Home Preventie en bevorderen mentale gezondheid

De VVD over preventie en bevorderen mentale gezondheid

De VVD benadrukt het belang van mentale gezondheid. Gemeenten hebben een belangrijke rol. Zij kennen hun inwoners het beste en kunnen problematiek vroeg signaleren. Dat geldt ook voor het bevorderen van mentale gezondheid. Uitgangspunt van de VVD daarbij is dat mensen hier een eigen verantwoordelijkheid en keuze in hebben, maar dat zij soms best geholpen mogen worden in het maken van verantwoorde keuzes. Sport is daar een voorbeeld van en kan een grote rol spelen in het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

De VVD wil kijken naar de bekostiging van zorg: zorg moet om kwaliteit en uitkomsten draaien, niet om het aantal behandelingen. Nieuwe bekostiging moet expliciet ook ruimte laten voor preventie en rekening houden met domeinoverstijgende aspecten daarvan.

De afgelopen jaren heeft de VVD met de brede schuldenaanpak veel geïnvesteerd in de aanpak van problematische schulden door gemeenten. Bovendien zetten wij in op bijvoorbeeld twee maanden ademruimte voor mensen met problematische schulden om de problemen samen met een hulpverlener op een rij te zetten en verdere escalaties te voorkomen. Ook wil de VVD een schuldregeling om mensen sneller uit de schuldenproblematiek te halen. Gemeenten moeten daarnaast meer mogelijkheden krijgen om overheden die schuldeiser zijn mee te laten werken aan een schuldhulptraject.

Scholen zijn een goede plek waar mentale problemen onder onze jongeren vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en waar het taboe op mentale problemen doorbroken kan worden. School is ook een plek waar jongeren een gezonde levensstijl kan worden aangeleerd, bijvoorbeeld door informatie over voeding en bewegen.

Mentale veerkracht is wat de VVD betreft een samenspel tussen lichamelijke en psychische aandacht. De gemeente is hierin als eerst aan zet. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op een lokaal preventieakkoord, waarin meerdere domeinen bij elkaar komen en samenwerken. Gemeenten besteden hierin veelal ook aandacht aan mentale gezondheid. Een goede ontwikkeling, omdat zo lichamelijke en psychische aspecten bij elkaar worden gebracht.

Het CDA over preventie en bevorderen mentale gezondheid

CDA wil investeren in preventie en gezondheid, de beste manier om de kwaliteit van leven te verbeteren en op langere termijn de zorgkosten onder controle te houden. Met investeringen in preventieve interventies is nog veel gezondheidswinst te behalen. We weten bijvoorbeeld dat veel zorgkosten het gevolg zijn van schuldenproblematiek. Maatschappelijk gezien is het daarom nuttig om deze problematiek aan te pakken, zowel voor het welzijn van de betreffende gezinnen als voor de zorgkosten die we met zijn allen moeten opbrengen. Door de verantwoordelijkheid hiervoor te delen tussen gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties komen er meer prikkels om hierop in te zetten.

CDA wil regionale preventiefondsen waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven en vervolgens gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten. Met deze preventiefondsen wordt het makkelijker voor gemeenten en zorgverzekeraars om meer integrale besluitvorming over en financiering van preventie mogelijk te maken.

Ook voor corona hadden veel jongeren het gevoel klem te zitten voordat ze van start gaan met hun eigen leven. Ze moeten schulden maken om door te leren en een vaste baan of een eigen woning is voor velen onbereikbaar geworden. De overstap naar zelfstandigheid of het starten van een eigen gezin zijn daardoor veel zwaarder dan voor veel generaties voor hen. Meer dan voorheen groeien jongeren op in gescheiden werelden. Na de basisschool kom je binnen je eigen bubbel steeds minder mensen tegen met een andere achtergrond. Dat is niet goed. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren.

Corona heeft het leven van jongeren op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag gingen scholen dicht en zaten de meeste jongeren thuis. Stappen of sporten zat er even niet in en veel jongeren verloren hun eerste baan of bijbaantje. Als samenleving deden we een groot beroep op hun solidariteit: om de ouderen en kwetsbaren te beschermen leverden de jongeren veel van hun vrijheid in. Die solidariteit vraagt ook dat we met elkaar alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de coronageneratie die straks veel minder kansen krijgt dan de generaties voor hen.

Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijleskunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, moet die ondersteuning altijd via het regulier onderwijs worden geboden. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren. En we stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren.

De D66 over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Preventie heeft in het verkiezingsprogramma zowel in het zorghoofdstuk als het onderwijs hoofdstuk een prominente plek. De lokale overheid, de GGD en de lokale omgeving (zoals de school) krijgt wat D66 betreft een grotere rol. Enkele punten:

