Home Wat gaat BIJ1 doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

We zien steeds meer dat de geestelijke gezondheidszorg niet serieus wordt genomen, zeker in tijden van een pandemie. In een systeem waar het uiteindelijk allemaal draait om winst en kostenbesparing, is er geen plek om te denken aan het welzijn van mensen. Dit moet anders.

BIJ1 staat voor een zorgstelsel dat toegankelijk, betaalbaar, rechtvaardig, solidair en gelijkwaardig is voor iedereen. Waarin de mens centraal staat, en niet het geld. Waarin mensen die met de zorg in aanraking komen mee kunnen denken en beslissen over de zorg, zodat de zorg voor iedereen werkt.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

Om te werken aan preventie en bevordering van mentale gezondheid voor iedereen in Nederland, moet er beter begrip komen in de medische industrie van de vele factoren die mentale gezondheid beïnvloeden, en hoe mensen hierbij te helpen. Er moet meer grondig onderzoek komen waarin niet alleen de witte cisgender man centraal staat, maar ook mensen van kleur, vrouwen (van kleur) en LHBTQI+-personen, en dit moet worden opgenomen in opleidingen van hulpverleners. Ook moet neurodiversiteit een plek krijgen in opleidingen. Zo krijgen we een beter beeld van mentale gezondheidsproblemen, omdat deze zich verschillend uiten bij verschillende mensen, wat er nu voor zorgt dat mensen onderbehandeld, of schadelijk worden behandeld, omdat zij niet in het standaard hokje passen.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

Op dit moment zijn de wachtlijsten voor mentale gezondheidszorg veel te lang. Dit is levensgevaarlijk voor veel mensen, en we moeten dit tegengaan. Dit doen we onder andere door de werk- en regeldruk in de zorg flink te verminderen. Administratieve taken worden overgezet naar gespecialiseerd personeel, zodat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de mensen die de zorg zo hard nodig hebben. Ook zorgen we ervoor dat het zorgbudget naar de zorg gaat, in plaats van de organisatie daarvan. Dit doen we door onnodige managementlagen uit de zorg te halen, en het geld dat vrijkomt in de zorg te stoppen. Daarnaast moet de financiering van de GGZ losgekoppeld van diagnoses. Op deze manier stoppen we niet alleen de doorgeslagen diagnostisering, maar zetten we ook een stap in de richting van een GGZ met minder wachtlijsten, waar de mens centraal staat, niet het label.

BIJ1 staat voor een zorgstelsel dat toegankelijk is voor iedereen. Om dit waar te maken, moet de zorg anders geregeld. Het mag geen winstmodel zijn, want zo staat niet de mens, maar het geld voorop. Daarom zetten we een Nationaal Zorgfonds op dat alle zorg betaald, en schaffen we de eigen bijdrage af. Zorgaanbieders komen in publieke handen, zodat we geen geld verliezen aan managers, commercie en winst, en het geld kunnen investeren in kwalitatieve zorg. Ook gaat de ‘harde knip’ uit de jeugdzorg. Zorg kan niet ineens stoppen als je 18 wordt, maar mag pas stoppen wanneer de ‘Big 5’ van bestaanszekerheid voor de jongere geregeld is.

Ambulantisering

Je hebt het recht om de regie over je eigen leven te behouden, ook als je psychisch kwetsbaar bent. BIJ1 staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen deel uit kan maken van de maatschappij, in plaats van dat ze uit de samenleving worden gehaald en nooit leren hieraan mee te doen. Om dit te kunnen garanderen, moet de zorg in de wijk goed geregeld zijn. Dit doen we door huisartsenpraktijken om te bouwen naar zorgcentra in de wijk waar zorg samenkomt en je terecht kunt met iedere zorg- of ondersteuningsvraag.

Ook moeten we garanderen dat mensen in instellingen meer zelfbeschikking krijgen en de juiste zorg krijgen om terug te keren in de maatschappij; maatregelen die vrijheid beperken, zoals bijvoorbeeld isoleercellen, worden verboden.

