Home Ouderen

De VVD over ouderen

Iedereen kan last hebben van psychische problemen, ook ouderen. Het hebben van een ziekte, beperking of simpelweg het ouder worden kan altijd psychische klachten met zich meebrengen. Het is aan professionals om op een juiste manier invulling te geven aan kwaliteitsstandaarden. Daarnaast hebben verpleeghuizen een verantwoordelijkheid om het taboe of de stigmatisering van psychische klachten te doorbreken en ook daar deze problemen bespreekbaar te maken.

Het CDA over ouderen

Goede zorg voor ouderen is belangrijk. Bij de zorg voor elkaar spelen ouderen een onmisbare rol. Ze springen bij als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwilliger of als mantelzorger voor hun partner of iemand in de buurt. Op hun beurt mogen onze ouderen altijd rekenen op de zorg van ons allemaal. De gelegenheid om voor anderen te kunnen zorgen in de wetenschap dat ervoor jou gezorgd wordt als dat nodig is, is voor ons allemaal veel belangrijker dan we denken. Maar voor ouderen versterkt die wederkerigheid het gevoel dat ze betrokken blijven en gewaardeerd worden. Wij willen dan ook veel meer mogelijkheden voor ouderen die langer willen doorwerken of juist geleidelijker willen afbouwen. In hun werk, maar ook als vrijwilliger kunnen zij hun waardevolle werk- en levenservaring delen met de jongere generaties.Eenzaamheid blijft een serieus risico voor ouderen die om zich heen steeds meer mensen zien wegvallen. We zetten het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ voort.

De D66 over ouderen

D66 wil dat mensen verzekerd zijn van betaalbare zorg van goede kwaliteit op hun oude dag. Dat staat vooral onder druk omdat er steeds meer vraag naar is, maar we niet voldoende mensen hebben om de zorg te kunnen leveren. Dat kunnen we aan als we ouderen in staat stellen langer thuis te wonen, bijvoorbeeld door te investeren in woon-/zorgcombinaties zoals seniorenhofjes.. Daarnaast wil D66 investeren in innovatie in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld door het slim gebruiken van sensors en netwerkzorg, zoals ParkinsonNET. We moeten ouderen natuurlijk waar nodig helpen met hun digitale vaardigheden, maar de digitale zorg moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Als ouderen het willen, moet er bijvoorbeeld een “recht op digitale zorg” zijn volgens D66.

GroenLinks over ouderen

We investeren in goede zorg voor onze ouderen. Er komen extra verpleeghuisplekken, passende seniorenwoningen en meer voorzieningen voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Mantelzorgers van thuiswonende ouderen geven we de ondersteuning die ze verdienen. Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners. In medische opleidingen en op de werkvloer komt meer aandacht voor persoonlijke ouderenzorg en goede zorg voor ouderen met een ongeneeslijke ziekte.

De SP over ouderen

Ouderen verdienen goede zorg. Daar hoort wat de SP betreft bij dat ouderen oud moeten kunnen worden in hun eigen buurt. Voor ouderen voor wie het thuis wonen niet meer gaat, die kampen met eenzaamheid of gevoelens van onveiligheid. Zeker na het verdwijnen van de verzorgingshuizen is hieraan behoefte. Daarom stelt de SP het Zorgbuurthuis voor. Een kleinschalige zorgvoorziening dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. De partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet, is hier ook welkom. Zorg is hierbij nadrukkelijk ook aandacht voor welzijn en kwaliteit van leven. Voor de mens is het van groot belang dat er een sociaal leven en sociaal netwerk is. Maar met het ouder worden, wordt juist het sociaal netwerk vaak onzekerder. Relaties zijn onvervangbaar. Optrekken met tijdgenoten, die gelijke herinneringen delen, kan in deze periode van het leven helpen. Daarom is het Zorgbuurthuis op de schaal van de buurt. Want daar waar we wonen hebben we een sociaal netwerk, onze buren zijn bekend, onze buurtgemeenschap is vertrouwd. Daar zijn de mensen die mantelzorg verlenen, de vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun eigen buurt en de buren, de bekende gezichten. In je eigen buurt is het veel gemakkelijker om vrijwilligerswerk te doen. Geen anonimiteit of grootschaligheid, maar als onderdeel van een betrokken gemeenschap.