 • Er komt een landelijk preventie-akkoord Mentale Gezondheid, met aandacht voor het vergroten van de mentale vaardigheden van jongeren door onderwijs en sport, inzet op vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en verslavingspreventie bij risicogroepen.
 • De wettelijke taak van gemeenten wordt versterkt, om te werken aan de gezondheid van hun inwoners. Gemeenten kunnen samen met GGD, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties sociale en medische problemen in samenhang aanpakken.
 • Om de volksgezondheid beter te borgen en gezondheidsverschillen aan te pakken, moet het stelsel van publieke gezondheidszorg worden versterkt. We onderzoeken hoe het stelsel van publieke gezondheidszorg fors verstevigd kan worden door ruimere financiering
 • Sport en bewegen kunnen bijdragen aan een betere mentale gezondheid.
 • De leraar is geen zorgverlener. Elke school krijgt daarom een zorgteam. Daarin zit in elk geval een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van jeugdhulp. De organisatie van het zorgteam laten we nauw aansluiten bij de gemeentelijke organisatie van de jeugdzorg.
 • Goed opgeleide en samenwerkende wijkteams zijn van groot belang bij de inzet en voorkoming van specialistische jeugdzorg
 • We zetten in op nazorg, om te voorkomen dat iemand terugvalt na een traject in de GGZ. (met name principes als herstelacademies in de gemeente krijgen ruimte)
 • Er komt een uitgebreide consultatie-functie ggz- en verslavingszorg, om de kennis in de eerstelijnszorg te vergroten
 • Om te voorkomen dat werknemers, met name jongeren, stressklachten of een burn-out krijgen, wil D66 het recht op onbereikbaarheid beter verankeren.
 • Aandacht voor psychische aandoeningen op de werkvloer is onverminderd nodig. We willen werkgevers stimuleren aandacht te hebben voor het voorkomen van stigma.
 • D66 wil onderzoeken of het mogelijk is werkgevers meer verantwoordelijkheden te geven in het voorkomen van psychische (burn-out) klachten. En vindt dat de werkgever betrokken moet zijn bij de behandeling en re-integratie van iemand met burnout-klachten.
 • Suïcidepreventieprogramma’s, onder andere gericht op LHBTI+ personen worden voortgezet.
 • Méér bestrijding, méér drugswetten en méér repressie gaan het verschil in drugsgebruik niet oplossen. D66 wil een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen.

De verantwoordelijkheid en de financiering voor preventie is nog steeds niet goed belegd, waardoor preventie onvoldoende substantieel van de grond komt. D66 beaamt dit ten zeerste.

 • Om de volksgezondheid beter te borgen en gezondheidsverschillen slagvaardig aan te pakken, moet het stelsel van publieke gezondheidszorg worden versterkt.
 • We onderzoeken hoe het stelsel van publieke gezondheidszorg fors verstevigd kan worden door ruimere financiering en een robuustere organisatie om de uitdagingen van de volksgezondheid de komende jaren beter aan te kunnen.
 • De wettelijke taak van gemeenten wordt versterkt, om te werken aan de gezondheid van hun inwoners. Gemeenten kunnen samen met GGD, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties sociale en medische problemen in samenhang aanpakken.
 • Medische preventie (voor mensen die al in zorg zijn) wordt volledig vergoed vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Dit kan grote gezondheidswinst opleveren.
 • Qua ondersteuning vanuit de gemeente stelt de WMO de zorgbehoefte expliciet centraal. D66 wil daarom dat kwetsbaren de zorg krijgen die zij nodig hebben, maar ook dat gemeenten aan die zorgbehoefte kunnen voldoen. De financiering van de WMO moet worden herbezien.

D66 wil dat mensen sneller uit de schulden zijn, immers bijna een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden.

 • We zetten de ‘Brede schuldenaanpak,’ die zich richt op preventie van schulden en het ondersteunen en ontzorgen van mensen met schulden, onverkort door.
 • We verhogen het minimumloon en uitkeringen in combinatie met de invoering van de verzilverbare heffingskorting.
 • We zetten in op het tegengaan van laaggeletterdheid, als een belangrijk instrument om schulden tegen te gaan.
 • Mensen met schulden krijgen elk jaar het wettelijk recht op een aflossingspauze van twee maanden.
 • De mens achter de schulden staat centraal. Mensen met schulden kunnen zich melden bij één loket bij de gemeente. Zij moeten binnen drie maanden weten waar ze aan toe zijn. De duur van deze schuldenregeling is in principe 18 maanden tot maximaal 36 maanden, van aanmelding bij het gemeentelijke loket tot schone lei.
 • We willen ervoor zorgen dat mensen die voor het eerst schuldenvrij zijn na een periode van drie jaar ook weer de mogelijkheid krijgen om een hypotheek aan te gaan.
 • De maatschappelijke problemen en de psychische aandoeningen beïnvloeden elkaar over en weer in negatieve zin. Daarom krijgen gemeenten (en de GGD) betere rol in de preventie en het integraal kijken naar de problematiek zoals die er is.
 • Peer-support is daarbij het uitgangspunt. Een goed voorbeeld van een herstelacademie is het Enik Recovery College in Utrecht laat zien dat het de zelfredzaamheid van mensen ondersteunt.

De coronacrisis heeft een grote druk op de jongeren gelegd ten aanzien van hun mentale gezondheid, ook bij kinderen. D66 heeft tijdens de coronacrisis zeer gepleit voor continuering van fysiek onderwijs omdat dit al in grote mate bijdraagt aan betere mentale gezondheid. Bijvoorbeeld door middel van sneltesten. Ook bij de introductieperiode vonden we dat deze zeker doorgang moesten vinden als dit op een veilige manier gewoon kon. Daarnaast is de mentale gezondheid van jongeren al langer een punt van aandacht, die de coronacrisis alleen maar heeft versterkt. Immers wij hebben momenteel een maatschappij die veel prestatiedruk ook legt op jongeren.

Maatschappelijke acceptatie kan gebaat zijn bij publieke aandacht, via publiekscampagnes die informeren en agenderen. Elke school krijgt een zorgteam. Daarin zit in elk geval een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van jeugdhulp. Preventie en voorlichting (ook richting leraren) zullen hierbij een rol spelen

Er is in Nederland een toename van het aantal werk- en studiegerelateerde burn-outs. D66 wil onderzoeken wat er mogelijk is om het hoger onderwijs meer verantwoordelijkheden te geven in het voorkomen van psychische klachten.

