Home (De)stigmatisering

De VVD over (De)stigmatisering

Het taboe dat bestaat op psychische problematiek moet doorbroken worden. Er niet over praten of verzwijgen of het stigmatiseren van deze problemen heeft juist een averechts effect. De VVD vindt dat destigmatisering een taak van iedereen is, zoals ouders, scholen en sportclubs, maar ook van de overheid.

De VVD wil het probleem van het stijgend aantal personen met verward gedrag aanpakken door meer en andere samenwerking te creëren tussen gemeente, zorg en politie. De samenwerking tussen deze drie domeinen kan beter en moet structureel worden om zo escalatie en/of herhaling te voorkomen. Personen zijn zo namelijk eerder in beeld en kunnen zo eerder geholpen worden om verward gedrag tegen te gaan. Ook kan door samenwerking meteen een juiste behandeling of plek gevonden worden indien zich toch een escalatie voordoet, omdat de persoon al bekend is of omdat er gezamenlijk een juiste plek gevonden kan worden.

Het CDA over (De)stigmatisering

Voor discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft.

Daar zijn meerdere maatregelen voor nodig en is veel samenwerking voor nodig. Dus extramurale (ambulante) zorg moet worden opgebouwd en projecten als bemoeizorg, FACT-teams etc. moeten worden versterkt. Er  zijn ook veel ervaringsdeskundigen met verward gedrag die aan professionals kunnen uitleggen welke aanpak dan het beste werkt.

De D66 over (De)stigmatisering

D66 wil met het taboe doorbreken en psychische aandoeningen bespreekbaar maken. Er wordt nog altijd anders over psychische aandoeningen gedacht dan over fysieke aandoeningen, bijvoorbeeld in het begrip ervan. Want mensen met psychische aandoeningen ervaren vooroordelen, sociale uitsluiting of simpelweg onbegrip. Dat belemmert hun kansen, hun vrijheid om mee te doen in de samenleving.

Stigmatisering tegengaan begint ook op school. Elke school krijgt een zorgteam. Daarin zit in elk geval een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van jeugdhulp. Preventie en voorlichting (ook richting leraren) zullen hierbij een rol spelen.

Aandacht voor psychische aandoeningen op de werkvloer is onverminderd nodig. We willen werkgevers stimuleren aandacht te hebben voor het voorkomen van stigma en het bieden van goede hulp waar nodig. Maatschappelijke acceptatie kan gebaat zijn bij publieke aandacht, via publiekscampagnes die informeren en agenderen. Het mentaal preventie akkoord waarbij ook actief wordt gericht op jongeren zal een aanzienlijke bijdrage leveren.

Mensen met onbegrepen gedrag ondersteunen vergt een brede aanpak. Politie dient goed opgeleid worden om hiermee om te gaan. D66 ondersteunt de ontwikkeling naar een meldkamer waarbij verschillende signalen samenkomen en dat niet de politie als enige ter plaatse komt. D66 ondersteunt de ontwikkeling van bijvoorbeeld psycholances. Echter is het ook belangrijk om deze mensen goed te voorzien in huisvesting omdat sommige van de meldingen mensen betreft die genoodzaakt zijn om op straat te leven. Er dient daarnaast voldoende opvang en beschikbaarheid te zijn van tijdelijke opvang in de regio. Daarnaast is het richten op het sociale domein en preventie (zie standpunt preventie) van belang om mensen eerder te helpen om te voorkomen dat het escaleert op straat.

GroenLinks over (De)stigmatisering

We strijden voor de emancipatie van en gelijke rechten voor gemarginaliseerde groepen en tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie. GroenLinks wil onder meer artikel 1 van de Grondwet aanpassen zodat expliciet wordt gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap niet is toegestaan. Daarnaast willen we in iedere zorgregio een preventiebudget beschikbaar stellen. Uit dit preventiebudget wil GroenLinks onder meer voorlichting financieren zodat jongeren psychische problemen leren herkennen en stigma’s bespreekbaar worden gemaakt en tegen worden gegaan.

De afgelopen jaren heeft GroenLinks met succes voorstellen gedaan om bewustwordingscampagnes te starten over PTSS en postnatale depressies.

