Wat wil Volt met mentale gezondheid en middelengebruik?

Toekomstvisie

De laatste jaren is er te veel op het ggz bezuinigd, met lange wachtlijsten en een verslechterde mentale gezondheid onder jongeren als resultaat. Daarom willen wij radicale keuzes voor het ggz maken. Zo willen wij sterk in de ggz investeren zodat deze toegankelijker wordt en gratis voor jongeren tot 25 jaar oud.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

Volt vindt dat het Nationaal Preventie Akkoord uitgebreid moet worden met de aanpak van huiselijk geweld, armoedeproblematiek en alcoholmisbruik. Volt wil ook meer investeren in vroegtijdige traumaverwerking en daarmee inzetten op het minimaliseren van de gevolgen hiervan. Daarnaast wil Volt inzetten op het terugdraaien van de bezuinigingen op de ggz die door de afgelopen kabinetten zijn gedaan. Volt wil ervoor zorgen dat de budgetten voor de ggz bijdragen aan toegankelijke ggz-zorg en dat de wachtlijsten verder verkleind worden. Daarnaast wil Volt dat de ggz voor jongeren tot 25 gratis wordt.

Op het gebied van suïcidepreventie ziet Volt dat de overheid deze rol moet borgen voor lange termijn en vastleggen in wetgeving.

Volt wil dat het Nationaal Preventie Akkoord leidend is in de aanpak van o.a. middelengebruik, mentale gezondheid en preventie. Op basis van deze aanpassingen moet het akkoord sturend worden in het beleid dat wordt uitgezet en zullen we in de uitvoering meer bij kunnen sturen omdat we dan concrete doelen kunnen opstellen.

Volt wil de psychische problematiek aanpakken die door schulden en armoede wordt veroorzaakt. Zo willen wij een nationaal schuldenpardon voor mensen die in armoede leven en problematische schulden hebben. Volt wil ook goede nazorg voor mensen die door schulden last hebben gekregen van psychische aandoeningen, stress en slechtere gezondheid. Wij willen deze problematiek ook voorkomen door middel van scholing over financiën, een vroege signalering van problematische schulden en duidelijke hulp vanuit de overheid voor mensen met problematische schulden.

De coronacrisis heeft veel mensen langdurige mentale gezondheidsklachten gegeven. Volt wil daarom fors investeren in ons ggz stelsel en aandacht vragen voor mentale gezondheid in het onderwijs door mentale gezondheid een onderdeel van het curriculum te maken.

Volt wil jongeren weer perspectief en hoop geven door bijvoorbeeld te zorgen dat zij tot hun 25e gratis hulp kunnen krijgen bij de ggz, prestatiedruk in het onderwijs te verminderen door het BSA niet-bindend te maken en door sport toegankelijker te maken.

Middelengebruik

De ‘war on drugs’ heeft gefaald. Het hardhandig straffen en verbieden heeft alleen maar averechts gewerkt en de vraag groter gemaakt. Er is een radicale herziening van het drugsbeleid nodig. Idealiter wil Volt een ‘harm reduction’ beleid voeren waarbij bepaalde drugs gelegaliseerd en tegelijk gereguleerd wordt en te zorgen voor goede voorlichting en veilige productie. Daarom wil Volt, naar Portugees voorbeeld, experimenteren met een gecontroleerde decriminalisering en het reguleren van bepaalde drugs. Hierbij willen wij ook zorgen voor een goede voorlichting, en een quarantaine model invoeren voor nieuwe drugs (het invoeren van een Lijst 0). Volt wil ook dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de legalisering van drugs. Dit betekent echter niet dat wij drugscriminaliteit niet willen aanpakken.

Volt wil zo snel mogelijk een rookvrije generatie realiseren, voor zowel tabak als vapes. Dit wil Volt realiseren mede door lobbyisten van de tabaksindustrie te weren, accijnzen op tabak en vapes te verhogen, en door importeurs van tabaksproducten te verplichten een percentage van hun winst in een nicotinefonds te storten, welke gebruikt zal worden om tabaksgebruik tegen te gaan.

Volt ziet overmatig alcoholgebruik als probleem dat te vaak voorkomt in de Nederlandse maatschappij. Volt wil overmatig alcoholgebruik verminderen door de zichtbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van alcohol te verminderen, onder andere door alcohol geheel uit supermarkten te weren. Wij zien dit als onderdeel van onze brede preventie-strategie.

De laatste jaren is de problematiek van (online) gokken toegenomen door de deregulatie van de gokmarkt. Volt wil daarom preventief een verbod op gokreclames. Verder wil Volt dat er een maximum verlieslimiet wordt ingevoerd voor alle gokwebsites.