Om te voorkomen dat werknemers, met name jongeren, stressklachten of een burn-out krijgen, wil D66 het recht op onbereikbaarheid beter verankeren.

Verder hebben wij een uitgebreide onderwijsparagraaf. Overall is het belangrijk dat de druk die jonge mensen ervaren wordt verminderd en dat het toekomstperspectief wordt vergroot. Het is soms een hindernis baan naar de toekomst. Dat doen we door op een aantal vlakken maatregelen te nemen:

 • Er komt een landelijk preventie-akkoord Mentale Gezondheid, met aandacht voor het vergroten van de mentale vaardigheden van jongeren door onderwijs en sport, inzet op vroege signalering van psychische problemen bij jongeren.
 • Studenten krijgen bovendien een betere financiële positie, door een uitbreiding van de studiebeurs.
 • Druk is er soms al bij scholieren voor decentrale selectie dus ‘het verbod op loting’ moet worden opgeheven. Daarbij wordt het aantal selectiecriteria van opleidingen gemaximeerd.
 • We verzetten ons tegen prestatieafspraken met boetes, om druk te verminderen.
 • Bindend studieadvies maximeren.
 • Flexstuderen voor meer studenten mogelijk maken.
 • Extra begeleiding in de eerste 100 dagen van je studie meer flexibele regels rond bij.
 • We zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving door te investeren in studentbegeleiders en vertrouwenspersonen.

GroenLinks over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Voor GroenLinks is een belangrijk uitgangspunt in de zorg: voorkomen is beter dan genezen. Vroeg onderkennen van de eerste tekenen van een aandoening betekent een grotere kans op tijdige adequate behandeling en een gunstiger beloop. We willen dat iedere zorgregio een vast preventiebudget ontvangt zodat er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in (vroeg)screening van ernstige psychische problemen, het weerbaarder maken van jongeren en het voorlichten van mensen om onder meer klachten te herkennen. Het moet eindelijk gaan lonen om niet alleen zorg te behandelen, maar ook om klachten te voorkomen.

Iedere suïcide is er één te veel. Er valt nog een wereld te winnen in de voorlichting zodat naasten problematische signalen leren te herkennen. Docenten en zorgverleners komen regelmatig in aanraking met suïcide (of pogingen daartoe), maar ervaren dikwijls handelingsverlegenheid hoe hiermee om te gaan. Relevante beroepsopleidingen moeten aandacht gaan besteden aan suïcidepreventie en aandacht aan het vroegtijdig signaleren van psychische klachten en verslavingsproblematiek.

De samenleving is de laatste jaren meer en meer een prestatiemaatschappij geworden. Meer mensen ervaren hevige stressklachten, burn-out of mentale problemen. Een duurzame samenleving is een ontspannen samenleving. Dat betekent dat we mensen in staat moeten stellen om een goede balans te kunnen vinden tussen werk, zorg en vrije tijd. Daarom pleiten we voor gratis kinderopvang, uitgebreidere verlofregelingen, minder prestatieprikkels in het onderwijs en het verlagen van de zorgpremie en eigen risico. Hiermee kunnen we mentale problemen voor een deel voorkomen. Ook armoede en schulden kunnen een belangrijke bron van stress zijn. In Nederland leven teveel mensen in armoede. GroenLinks wil daarom dat het minimumloon en het sociaal minimum worden verhoogd. Daarnaast moet het makkelijker worden om van je schulden af te komen.

De SP over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Wat de SP betreft zou er meer aandacht moeten zijn voor preventie en het bevorderen van mentale gezondheid. De SP is dan ook van mening dat dit onderwerp (naast alcohol, roken en overgewicht) een apart hoofdstuk zou moeten vormen van het in 2018 gesloten preventieakkoord inclusief concrete doelstellingen. De SP is van mening dat de landelijke overheid een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om preventie. De SP stelt bijvoorbeeld voor dat er een landelijk basispakket preventie wordt vastgesteld. Een dergelijk basispakket zou te vergelijken zijn met de zorgverzekeringswet en zorgt ervoor dat mensen aanspraak kunnen maken op preventie en gezondheidsbevordering. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg krijgt daarnaast weer een plek in de Wet publieke gezondheid.

Schulden en armoede zijn in Nederland een groot probleem, zeker ook de stress die dit veroorzaakt. De rol van de overheid in de aanpak hiervan is groot. In het algemeen geldt dat de tweedeling eerder groter dan kleiner wordt in Nederland en de armoede verdiept. De SP stelt in dit kader bijvoorbeeld voor:

 • Schuldhulpverlening moet voor iedereen toegankelijk worden
 • Het afschaffen van het eigen risico
 • de schulden van mensen die zonder schuldsanering niet uit hun ellende komen te halveren
 • Het terugdraaien van gemeentelijke bezuinigingen op bijvoorbeeld de Wmo en de Jeugdzorg
 • Een minimumloon van 14 euro
 • Het verhogen van de uitkeringen
 • Het verbeteren van de armoederegelingen
 • Geen huisuitzettingen
 • Geen afsluiting van gas, water en licht
 • Toets wetten en voorstellen standaard op de gevolgen voor de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

De PvdA over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventie willen we opnemen in het basispakket. We investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen. Wij willen investeren in sport voor ieder kind, gezonde werknemers en een rookvrije generatie. Met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid en een Nationale Visie Beweegvriendelijke Leefomgeving willen we voor iedereen een gezonde leefstijl bevorderen. Daar behoort ook een gezonde mentale leefstijl bij.

