten. Van grote waarde is zogenaamde ‘identiteitsgebonden zorg’. Ook in de ggz zal hier altijd behoefte aan blijven en moet er dus keuzevrijheid blijven bestaan.

De toekomstvisie van de Piraten Partij

De coronacrisis laat de zwakke punten in onze samenleving zien; de mentale gezondheid en de GGZ zijn zulke zwakke plekken. In een steeds hectischer, stressvoller, complexer en prestatiegerichter wereld, is GGZ meer dan ooit nodig. Door de jarenlange bezuinigingen worden mensen die problemen ervaren met hun mentale gezondheid niet goed geholpen, zijn de wachtrijen enorm en zijn medewerkers overwerkt.

De Piratenpartij ziet twee verschillende oplossingen voor de problemen in de GGZ die er samen voor zorgen dat de mentale gezondheid van de hele bevolking er op vooruit gaat. Enerzijds zijn er investeringen en hervormingen nodig, anderzijds moet er een bredere maatschappelijke verandering komen om mentale gezondheidsklachten te voorkomen, bijvoorbeeld door invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen.

De Piratenpartij wil dat burgers, patiënten en ervaringsdeskundigen structureel worden betrokken bij het maken van beleid. Daarnaast behoeft de specialistische zorg landelijke financiering en moet er een einde komen aan marktwerking in de GGZ. Dit geldt voor zowel jeugd-GGZ als voor volwassenen-GGZ: passende zorg voor iedereen. Daarom is het terugdringen van het personeelstekort van groot belang.

Duidelijker, inzichtelijker en toegankelijker interventies maken meetbaar hoe effectief behandelingen zijn. De mensenrechten behoeven betere waarborgen. Er zijn meer investeringen nodig in de belangen en het welzijn van patiënten en zorgbehoevenden.

De Piratenpartij wil een samenleving waarin mentale en sociale gezondheid net zo belangrijk zijn als fysieke gezondheid; waarin we openlijk durven te spreken over onze emoties; waarin depressie niet langer een taboe is en waarin we afscheid nemen van het keurslijf van sociale normen waar we allemaal aan moeten voldoen; waarin iedereen met mentale klachten meteen adequate hulp krijgt. De GGZ moet in staat worden gesteld om deze hulp te bieden. Zie hierover ook ons verkiezingsprogrammahttps://wiki.piratenpartij.nl/tk2021:partijprogramma:thema#ggz

De toekomstvisie van JONG

Er is al meer dan een decennia lang teveel bezuinigd, met alle gevolgen van dien! De jeugd heeft en is de toekomst. Dus vroegtijdige signalering, hulp/behandeling, en preventie moet de norm worden. Aangezien mentale klachten steeds meer toe zijn genomen, wordt het tijd voor een nieuw GGZ-systeem waar de cliënt centraal staat, en de hulpvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd zijn. Er moet reserve personeel zijn. De GGZ moet aantrekkelijk zijn om bij te werken. Zonder te verbeteren en te hervormen, krijgen we nooit de goede zorg terug.

De toekomstvisie van BIJ1

We zien steeds meer dat de geestelijke gezondheidszorg niet serieus wordt genomen, zeker in tijden van een pandemie. In een systeem waar het uiteindelijk allemaal draait om winst en kostenbesparing, is er geen plek om te denken aan het welzijn van mensen. Dit moet anders.

BIJ1 staat voor een zorgstelsel dat toegankelijk, betaalbaar, rechtvaardig, solidair en gelijkwaardig is voor iedereen. Waarin de mens centraal staat, en niet het geld. Waarin mensen die met de zorg in aanraking komen mee kunnen denken en beslissen over de zorg, zodat de zorg voor iedereen werkt.

De toekomstvisie van Volt

Volt staat voor een herziening van het hele gezondheidszorgstelsel: een betere mix van overheidsregie en marktwerking tot stand te brengen in samenwerking met betrokken partijen zoals nationale gezondheids(zorg)instituten en vakverenigingen. Dat geldt zeker ook voor de ggz. Méér patiëntgerichtheid, dat wil zeggen meer gerichtheid op de resultaten zoals ervaren door de patiënt/cliënt. Meer personalised medicine bij de evidence based medicine. Heel veel minder administratiedruk en meer zorg voor werkplezier en opleidingsmogelijkheden.

De toekomstvisie van Code Oranje

Onze (geestelijke) gezondheid is het fundament van onze samenleving! Vrije, vitale, sociale en ondernemende mensen helpen onze samenleving iedere dag verder. Daarvoor moet goede gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid zijn. De (geestelijke) gezondheidszorg kan wat Code Oranje betreft een stuk beter op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Meer preventie 2. Minder regelsturing 3. Menselijke maat leidend 4. Professionals aan zet 5. meer waardering voor uitvoerende zorgmedewerkers (ook financieel) 6. Afschaffen van alle perverse financiële prikkels in het systeem. Wat kan dus minder?: schaalvergroting, topdownsturing, ‘one size fits all’, en vooral: ziekte als verdienmodel.

Vergroot lettertype
Scroll naar top