Volt wil verslaving aan alle soorten middelen tegenwerken. Hardhandig verbieden kan averechts werken, daarom wil Volt inzetten op voorlichting en regulering om verslaving aan diverse middelen te voorkomen. In geval van verslavingen wil Volt dat er hulp is om verslaafden te helpen.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

We gebruiken niet-gepersonaliseerde data om beter inzichtelijk te krijgen welke regio behoefte heeft aan welke zorg. Zo realiseren we op de specifieke zorgvraag een toegespitst zorgaanbod en verminderen we regionale gezondheidsverschillen.

Door jarenlange bezuinigingen op ons ggz-stelsel zijn de wachtlijsten voor alle soorten psychiatrische en mentale hulp flink toegenomen. Volt wil deze trend omkeren en ervoor zorgen dat er genoeg psychiatrische en mentale hulp is door weer flink te investeren in ons ggz-stelsel.

Volt wil werken aan een eenvoudiger zorgsysteem. In het huidige systeem voert versplintering en concurrentie de boventoon. We willen inzetten op een systeem waarbij samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid de standaard wordt. Er moet ook samen met de zorgvrager gekeken worden wat het beste aansluit en we moeten voorkomen dat een zorgvrager niet bedolven wordt onder een veelvoud van zorgorganisaties. Voor Volt blijft de inzet van preventie het belangrijkste middel om in een voorstadium meer zorgvraag te voorkomen en daarmee een grote zorgvraag te voorkomen.

Volt ziet E-Health als oplossing om zorg laagdrempelig te maken en als toevoeging om sneller zorg te kunnen bieden ten tijde van personeelstekorten. Daarbij is de afweging voor wie en wanneer we deze e-health oplossingen inzetten van belang, niet iedereen is geholpen met deze oplossing. Daarom wordt het vooral ingezet bij lichte zorgvragen.

Volt wil een herwaardering voor zorgpersoneel. Dit willen we onder meer bereiken door de lonen te laten stijgen en daarmee het verschil met de publieke sector te verkleinen. Ook willen we dat werkgevers meer en beter de ruimte geven aan personeel dat tevens ook mantelzorger is. Hierbij moet genoeg ruimte zijn voor respijtzorg en moet er ondersteuning worden geboden aan het personeel waardoor we overbelasting kunnen voorkomen. Daarnaast willen we werkgevers belonen die verzuim en verloop van personeel laag weten te houden. Op die manier vragen we werkgevers beter voor hun personeel te zorgen. Het aantal zzp-ers in de zorg heeft het personeelstekort niet opgelost, we willen daarom ook inzetten dat vast personeel in de zorg de norm wordt.

Ambulantisering

Volt ziet dat de vraag naar ggz groot is en dat de eerder genomen bezuinigingen zwaar op de ggz drukken. Ook voor de ambulante zorg geldt dat wij eerder genomen bezuinigingen willen terugdraaien.

De inzet van ACT/FACt teams kunnen een gerichte bijdrage leveren aan de vraag van een persoon of systeem. Door de inzet van deze teams bij huisbezoeken voorkomen we onnodige opname zonder dat we gericht op het netwerk of omgeving van iemand kunnen participeren. Daarom willen we dat de inzet van deze teams regionaal wordt en meer wordt ondersteund. Daarmee kunnen ze een preventieve rol spelen en grotere problemen voorkomen. Dat zal inhouden dat het huidige systeem op de schop moet en de zorgvrager centraal gaat stellen en het budget voor deze teams vergroot gaat worden.

Er bestaan sterke verschillen tussen de door VWS beoogde doelstellingen van de Wet en de werkelijkheid in de praktijk. Zo wordt die praktijk vaak geconfronteerd met ‘taalzwakke’ personen en zo heeft de professional te kampen met te veel onnodige administratie. De wet zorgt voor nog meer juridisering van de psychiatrische praktijk dan voorheen. Volt vindt dat de Wvggz aangepast moet worden in samenspraak met degenen die nu de hinderlijke ervaringen ermee hebben moeten opdoen.

Kwaliteit van de zorg

Volt wil ervoor zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit is. Daarom willen we zorgen dat zorgverzekeraars en andere financierders op dezelfde manier kwaliteitsdata gaan verzamelen. Dit zouden klanten dan kunnen aanvragen. Verder willen we investeren in innovatieve en kwalitatieve zorgaanbieders.

Volt ziet dat versnippering in de zorg bijdraagt aan teruggang in geleverde zorg. Zo zien we dat bijvoorbeeld jeugdzorg eindigt bij het 18de levensjaar en daarmee de zorg stopt, een manier om dit te voorkomen is de jeugdwet te verlengen naar 23 waarmee een goede transitie naar andere vorm van zorg beter gewaarborgd is. We willen een systeem in de ggz dat de persoon centraal stelt en niet de wetgeving. We willen dat overheden, verzekeraars daarin verantwoordelijkheid nemen en daarmee de zorg vooropstelt.

Volt wil zorgaanbieders die verzuim, het aantal ZZP’ers en het verloop laag weten te houden, belonen.

Volt wil de onnodige bureaucratie in de zorg verminderen door te luisteren naar medewerkers en daarmee aan de slag te gaan. Zij kunnen immers beter aangeven wat anders kan en wat beter werkt in de dagelijkse praktijk.