Bij het Zorgbuurthuis wordt de buurt dus zoveel mogelijk betrokken. Naast buurtgenoten die zich door de nabijheid gemakkelijker inzetten als vrijwilliger, zorgt een inloopfunctie ervoor dat ouderen die nog thuis wonen onderdeel worden en blijven van deze gemeenschap.

Vast personeel en dus vaste gezichten maakt dat de zorg persoonlijk, vertrouwd en goed is. Zij kennen de mensen die er wonen, kennen hun achtergronden, hun familie en kennissen, zij weten wat er nodig is, waar mensen behoefte aan hebben. Persoonlijke zorg kunnen geven geeft voldoening. En hoe leuker het werk voor de zorgverleners is, des te groter de kans dat we straks genoeg mensen hebben die liefdevol en zorgvuldig willen verzorgen. We werken met een goede mix aan opleidingsniveaus van de zorgverleners.

De PvdA over ouderen

Wij gunnen iedereen het om te kunnen genieten van je oude dag. Preventief zetten we daarom in op voorlichting en valpreventie zodat ongelukken en daarmee verdere isolatie voorkomen kunnen worden. Bovendien investeert de PvdA in ouderenwoningen en gedeelde woonvormen waarbij ouderen en jongeren samen wonen. Dit zorgt voor meer binding in de samenleving en zo kunnen jongeren en ouderen fijn en betaalbaar wonen. Wanneer ouderen in een verpleeghuis wonen is het van belang dat er voldoende personeel en kennis aanwezig zijn om liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Naast de pure zorgtaken moet er hierbij ook ruimte zijn voor plezier en ontspanning.

De ChristenUnie over ouderen

We moeten ouderen letterlijk en figuurlijk een waardige plek geven in onze samenleving. Letterlijk door voldoende woningen te realiseren, figuurlijk door als samenleving meer ruimte en mogelijkheden te bieden aan steeds meer zelfstandig wonende ouderen. Ook voor dementerende ouderen, die we tegenkomen in winkels en op straat, moet er oog en oor zijn. We investeren in dementievriendelijke gemeenten zodat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen aan het openbare leven. We hebben daar allemaal een rol in.

Gemeenten, huisartsen, wijkverpleging, geriatrische deskundigen en verpleeghuizen maken voor elke wijk één plan over de organisatie van ouderenzorg.

De Partij voor de Dieren over ouderen

De overheid garandeert een divers zorgaanbod. De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale ziekenhuizen blijven overeind. De regie bij regionale overheden leggen kan hierbij helpen. Gemeenten krijgen genoeg middelen om goede zorg aan te bieden die ook alleen dáárvoor aangewend worden. De kosten, uitvoering en kwaliteit van de zorg zijn in elke gemeente gelijk. Dit geldt ook voor de aanpassingen die nodig zijn om een huis geschikt te maken i.v.m. ouderendom of ziekte van de bewoner.

Andere manieren van wonen en huisvesting wordt gestimuleerd. Lege bedrijfspanden worden herontwikkeld en krijgen een andere functie, zoals wonen. Op voormalige boerderijen kan worden geëxperimenteerd met woonvormen en -gemeenschappen, waarbij jong en oud samenleven en elkaar kunnen ondersteunen. Ook worden meergeneratiewoningen, zoals een kangoeroewoning en een mantelzorgwoning, fiscaal gestimuleerd en er komt meer ruimte om woningen, voor andere samenlevingsvormen waarbij mensen voor elkaar zorgen, te ontwikkelen.

Ouderen kunnen kiezen tussen kwalitatieve en voldoende zorg thuis of een plek in een verpleeghuis. Er is voldoende wijkverpleging beschikbaar. De lange wachtlijsten voor verpleeghuizen worden teruggedrongen door meer en kleinschaligere verpleeghuizen te bouwen, en er zijn voldoende faciliteiten voor dagbesteding voor thuiswonende ouderen.
En ook identiteitsgebonden zorgcentra worden ondersteund, zoals met LHBTIQA+-oudere personen en ouderen met verschillende culturele achtergronden.

