Home Ervaringsdeskundigheid

De VVD over ervaringsdeskundigheid

De VVD vindt de rol van ervaringsdeskundigen in de ggz belangrijk. De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz geeft vele voordelen, waaronder het geven van perspectief van herstel, destigmatisering, laagdrempeligere zorg, empathie en erkenning. Ze geven een krachtig signaal dat je van een psychische aandoening kan herstellen. Een ervaringsdeskundige wordt wat de VVD betreft dan ook ingezet tijdens de zorgverlening als dit een meerwaarde heeft volgens de professional.

Het CDA over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid maar ook lotgenotencontact is belangrijk en dient ook beschikbaar te zijn naast professionele hulp. Het CDA is groot voorstander van maatjesprojecten.

De D66 over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen spelen volgens D66 een zeer belangrijke rol in de begeleiding van mensen met psychische uitdagingen. D66 is voorstander dat mensen met gelijke ervaringen elkaar weten te vinden. Daarom is er onlangs een motie aangenomen waarbij het kabinet moet kijken naar het Duits-model van lotgenotencontact. Bij het principe van herstelacademies moet lokaal worden gekeken of ervaringsdeskundige kunnen helpen in ondersteuning van mensen van psychische aandoeningen. Dit geldt ook voor de jeugdzorg. D66 vindt het een goede ontwikkeling dat in de nieuwe bekostiging van de ggz voorlopig is vastgesteld dat ervaringsdeskundigen met een hardheidsclausule op de beroepenlijst gaan komen.

GroenLinks over ervaringsdeskundigheid

De zorg moet weer worden teruggeven aan diegenen die het daadwerkelijke werk verrichten en aan ervaringsdeskundigen. Dat kan door zorgprofessionals het vertrouwen te geven dat zij goede afwegingen maken, door inspraak op beleidsniveau te faciliteren voor patiënten en ervaringsdeskundigen beter in te zetten voor zorgtaken. We willen beurzen faciliteren voor voormalig dak- en thuislozen en ex-verslaafden zodat zij hun ervaringen kunnen gebruiken als hulpverlener. Tevens moet ervaringskennis onderdeel worden van de opleiding van zorgprofessionals.

We willen de autonomie van zorgprofessionals verbeteren door hen het recht te geven om mee te beslissen. Hierdoor krijgen zorgprofessionals in grote instellingen inspraak in belangrijke besluiten, zoals fusies, aanbestedingen en reorganisaties. Medezeggenschaps- en ondernemingsraden worden beter ondersteund en krijgen instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting. In de zorg wordt voortaan de helft van raden van toezicht gekozen door medewerkers. Iedere grote zorginstelling wordt verplicht om een adviesraad van zorgmedewerkers in te stellen.

De SP over ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundige kan een waardevolle aanvulling zijn op de zorg en ondersteuning tijdens een ggz-behandeling. Door de inzet van ervaringsdeskundigen zal er meer tijd en aandacht zijn voor de persoon en is er meer ruimte voor maatwerk. Overigens geldt voor de SP dat dergelijke zorg/ondersteuning door niet opgeleide personen zorg en ondersteuning van BIG-geregistreerde ggz-professionals niet geheel kan vervangen, wel kan het een interessante en relevante aanvulling zijn. Om dergelijke zorg mogelijk te maken/te stimuleren is het van belang dat hiervoor voldoende financiële regelingen beschikbaar zijn, de SP zal de ontwikkelingen op dit gebied nauw volgen en waar nodig hier op acteren.

De PvdA over ervaringsdeskundigheid

Het kan mensen erg helpen door te praten met iemand vergelijkbare behandelingen heeft gehad. Dit kan iemand gerust stellen en helpen om een behandeling succesvol door te komen. Ervaringsdeskundigen hebben juist in de ggz een grote meerwaarde. Een psychiater kan nog zoveel diploma’s hebben, een ervaringsdeskundige hoort niet alleen wat een cliënt zegt maar begrijpt het ook. Daarom moeten er voldoende mogelijkheden zijn om ervaringsdeskundigen de juiste training te geven en in te zetten in de ggz.

De ChristenUnie over ervaringsdeskundigheid

De ChristenUnie hamert al jaren op meer betrokkenheid van cliënten bij zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Als de zorgmedewerkers en –bestuurders in een regio elkaar snel weten te vinden en hun patiënten/ cliënten goed kennen, geeft dat eigenaarschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Om de betrokkenheid van patiënten, cliënten en bewoners te borgen, krijgen zij een stem in majeure besluiten over de inrichting van de zorg in de regio. In elke zorgregio wordt een zorgraad ingericht.