Het is duidelijk dat stress kan worden veroorzaakt door schulden en armoede. Het is de taak van de overheid om deze problemen te verhelpen. Mensen van wie de kwaliteit van leven onder druk komt te staan door stress of schulden moeten naast praktische hulp ook ondersteuning kunnen krijgen bij het omgaan met stress.

Werkgevers moeten meer oog hebben voor het toenemend aantal werknemers dat een hoge werkdruk ervaart en thuis komen te zitten met een burn-out. We willen dat er meer aandacht komt voor culturele achtergronden van mensen, die immers ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van mentale gezondheidsproblemen.

Jongeren worden hard getroffen door Corona. De PvdA wil dat er meer middelen komen voor voorlichting, preventie en hulpaanbod. Samen met zorgverleners, scholen en universiteiten willen wij gevoelens van eenzaamheid, stress, angst en depressies bespreekbaar maken. Dit soort gevoelens los je niet zomaar op, maar we kunnen wel samen zorgen dat iedereen iemand heeft om erover te kunnen praten.

De ChristenUnie over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Preventie wordt expliciet verankerd als onderdeel van de wettelijke (zorg)plicht van zorgverzekeraars én gemeenten. In plaats van ziekte wordt gezondheid het uitgangspunt. De preventieplicht richt zich op de leefomgeving van mensen, waarbij potentieel ziekmakende factoren worden weggenomen. Bij levenslange problematiek, zoals autisme, kunnen mensen via de zorg aanspraak maken op levensloopbegeleiding, op het gebied van onderwijs, werk en relaties, om problemen bij cruciale overgangsmomenten te voorkomen.

We investeren in de verbetering van de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen. Zo voorkomen we dat mensen zwaardere zorg nodig hebben.

We willen met een ambitieus schuldenbeleid blijven werken aan hulp voor mensen die in armoede leven en schulden opbouwen. Het aantal problematische schulden moet radicaal omlaag, met meer maatregelen om schulden te voorkomen en de schuldenindustrie aan te pakken. Bij de start van schuldhulpverleningstrajecten is het van belang rust te creëren en te werken vanuit de methodiek van mobility mentoring. Deze adempauze wordt standaard onderdeel van geregistreerde schuldhulpverleningstrajecten.

Om de groep werkende armen te verkleinen zijn er verbeteringen in het arbeidsrecht en hogere lonen nodig. Net als een goed werkend armoedebeleid. Huisuitzettingen bij gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar worden verboden. Dit geldt ook voor afsluiting van water, gas, elektra en wifi.

Er moet een gezondere balans komen tussen competitie en samenwerking in het onderwijs. Met het initiatief van de ChristenUnie voor Coalitie-Y willen we ongezonde prestatiedruk en schulden weghalen bij jongeren. Geen leenstelsel, maar rust en ruimte om talenten van jongeren tot bloei te laten komen. We willen een warme overgang tussen het voortgezet en hoger onderwijs door een studiekeuzecheck en startgesprekken met decaan of studiebegeleider. Daarbij is meer aandacht nodig voor het welzijn van studenten. Op alle instellingen moet laagdrempelige psychologische hulpverlening beschikbaar zijn. Het profileringsfonds moet beter worden ingezet voor ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging omlopen.

De Partij voor de Dieren over preventie en bevorderen mentale gezondheid

De Nederlandse leefomgeving maakt ons ziek. Het voedselaanbod is overwegend ongezond. We ademen vervuilde lucht in en pakken de auto in plaats van de fiets, omdat onze hele leefomgeving ten dienste staat van vervuilend, gemotoriseerd verkeer.
We grijpen in bij de fabrieksproductie van voedsel zodat er minder zout, suiker en vet in zit.  Kindermarketing voor producten met te veel suiker, zout of vet wordt verboden: geen reclame voor (en óp) snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar. Hierbij richten we ons ook op influencers en vlogs. Minder nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snackbars. Bij scholen worden deze niet meer geopend. Ongezond eten wordt hoger belast bij de fabrikant, bijvoorbeeld door een suikertaks. We maken een preventieakkoord dat de gezondheid van mensen vooropstelt, niet de belangen van de voedingsindustrie. Door geen btw meer te heffen op (biologische) groente en fruit maken we gezond eten ook weer betaalbaar en aantrekkelijker. Misleidende voedingskeurmerken worden afgeschaft.
Kinderen die thuis om welke reden ook geen ontbijt krijgen, kunnen op school, de voorschoolse opvang of het kinderdagverblijf gezond ontbijten. Daar worden ook uitsluitend gezonde tussendoortjes gegeven, zoals groente en fruit, en geen suikerrijke dranken geschonken. Biologisch, lokaal geteeld schoolfruit en verse (warme) lunches nemen de plek in van frisdrankmachines en snoepautomaten. Er wordt ruimte gemaakt voor buurtmoestuinen. Zo brengen we mensen weer rechtstreeks in contact met voedsel, buurtgenoten en de natuur. Niet de best betalende multinational, maar gezonde producten krijgen een prominente plek in het supermarktschap.

We lichten jongeren al op jonge leeftijd beter voor over de schadelijke effecten van alcohol (vooral op het brein) en blijven streng handhaven op de leeftijdsgrens van 18 jaar. Reclames voor alcohol worden verboden. We werken toe naar een rookvrije generatie. De verkoop van (e-)sigaretten en andere tabaksproducten wordt vergunningplichtig en kan alleen nog in tabakszaken.