We zorgen voor meer aandacht voor opleidingen in de zorg- en welzijnssector, onder andere door het afschaffen van het collegegeld voor deze opleidingen.

TOP-ggz-instellingen vormen een belangrijke aanvulling op wat academische ziekenhuizen te bieden hebben. Verankering is nodig.

Beschikbaarheid woningen

Iedereen moet kunnen wonen in een koop- of huurwoning die past bij diens situatie. Daarom wil Volt een minister van Volkshuisvesting die de ontwikkeling en bouw van innovatieve woonvoorzieningen stimuleert die voor specifieke/kwetsbare groepen wonen combineren met zorg. Bijvoorbeeld door het financieren of aangaan van publiekprivate samenwerkingen tussen gemeenten en zorgpartners die seniorenwoningen (ver)bouwen waar ook thuiszorg wordt verleend. We investeren in innovatieve en coöperatieve leef- en woonvormen. Niet alleen voor studenten en senioren, maar voor iedereen die in meer sociale samenhang wil leven.

We hebben op korte termijn veel woonoplossingen nodig. Voor verschillende groepen, die anders in acute woningnood komen of daar al in zitten. En het liefst voor iedereen die nu niet woont op een manier die bij hen past. En niemand zou op straat moeten slapen. We willen voor ‘spoedzoekers’ zo snel mogelijk een volwaardige woonoplossing. Dit moet ook zo vaak mogelijk een permanente oplossing zijn. We willen een verplichte spreiding voor spoedzoekers. Alle gemeenten nemen een eerlijk deel van de woonvoorziening op zich en stellen een urgentieregeling vast voor spoedzoekers.

Ervaringsdeskundigheid

Volt gelooft dat men voor goed beleid ervaringsdeskundigen moet betrekken. Daarom wil Volt dat voor het vormen en controleren van behandelingen en beleid bij elk probleem ervaringsdeskundigen worden betrokken.

(De)stigmatisering

Volt ziet voor dit onderwerp een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke voorlichting. Wij zijn voorstander om al op scholen mentale gezondheid op te nemen, waardoor onder jongere generaties dit onderwerp beter bespreekbaar is en daarmee ook een bijdrage en verandering in de maatschappij teweegbrengen. Daarnaast is meer aandacht en voorlichting voor andere delen van de maatschappij wenselijk om meer kennis en begrip te kweken en daarmee stigma’s te doorbreken.

Volt wil dat zowel de overheid als gemeenten zich inzetten op het gebied van voorlichting.

Ouderen

De zorgsector kampt op dit moment met veel problematiek. Volt wil ervoor zorgen dat er kwalitatieve zorg is voor ouderen. 46% van de mensen die werken in de zorgsector voor ouderen, komt elke maand geld tekort. Daarom wil Volt de lonen in de zorg laten aansluiten op de lonen in de rest van de publieke sector. De lonen in de zorg liggen 6 tot 9 procent lager dan vergelijkbare functies in de markt. Met deze maatregel willen we zorgen dat er genoeg verzorgers zijn in de ouderenzorg, en dat deze plezier hebben aan hun werk. Verder willen we dat ouderen nog volledig in onze samenleving kunnen meedoen. Zo wil Volt zwemlessen stimuleren en zorgen dat deze toegankelijker worden voor ouderen. Verder wil Volt dat ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en geen zicht meer hebben op terugkeer naar hun eigen huis, huur gaan betalen naar draagkracht, en dat het landelijke abonnementstarief afgeschaft wordt en maken ons hard voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle maatschappelijke ondersteuning (met uitzondering van rolstoelen). Volt wil met deze maatregelen dat alle ouderen gelijkwaardig oud worden. In het geval van psychiatrische problemen wil Volt dit aanpakken door voldoende in de ggz te investeren, zodat iedereen, jong en oud, die psychiatrische hulp nodig heeft het kan krijgen.

Arbeidsparticipatie eigen kracht

We zorgen voor actieve werkbegeleiding naar kansrijke beroepen voor mensen die aan de zijlijn staan, zoals in de zorg, het onderwijs of de techniek. Zo pakken we tegelijkertijd de grote arbeidskrachten tekorten en uitdagingen van onze tijd aan.

Volt zal waar mogelijk initiatieven steunen die genomen moeten worden vanuit instanties als ‘Mind’ en ggz-NL op dit vlak. Verder ziet Volt het investeren in zaken zoals deze als onmisbaar onderdeel van onze investering in het zorgsysteem.

Wij willen sterk in ons openbaar vervoer systeem investeren, zodat mensen makkelijk naar de voorzieningen kunnen
komen. Verder willen wij in zorg in de regio investeren, en het makkelijker maken voor mensen in grensregio’s om in
bijvoorbeeld Duitsland of België zorg te halen als de voorzieningen daar dichterbij zijn.

Scroll naar boven