De SP over (De)stigmatisering

Stigmatisering is absoluut onwenselijk. Het moet makkelijker en gewoner worden voor mensen om te praten over (hun) psychische gesteldheid. Schaamte voor het bespreken van een psychische kwetsbaarheid is niet nodig. Mensen moeten daarnaast psychische problemen kunnen herkennen, beter begrijpen en moeten weten waar zij bij zorgen of vragen terecht kunnen. Initiatieven om hiervoor aandacht te geven, zoals bijvoorbeeld publieke campagnes, voorlichting (op scholen) of andere (laagdrempelige) initiatieven zal de SP dan ook steunen. Degelijke aandacht voor de GGZ dient een plaats te krijgen in het eerder genoemde basispakket preventie dat de SP bepleit. Hierdoor worden gemeentes verplicht hier aandacht aan te besteden, wat overigens niet wil zeggen dat de overheid hier geen rol in dient te spelen. Bijvoorbeeld als het gaat om publieke campagnes en andere informatievoorziening.

De PvdA over (De)stigmatisering

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Stigmatisering is een groot probleem en moet worden voorkomen. Vooroordelen willen we tegengaan met goede voorlichting en door open het gesprek aan te gaan. Door meer en open te praten over de problemen waar mensen tegenaan kunnen lopen halen we aandoeningen uit de taboesfeer. Dit werkt dan ook twee kanten op. Door voorlichting te verbeteren en in te zetten op preventie kunnen problemen ook vroegtijdig gesignaleerd worden en vergroten we tegelijkertijd het bewustzijn in de samenleving. Door gemeenten, hulpdiensten en politie beter te trainen in het omgaan met mensen met verward gedrag willen we zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt, en verwarde mensen niet ineens en onterecht in een politiecel belanden.

De ChristenUnie over (De)stigmatisering

De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving waar ieder mee kan doen en samenleeft. Wij pleiten voor een breed maatschappelijk gesprek over geestelijke gezondheidszorg en psychische problematiek. Het (verder) medicaliseren van menselijke moeilijkheden is lang niet altijd de juiste weg. We hebben ook meer betrokkenheid bij elkaar en weerbaarheid bij tegenslag nodig. Het versterken van sociale verbanden, zelfhulpmodules, inzet op preventie en inzet van wijkteams, kunnen helpen om mensen en hun omgeving weerbaarder te maken tegen een psychische disbalans die zich voor kan doen. We zetten de mens centraal en niet de aandoening.

De Partij voor de Dieren over (De)stigmatisering

De PvdD staat voor een overheid dat inclusief en betrokken is. Maar hoewel weinig mensen bewust discrimineren, komen racisme en andere vormen van discriminatie nog steeds voor. Zowel direct en zichtbaar, als bijna onzichtbaar verweven in onze systemen en structuren. Vooroordelen, afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur mag niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Ook mensen met een beperking of ziekte hebben recht op een duurzame baan en eerlijke betaling. Wij staan voor duidelijke wetgeving en daadkrachtige handhaving zodat discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aangepakt wordt.

Draagvlak en begrip kweek je door goede voorlichting en door het gesprek aan te gaan. Dit kan vanuit het Rijk (denk aan de grote landelijke campagne om depressiviteit uit het verborgene naar voren te halen) en dit kan op gemeentelijk niveau. Door bijeenkomsten te houden waar ook ervaringsdeskundigen bij aanwezig zijn, door in gesprek te gaan met buurtgenoten, en uitleg te geven over dit onbegrepen en verward gedrag. Bovenal is het belangrijk dat mensen elkaar leren kennen zodat men met elkaar leert leven in plaats tegenover elkaar. Dat kan met behulp van buurtbemiddelaars, de wijkagent of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. En dit begrip en draagvlak kweken doen we ook op scholen. Zodat kinderen en jongeren al vroeg vertrouwd raken met psychische ziekten. Zoals ze nu ook al bekend zijn met lichamelijke ziekten. Het kan ons immers allemaal overkomen.

De SGP over (De)stigmatisering

De overheid gaat stigmatisering van mensen met een (geestelijke) beperking of aandoening actief tegen. In onze samenleving moet altijd ruimte zijn en blijven voor kwetsbare mensen. In een land dat elke vorm van beperking of gebrek wil uitbannen, wil je niet leven. De SGP onderstreept dat het leven met gebreken en beperkingen intrinsiek waardevol is.