De openbare ruimte is te veel ingericht op auto’s en verkeer. Buiten spelen en buiten sporten is gezond, maar lastig als er steeds auto’s langsrazen. Wij willen dat mensen weer buiten kunnen sporten zonder zich zorgen te maken om ongezonde lucht, of die nu afkomstig is van auto’s, houtstook of veehouderij. Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte. En kinderen moeten kunnen buitenspelen in een veilige en uitdagende omgeving. Voetbalveldjes en jongerencentra nodigen jongeren uit tot beweging en sociale activiteiten. Veilige natuurspeelplaatsen worden bereikbaar voor alle kinderen die in een woonwijk wonen. In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken. Op jongerencentra wordt niet langer bezuinigd.

Sport is belangrijk. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid, zoals bij zwemmen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn.

Het zorgstelsel en de bijbehorende vergoedingen van verzekeraars zijn teveel gericht op operatie, behandeling en medicatie.
Vergoedingen voor preventie (diëtist, verslavingszorg en hulp bij stoppen met roken) blijven in het basispakket en worden volledig vergoed. Zorgverzekeraars gaan meer preventiemaatregelen voor 100% vergoeden: we richten het zorgsysteem beter in op hulp en begeleiding om de eigen gezondheid te versterken. Leefstijlinterventies, zoals voeding en beweging, zorgen ervoor dat sommige mensen zelfs geen of minder medicatie hoeven in te nemen en andere ziekten worden voorkomen. Huisartsen moeten leefstijladvies volledig kunnen declareren. Ook in de opleiding van artsen en andere zorgverleners wordt hier meer aandacht aanbesteedt.

Het eigen risico wordt afgeschaft. Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en (definitieve) anticonceptie. De premie wordt inkomensafhankelijk. Mensen die een particuliere verzekering kunnen betalen moeten zich particulier verzekeren, maar ook daarvan maximeren we de premies. De zorgtoeslag wordt zo overbodig.

De afgelopen jaren zijn de oneerlijkheden in de Nederlandse samenleving alleen maar groter geworden. Zinvol werk wordt vaak laag betaald, en werk waarvan het twijfelachtig is wat de toegevoegde waarde is, wordt vaak goed betaald. De Partij voor de Dieren wil de bestaanszekerheid verhogen en beroepen die nu laag betaald worden meer gaan waarderen, niet alleen in geld, maar ook in hoe we als maatschappij naar hun werk kijken. In een samenleving waar iedereen mee kan, zijn toeslagen van de overheid niet nodig. De Partij voor de Dieren wil de zekerheid en autonomie van mensen en de onderhandelingsmacht van werknemers vergroten door te kijken naar het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het uitgangspunt is dat iedereen voldoende inkomen heeft om goed van te kunnen leven. De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen. We willen af van de doorgeslagen prestatiedruk die zorgt voor continue stress en gejaagdheid. Gelijk werk betekent voor ons ook gelijke beloning. Sekse, gender, etniciteit en beperking mogen niet tot inkomensverschillen leiden. De Partij voor de Dieren maakt een einde aan uitbuitbanen en doorgedraaide flexcontracten. Door een kortere werkweek en een betere verdeling van het beschikbare werk is er meer tijd voor elkaar.

We pakken de blootgelegde pijnpunten aan, én leren van de lessen die de coronacrisis ons heeft geleerd. De Partij voor de Dieren wil dat onze zorg weer kleinschalig georganiseerd wordt, met de patiënt voorop in plaats van winstmaximalisatie, en met de zorgmedewerkers aan de knoppen. Met een gezonde leefomgeving en een goed georganiseerde zorg hebben we een sterke basis, maar voorkomen is beter dan genezen. Boven alles gaan we de kans dat er ooit weer een pandemie uitbreekt verkleinen.

De lessen die zijn opgedaan, zoals het organiseren van onderwijs op afstand, of juist het inrichten van klaslokalen, worden behouden. Het belang van kleinere klassen wordt duidelijker. De negatieve gevolgen, zoals het wegvallen van de sociale contacten, of het achterop raken met de lesstof, vergen een inhaalslag en extra investeringen. Ook zijn adequate gezondheidsmaatregelen nodig; leerlingen en leraren hebben recht op een veilige leer- en werkomgeving.
De leer- en andere achterstanden die zijn opgelopen vergen een extra investering, de coronacrisis mag de ongelijkheden niet vergroten. De overheid ondersteunt het onderwijs om fysiek onderwijs mogelijk te maken. Onderwijsomgevingen zullen corona-bestendig worden ingericht. De onderwijsinstellingen krijgen hiervoor extra budget en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het personeel heeft daarin het laatste woord.

De druk op studenten moet worden verlaagd. We willen dat de studietijd gaat om de tijd nemen voor ontwikkeling en ontplooiing. Nu staan studenten steeds meer onder te grote druk. Zij moeten sneller studeren, meer lenen en tijdens de studie al nuttige (werk)ervaring opdoen om hun cv op te bouwen. Corona maakt de druk alleen maar groter. Daarom is preventie van psychische klachten erg belangrijk. Er dient actief gewerkt te worden aan een cultuur waarin taboes rondom psychische klachten rondom falen tijdens de studie doorbroken worden. Er komt een jaarlijkse meting naar het studentenwelzijn in het kader van preventie, vroege signalering en taboedoorbreking. Iedere student krijgt directe en laagdrempelige toegang tot een studieadviseur, studentdecaan of vertrouwenspersoon. Het aanbod van studentpsychologen wordt verruimd, zodat studenten op een redelijke termijn hulp kunnen inroepen.