Door de afbouw van klinische bedden in de GGZ, ook voor de doelgroep gerontopsychiatrie, wordt er sneller naar opvang in de ouderenzorg gekeken. Alleen is die ontwikkeling gaande zonder een coherent beleid. Dit bemoeilijkt de ontwikkeling van gerontopsychiatrie binnen de ouderenzorg. Kleinschalige woonvormen voor doelgroepen zoals gerontopsychiatrie zijn nodig. Dit vraagt een samenwerking tussen de verpleeghuissector en de GGZ. En voor ouderen die nog thuis wonen en chronische psychiatrische problemen hebben in combinatie met complexe lichamelijke problematiek, is de samenwerking tussen de huisarts, ouderenarts geneeskunde en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ook erg belangrijk.

De SGP over ouderen

De vergrijzing behoort tot de grootste en belangrijkste opgaven waar het volgende kabinet mee te maken heeft. Ouderen dóén ertoe! De SGP wil dat de overheid werkt maakt van goede zorg voor ouderen. Concrete opgaven zijn het realiseren van passende huisvesting (in combinatie met meer of minder intensieve zorg), het bestrijden van eenzaamheid, het stimuleren van mantelzorg en omzien naar elkaar.

De Piraten Partij over ouderen

De laatste fasen van het leven zijn niet minder belangrijk dan de eerdere; we moeten goed voor onze ouderen zorgen. De eenzaamheid onder ouderen is enorm. De Piratenpartij ziet dit als een groot probleem. Veel ouderen geven aan het liefst thuis te willen blijven wonen; daar hebben zij een sociaal netwerk. Zo voorkomen we eenzaamheid. We moeten er dan ook alles aan doen om dit mogelijk te maken.

Voor sommige ouderen is thuis wonen geen optie meer en past een verpleegsituatie beter. Er zijn echter grote verschillen in kwaliteit van verpleeghuizen. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft het personeel vaak geen tijd meer om even een babbeltje te maken met de bewoners na de lichamelijke zorg of wanneer zij de koffie inschenken. De Piratenpartij ziet dit juist als een noodzakelijk onderdeel van de zorg; het contact, de aandacht, de menselijke warmte. In het bijzonder voor ouderen met psychische problemen is dit van levensbelang.

Het is tijd om extra te gaan investeren in de zorg. Door medewerkers betere arbeidsvoorwaarden te geven, meer handen aan het bed, ontstaat ruimte voor de belangrijke momenten van contact.

JONG over ouderen

Meer inzetten op maatjesprojecten. Op somatisch gebied: eerder ingrijpen in plaats van uitstellen!

BIJ1 over ouderen

Onze ouderen verdienen respect. De kwaliteitscriteria voor verzorgingstehuizen moeten aangescherpt. Verzorgingstehuizen mogen geen dumpplek zijn. Daarom ondersteunen we het eerdere initiatief van zorgbuurthuizen, die sociale functies en zorg samenbrengen.

Volt over ouderen

Over 20 jaar bestaat een kwart van de bevolking uit 65-plussers en zal er conform appèl gedaan worden op somatische en ggzorg. Volt vindt met haar toekomstgerichte plannen dat zeker met deze demografische ontwikkelingen rekening gehouden moet worden bij het opzetten van een toekomstgerichte zorg voor ouderen en wil daaraan meehelpen.

Code Oranje over ouderen

Weer een vraagstuk dat door bezuinigingen vanuit het rijk, onvoldoende kon worden opgepakt door gemeenten. Zowel in de ouderenzorg, als op huishoudelijke ondersteuning in en om het huis is gesneden. Hierdoor komt preventie te weinig van de grond en wordt onnodig veel geleund op de zwaardere zorg. Die laatste moet overigens vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Maar uiteraard heeft het de voorkeur dat de meer dagelijkse ondersteuning op orde is gebracht!

Vergroot lettertype
Scroll naar top