De Partij voor de Dieren over ervaringsdeskundigheid

De overheid moet inclusief en betrokken zijn. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet meer afzijdig mag houden. Dit kan alleen als ook ervaringsdeskundigen de tijd en ruimte krijgen om mee te praten, mee te beslissen en om mee te evalueren. We staan voor een veel striktere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Belemmeringen en drempels in de zorg (maar ook op andere plekken in de samenleving) worden proactief weggehaald.
De uitdrukking ‘niets over ons, zonder ons’ staat centraal in ons (beleids)denken. Om dit goed te organiseren is het nodig dat de overheid de kaders en (financiële) randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken. Daarnaast stimuleert zij zorgpartijen, gezondheidsfondsen en onderzoeksorganisaties zoals ZonMw, Nivel en Trimbos om deze ervaringsdeskundigheid een betekenisvolle vaste plek in hun organisatie en beleid te geven.

De SGP over ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigen kan een belangrijke rol spelen in de hulpverlening aan mensen met een psychische aandoening. Ervaringskennis kan net zo waardevol zijn als de kennis van een professional! De SGP wil dat de regering in gesprek gaat met verzekeraars en ervaringsdeskundigen om te bezien hoe de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz kan worden vergroot.

De Piraten Partij over ervaringsdeskundigheid

De overheid moet inclusief en betrokken zijn. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet meer afzijdig mag houden. Dit kan alleen als ook ervaringsdeskundigen de tijd en ruimte krijgen om mee te praten, mee te beslissen en om mee te evalueren. We staan voor een veel striktere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Belemmeringen en drempels in de zorg (maar ook op andere plekken in de samenleving) worden proactief weggehaald.
De uitdrukking ‘niets over ons, zonder ons’ staat centraal in ons (beleids)denken. Om dit goed te organiseren is het nodig dat de overheid de kaders en (financiële) randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken. Daarnaast stimuleert zij zorgpartijen, gezondheidsfondsen en onderzoeksorganisaties zoals ZonMw, Nivel en Trimbos om deze ervaringsdeskundigheid een betekenisvolle vaste plek in hun organisatie en beleid te geven.

JONG over ervaringsdeskundigheid

Van andermans ervaringen leert men. Dit dus inzetten! Iedere afdeling een ervaringsdeskundige!

BIJ1 over ervaringsdeskundigheid

BIJ1 heeft als basis: niets over ons, zonder ons. Dit geldt ook in de zorg, en maakt de expertise van ervaringsdeskundigen zo waardevol. Niemand weet beter wat er nodig is of wat er moet veranderen dan de mensen die mentale gezondheidszorg verlenen of (hebben) ontvangen. Kennis van ervaringsdeskundigen, zowel hulpverleners als hulpontvangers, moet dan ook een gelijkwaardige positie hebben naast wetenschappelijke kennis. Zij moeten dan ook erkend worden en gelijkwaardig behandeld worden met andere beroepsgroepen. De inzet van ervaringskennis wordt een vast onderdeel van het curriculum in opleidingen voor hulpverleners. Daarnaast moet er worden gezorgd voor goede (in)formele mogelijkheden voor mensen met mentale gezondheidsproblemen om vanuit een gelijkwaardige samenwerking mee te denken en mee te beslissen. Door te luisteren naar deze mensen, kunnen anderen die met dezelfde problemen kampen ook beter geholpen worden.

Volt over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid lijkt een belangrijke aanvulling te vormen op de expertises waar de ggz nu over beschikt. Onderzoek naar toegevoegde waarde is nodig om te zien waar wel en niet sprake is van noodzaak. Scholing van ervaringsdeskundigen is nodig en eveneens ontwikkeling van organisatiemodellen die ervaringsdeskundigen hun positie helpen verstevigen.

Code Oranje over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid wordt onderschat, want het is goud waard. Het is in de eerste plaats aan onze GGZ instellingen om ruimte te bieden – in zorg en beleid – voor laagdrempelig lotgenotencontact, voor de inzet van ervaringsdeskundige familieleden en vrijwilligers, maar ook om als ‘zij-instromer’ mee te draaien in het team van zorgprofessionals.

Vergroot lettertype
Scroll naar top