De basisbeurs keert terug. Steeds meer jongeren krijgen nu een torenhoge schuld, nog vóór hun werkzame leven aanvangt. Goed onderwijs is goed voor de samenleving als geheel en niet een individuele investeringsplicht in jezelf. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om studenten die slachtoffer zijn geworden van het leenstelsel, afdoende te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan een korting op de studieschuld.  

De Partij voor de Dieren wil verder dat klassen kleiner worden om goed passend onderwijs te kunnen geven. Voldoende aandacht voor leerlingen die onderwijs krijgen op een plek die past bij hun mogelijkheden en talenten vinden wij een plicht. De veelheid aan regels draagt eraan bij dat het passend onderwijs niet goed functioneert. Kinderen zitten thuis en raken in een isolement, doordat is bezuinigd op passend onderwijs. Dit moet ongedaan worden gemaakt en er wordt onderzocht waar passend onderwijs verbeterd dient te worden. Er wordt meer geïnvesteerd in passend onderwijs. Meer handen in de klas, kleinere klassen, meer expertise op scholen, meer aandacht voor individuele leerlingen. Zorgteams op scholen zijn voldoende groot en hebben de juiste expertise en middelen om de veelheid aan onderwerpen te kunnen aan te kunnen die komen kijken bij onderwijs op maat. Denk aan zorg, basiskennis en vroegsignalering op het gebied van leerachterstanden en –beperkingen en uitzonderlijke intelligentie. Maar ook aan zorg rondom het sociaal-emotionele functioneren. Dit wordt ook onderdeel van lerarenopleidingen.

De Partij voor de Dieren wil daarbij dat het onderwijs zich niet alleen richt op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, maar ook op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens; die vallen niet in cijfers uit te drukken. Scholen horen bij uitstek niet gericht te zijn op rendement, standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen, maar op de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat vergt op korte termijn investeringen en komt op langere termijn iedereen ten goede. Doorstromen naar een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt in plaats van moeilijker.

De jeugdzorg wordt uitgebreid tot 21 jaar zodat de zorgcontinuïteit beter gewaarborgd kan blijven. Vanaf 18 jaar wordt deze geleidelijk afgebouwd.

De SGP over preventie en bevorderen mentale gezondheid

SGP: Zonder iets aan af te doen aan het uitgangspunt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij invulling geven aan hun leven, kan de overheid gezond leven stimuleren en schadelijk gedrag ontmoedigen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Een goede balans tussen werk en privé, ruimte voor lichamelijke en geestelijke ontspanning en gezonde voeding kunnen veel gezondheidsklachten voorkomen. Daar komt bij dat een ongezonde leefstijl niet alleen slecht is voor iemand zelf, maar vrijwel altijd ook negatieve gevolgen heeft voor diens familie, kinderen of vrienden.

Er kunnen uiteenlopende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen überhaupt, méér, of zwaardere zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de leefomgeving, het tegengaan van roken, drugs- en alcoholgebruik, het stimuleren van bewegen, de aanpak van problematische schulden, preventieve bevolkingsonderzoeken en afspraken welke behandelingen bij de huisarts of juist in het ziekenhuis moeten plaatsvinden. Dat dit leidt tot gezonde mensen is winst, maar het kan bovendien leiden tot een forse vermindering van de collectieve zorgkosten.

De SGP heeft tijdens de coronadebatten regelmatig aandacht gevraagd voor de impact van de coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van mensen. Stress, angst, eenzaamheid zijn fors toegenomen. Er is een SGP-motie aangenomen die oproept om bij besluitvorming over de coronamaatregelen de recentste inzichten over de sociaalmaatschappelijke gevolgen mee te laten wegen. In samenspraak met gemeenten moet het kabinet bezien hoe (mentaal) welbevinden van mensen kan worden vergroot.

We moeten voorkomen dat de ene partij de lasten van preventiemaatregelen draagt en de andere de baten opstrijkt. Dit vraagt om een duidelijke taak- en rolverdeling tussen de Rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wetten en regels die samenwerking op het gebied van preventie belemmeren, worden weggenomen. De SGP wil een nationaal preventiefonds waaruit (onderzoek naar) preventieve gezondheidsmaatregelen gefinancierd kunnen worden. De Rijksoverheid, verzekeraars,  gemeenten en zorgaanbieders dragen hieraan bij.

De Piraten Partij over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Preventie is essentieel. Het starten van preventie moet beginnen op de basisschool en via de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de landelijke overheid is ondersteuning nodig in de vorm van subsidies, beleid en beleidsontwikkeling.

Preventie kan ook op andere manieren worden bereikt. In de huidige maatschappij ligt de druk veel te hoog. Stress, angst en depressies zijn hiervan het gevolg. Een onvoorwaardelijk basisinkomen neemt een deel van de zorgen bij mensen weg. Een werkweek van drie of vier dagen verbetert de balans tussen werk en vrije tijd.

De effecten van sociale media, pesten, sociale uitsluiting en discriminatie op de mentale gezondheid bij jongeren verdienen meer aandacht.

De Piratenpartij staat voor beleid dat de basis vindt in wetenschappelijk onderzoek. De kennis van onder andere kinderpsychologen moet daarom een plaats krijgen in het maken van beleid.