Kwaliteit van de zorg

Iedereen verdient zorg van goede kwaliteit. Op dit moment is dit niet het geval. Veel mensen worden niet begrepen, en kunnen daardoor niet worden behandeld of ontvangen hulp die schadelijk is voor hen. Zo blijkt, bijvoorbeeld, dat mentale gezondheidsproblemen minder goed worden herkend bij mensen van kleur. Ook is er weinig passende zorg voor neurodivergente en LHBTQI-jongeren, bij wie suïcidaliteit en thuisloosheid schrikbarend hoog is. Neurodiversiteit wordt in het algemeen niet goed begrepen, en hierbij worden therapievormen gebruikt die schadelijk zijn voor een neurodivergent persoon.

Deze problemen komen mede door het feit dat medisch onderzoek historisch de witte cisgender man als standaard gebruikt. Daarom komt er meer inclusief onderzoek naar ziektebeelden en behandelmethoden. Er komen trainingen om medewerkers in de zorg bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen. Er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden. Er komt meer aandacht voor passende zorg bij LHBTQI+ personen en voor neurodiversiteit, en dit wordt ook opgenomen in het curriculum van opleidingen van hulpverleners.

Beschikbaarheid woningen

Suïcidaliteit en thuisloosheid onder neurodivergent en LHBTQI+-jongeren is schrikbarend hoog. Er komt meer aandacht voor passende zorg, goede begeleiding en suïcidepreventie bij LHBTQI+ personen. Verspreid over het land worden safehouses ingericht, waar zij terecht kunnen in noodsituaties.

Ervaringsdeskundigheid

BIJ1 heeft als basis: niets over ons, zonder ons. Dit geldt ook in de zorg, en maakt de expertise van ervaringsdeskundigen zo waardevol. Niemand weet beter wat er nodig is of wat er moet veranderen dan de mensen die mentale gezondheidszorg verlenen of (hebben) ontvangen. Kennis van ervaringsdeskundigen, zowel hulpverleners als hulpontvangers, moet dan ook een gelijkwaardige positie hebben naast wetenschappelijke kennis. Zij moeten dan ook erkend worden en gelijkwaardig behandeld worden met andere beroepsgroepen. De inzet van ervaringskennis wordt een vast onderdeel van het curriculum in opleidingen voor hulpverleners. Daarnaast moet er worden gezorgd voor goede (in)formele mogelijkheden voor mensen met mentale gezondheidsproblemen om vanuit een gelijkwaardige samenwerking mee te denken en mee te beslissen. Door te luisteren naar deze mensen, kunnen anderen die met dezelfde problemen kampen ook beter geholpen worden.

(De)stigmatisering

In onze samenleving worden mensen met een zorgvraag gezien als een individu met een probleem. Toch is vaak de inrichting van de maatschappij de eigenlijke oorzaak van het probleem. Er zijn te veel mensen die minder of geen toegang hebben tot goede zorg, doordat ze buitengesloten worden. Er is meer ruimte nodig voor kennis over en ervaring met de grote diversiteit aan lichamen en identiteiten. Inclusiviteit is nodig voor betere preventie en zorg op maat. BIJ1 staat voor een zorg die toegankelijk is, ook voor neurodivergente en LHBTQI+ mensen. Racisme, seksisme en validisme zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg en moeten koste wat kost worden bestreden.

Ouderen

Onze ouderen verdienen respect. De kwaliteitscriteria voor verzorgingstehuizen moeten aangescherpt. Verzorgingstehuizen mogen geen dumpplek zijn. Daarom ondersteunen we het eerdere initiatief van zorgbuurthuizen, die sociale functies en zorg samenbrengen.

Arbeidsparticipatie eigen kracht

Persoonlijke ontwikkeling is in het belang van ons allemaal. We steken daarom meer geld in scholingsprogramma’s voor mensen zonder werk. We laten werkgevers uit sectoren met personeelstekorten meebetalen aan de scholing van goed personeel. 2 De tegenprestaties, sancties en repressieve maatregelen in de bijstand worden afgeschaft. Wachttijden voor het verstrekken van een uitkering worden ook stevig verkort. 3 De kostendelersnorm wordt afgeschaft om financiële onafhankelijkheid te bevorderen. 4 Arbeidsongeschiktheid is geen keuze en mensen die arbeidsongeschikt zijn kunnen goed zelf inschatten waartoe zij in staat zijn. De medische keuringen bij arbeidsongeschiktheid worden niet meer door de uitkeringsinstantie zelf gedaan, maar door onafhankelijke artsen.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top