Mensenrechten behoeven betere waarborgen en meer investeringen in de belangen en welzijn van patiënten en zorgbehoevenden. Er is te vaak dwang in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten en zorgbehoevenden moeten meer invloed krijgen op hun behandeling. Er moeten sancties komen op stigmatisering door hulpverleners. Gedwongen experimenteren in de volwassenen -en jeugd-GGZ wil de Piratenpartij verbieden.

De Piratenpartij staat voor beleid dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat preventie goedkoper is dan behandelen. Andere politieke partijen schuiven dit inzicht vaak aan de kant. Het huidige zorgsysteem prikkelt zorginstellingen vooral om zoveel mogelijk te behandelen – niet om door preventie of een effectieve behandeling juist verdere behandeling te voorkomen. Dat dit toch gebeurt, is te danken aan de intrinsieke motivatie van GGZ-personeel. Wij zetten in op preventie, en zullen de andere partijen in de Tweede Kamer met wetenschappelijk onderzoek overtuigen dat dit is waar de overheid op in moet zetten.

Met meer inspraak van patiënten en zorgbehoevenden over hun behandeling komen ineffectieve behandelingen sneller in beeld.
In Nederland is er een kloof tussen wetenschap en GGZ-praktijken. Vaak weet men niet eens hoe de mentale gezondheid te versterken; plannen zijn vaak onrealistisch. Veel overheidsgeld gaat naar deze plannen, met name in de jeugdzorg.

In een welvarend land als Nederland zou niemand in armoede moeten leven. Helaas is dit nog wel het geval. De Piratenpartij wil een onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren. Met een basisinkomen krijgen alle burgers iedere maand een bedrag op hun rekening, genoeg om van te leven. Ook werkende ontvangen dit onvoorwaardelijk basisinkomen.

Uit verschillende onderzoeken en experimenten is gebleken dat het basisinkomen de stress vermindert en het gevoel van geluk vergroot. Angst voor het kwijtraken van een baan neemt af, je hoeft je geen zorgen meer te maken over de huur, en de armoedeval verdwijnt. Mensen krijgen hierdoor ook meer de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, en momenten van zelfreflectie in te lassen. Onvoorwaardelijk basisinkomen voorkomt stress door vermindering van de (maandelijkse of soms wekelijkse) lasten- èn van de prestatiedruk. De dwang tot solliciteren en het moeten aanleveren van bewijzen neemt af. Het privéleven staat minder onder druk door minder bemoeienis van de overheid. Basisinkomen erkent het bestaansrecht, creëert rust en vermindert stress.

De Piratenpartij wil een einde aan de marktwerking in de zorg. Iedereen moet waar nodig passende hulp krijgen zonder zich zorgen te hoeven maken over vergoeding door de verzekeraar. De keuze voor de behandeling – gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid – hoort bij arts en patiënt, niet bij de verzekeraar; die heeft immers andere belangen.

Het is de ambitie van de Piratenpartij om jongeren al op de basisschool groepsgewijs kennis te laten maken met zelfhulp-strategieën zoals ontspanningstechnieken en mindfulness. Daarnaast is de school ook het centrum bij uitstek om na schooltijd de gelegenheid tot sporten en/of creatieve activiteiten te bieden.

Veel instellingen in het Hoger Onderwijs hebben studentpsychologen in dienst. Hoewel veel leerlingen positief zijn over de hulp die ze daar krijgen is hier nog veel verbetering mogelijk. De wachttijden voor de studentpsycholoog zijn veel te lang. Studenten moeten maanden wachten voordat ze een afspraak krijgen. Een specifiek budget voor studentpsychologen kan verlichting bieden. Verder wil de Piratenpartij dat studentpsychologen ook aan de slag kunnen op middelbare scholen.

De prestatiedruk voor jongeren is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Al vanaf de kleuterklas moeten de kinderen via toetsen laten zien wat ze kunnen. Deze prestatiedruk werkt door in alle lagen van het onderwijs; van de kleuterklas tot aan het promotietraject.

We kunnen de veerkracht van jongeren versterken door ze al vroeg zelfhulp strategieën aan te leren. Maar we moeten niet alleen onze jongeren aanpassen aan het systeem. We moeten het systeem aanpassen zodat het weer bij onze jongeren past. De focus moet liggen op ontplooiingsmogelijkheden mede door buitenschoolse activiteiten.

Het leenstelsel vraagt veel te veel van onze jongeren. Zij studeren fulltime, worden geacht daarnaast een (bij)baan te hebben en voor een kans op een goede carrière moeten ze toch minstens in één commissie gezeten hebben. Het is dan ook geen rocket science om te zien hoe het komt dat zo veel studenten last hebben van depressies. De Piratenpartij wil een onvoorwaardelijk basisinkomen vanaf 18 jaar. Totdat dit mogelijk is moet de basisbeurs weer terug komen en moeten de schulden van huidige studenten worden kwijtgescholden.
Zie voor meer info: https://wiki.piratenpartij.nl/tk2021:partijprogramma:thema#jeugdzorg

JONG over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Er moet vooral goede preventie komen. Helaas gaat dit (door de bezuinigingen) in de praktijk steeds slechter. Het Rijk en de Gemeenten zullen meer voorlichting moeten geven en meer budget ter beschikking moeten stellen voor preventie en voorlichting over Mental Health en lokale laagdrempelige oplossingen zoals zelfhulpnetwerken.

We vinden het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in preventie om problemen te voorkomen in de toekomst!

Chronische stress door schulden en armoede draagt voor een belangrijk deel bij aan psychische problematiek bij burgers. Het is belangrijk om dagbesteding in te zetten en gezonde maaltijden aan te bieden.

Jongeren zijn veelal actief op digitale platformen, dus digitaal helpen om isolement te voorkomen. Op scholen moet er meer aandacht komen voor Mental Health en pesten. Suïcide terugdringen door jongeren tijdig te helpen. Veel meer fysieke inloop-locaties.

Alles begint met preventie en een ruim zorgaanbod. Wachtlijsten mogen er niet zijn (terugdringen tot de 0-norm). Als je moet wachten, kan het te laat zijn.

BIJ1 over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Om te werken aan preventie en bevordering van mentale gezondheid voor iedereen in Nederland, moet er beter begrip komen in de medische industrie van de vele factoren die mentale gezondheid beïnvloeden, en hoe mensen hierbij te helpen. Er moet meer grondig onderzoek komen waarin niet alleen de witte cisgender man centraal staat, maar ook mensen van kleur, vrouwen (van kleur) en LHBTQI+-personen, en dit moet worden opgenomen in opleidingen van hulpverleners. Ook moet neurodiversiteit een plek krijgen in opleidingen. Zo krijgen we een beter beeld van mentale gezondheidsproblemen, omdat deze zich verschillend uiten bij verschillende mensen, wat er nu voor zorgt dat mensen onderbehandeld, of schadelijk worden behandeld, omdat zij niet in het standaard hokje passen.

Volt over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Volt wil veel meer structureel ingevoerde preventie op somatisch èn ggz-gebied. Te beginnen bij het invoeren van het vak ‘Gezondheid’ in het basisonderwijs: gezonde voeding, gezond snoepen en andere ‘weldadige’ middelen, bewegen, gezond spel en gezond sociaal gedrag. Dit vak moet voortgezet worden in het vervolgonderwijs, waarbij er steeds ook voldoende aandacht is voor sport en spel (ook voor spelregels!) en gymnastiek in het onderwijsrooster.
Preventieve hulpacties in de adolescentie bij aanwijzingen voor alcohol- en drugsmisbruik en vroege herkenning en aanpak van psychische problemen; dat alles niet alleen in onderwijs/opleiding maar ook in de sportclub en het clubhuis. Dezelfde overheids-/politieke aandacht voor volwassenen en ouderen.

Intensieve voorlichting over het belang van preventie aan overheidsinstanties, via overkoepelende onderwijsinstanties en aan bedrijven die werken met adolescenten. Belonen van op psychosociale gezondheid gerichte programma’s in onderwijs en bedrijfsleven.

Voorkomen van schulden bij jongeren met behulp van geïndiceerde/gerichte preventieve acties bij eerste tekenen van schulden.
Versterking van schuldhulpverlening en armoedebestrijding in de algemene bevolking. Versterken van de ggz met expertise op het gebied van schuldhulpverlening; weg met de schotten tussen al deze hulpverleningsvormen.

Volt wil dat het kabinet light vormen van versoepelingen toe gaat passen: kleine groepen kinderen/jongeren/studenten fysiek onderwijs laten volgen voor onderling contact en contact met de leerkracht en hetzelfde voor sportbeoefening. Het standpunt van Volt is dat de mentale gezondheid van onze jongeren harder wordt getroffen dan die van andere generaties. Daarom is het ook zaak dat hun leven weer zo snel mogelijk genormaliseerd wordt. Sneltestbeleid kan zeker helpen rond toestaan van kleinschalige feestjes (bijv. maximaal 30 of 50 jongeren afhankelijk van de feestruimte-grootte en ventilatie).

In ieder geval veel meer nadruk op preventie. Laagdrempelige, telefonische of chat-hulplijnen voor ouders en leerkrachten om geholpen te worden bij het vaststellen van de ernst van bijvoorbeeld teruggetrokken gedrag bij hun kind. Meer ‘reclame’ voor de jongeren over telefonische en chat-hulplijnen. Laagdrempelige inloop-adressen voor jongeren zoals @ease.

Investeren in realisatie van bovenstaande beleidsvoorstellen en -voornemens. Wat dat financieel betekent kan Volt op dit moment nog niet met zekerheid zeggen, maar meer preventie en problemen eerder en effectiever aanpakken leidt hoe ook uiteindelijk tot besparingen.

Code Oranje over preventie en bevorderen mentale gezondheid

Ons stelsel van gezondheidszorg is teveel gericht op het bestrijden van ziekte ipv op het bevorderen van gezondheid. Code Oranje wil dit omdraaien. Daarom is Code Oranje sterk voorstander van maatschappelijke initiatieven op het vlak van gezond leven en preventie. Maak een ‘verdienmodel’ van gezond leven in plaats van ziekte! Voorbeeld: Farmaceutische bedrijven hebben geen belang bij gezond leven, maar worden rijk als we ziek zijn. Dit kan anders: beleg de verantwoordelijkheid voor gezond leven veel meer dan nu bij ‘ziekmakers’, ofwel: ‘de vervuiler betaalt’.
Maak ondertussen fundamenteel werk van het voorkomen van onderliggende stressfactoren, door armoedebestrijding en ‘meedoen’ door iedereen (door een sober basisinkomen en arbeidspools). Beëindig de lockdown, die funest is voor het welzijn van velen. Wij kiezen voor het beschermen van de kwetsbare groepen en het heropenen van de samenleving.

Vergroot lettertype
Scroll naar top