De overheid gaat ervan uit dat mensen in grote mate zelfredzaam zijn. Niet iedereen kan dat opbrengen. Mensen die de complexiteit van de samenleving niet aankunnen, doen een beroep op zorg en ondersteuning. Denk aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een verslaving, psychische stoornis of schuldenproblematiek. Het is nodig dat de overheid realistische verwachtingen heeft van wat mensen kennen en kunnen. We moeten kritisch kijken of de manier waarop de overheid met de samenleving communiceert hier wel voldoende rekening mee houdt.

De toename van het aantal incidenten met verwarde personen baart zorgen. Het is belangrijk dat gemeenten, zorgaanbieders, politie en woningcorporaties hun werk beter op elkaar afstemmen. De (bekostiging van de) zorg voor verwarde personen moet minder versnipperd zijn. De mogelijkheden van bemoeizorg moeten worden uitgebreid. Ook wil de SGP dat er meer kennis over verward gedrag komt bij de (meldkamer van de) politie.

De Piraten Partij over (De)stigmatisering

Hoewel we onszelf in Nederland graag zien als een open minded, tolerant land, weerspiegelt dit niet de werkelijkheid. Jaren lang heeft de VVD het beleid van “Normaal. Doen.” door de gehele samenleving verspreid. Wie niet voldoet aan de norm valt buiten de boot en wordt nu niet goed opgevangen.

Mensen die het label psychische aandoening hebben ontvangen krijgen te maken met vele, vaak onterechte vooroordelen. Een eerste stap is dat we af moeten van het hokjes denken. Je bent niet ofwel mentaal gezond ofwel mentaal ongezond; je bent niet normaal of abnormaal. Waar sommige mensen extra hulp nodig hebben om te functioneren in de huidige maatschappij hebben anderen dat minder, en dit kan ook nog eens verschillen in de tijd. Iedereen zou baat hebben met zo nu en dan een gesprek met een psycholoog.

Het tegengaan van het stigma doen we door een open gesprek te voeren met elkaar. Dit begint al door kinderen op de basisschool te leren hun gevoelens van angst of verdriet beter te uiten. Iedereen heeft een rol in het tegengaan van stigmata in de samenleving: de overheid, private organisaties, publieke instellingen, influencers, en; jij en ik. Deze cultuuromslag verdient een plek in alle lagen van de samenleving.

De Piratenpartij pleit voor educatie op gemeentelijk niveau om verward gedrag te kunnen herkennen en hoe vervolgens te handelen. Het is bij een destigmatisersingscampagne niet genoeg om deze informatie via reclameborden te verspreiden, het moet breder worden opgepakt. Zoals, informatie-avonden in buurthuizen, lezingen op middelbare scholen, MBO’s, Hogescholen en Universiteiten, cursussen aan medewerkers van de gemeente, een campagne op sociale media geven dit onderwerp de aandacht die het verdient.

Jong over (De)stigmatisering

Door middel van voorlichting op zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Ook vanuit gemeenten.
Het moet worden opgenomen in de lessen maatschappijleer op alle niveaus.

BIJ1 over (De)stigmatisering

In onze samenleving worden mensen met een zorgvraag gezien als een individu met een probleem. Toch is vaak de inrichting van de maatschappij de eigenlijke oorzaak van het probleem. Er zijn te veel mensen die minder of geen toegang hebben tot goede zorg, doordat ze buitengesloten worden. Er is meer ruimte nodig voor kennis over en ervaring met de grote diversiteit aan lichamen en identiteiten. Inclusiviteit is nodig voor betere preventie en zorg op maat. BIJ1 staat voor een zorg die toegankelijk is, ook voor neurodivergente en LHBTQI+ mensen. Racisme, seksisme en validisme zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg en moeten koste wat kost worden bestreden.

Volt over (De)stigmatisering

Concrete plannen zijn door Volt nog niet ontwikkeld, maar laat duidelijk zijn dat Volt – al genoemd in het kader van gezondheid en preventie – vindt dat er al in het primair onderwijs aandacht moet zijn voor psychische gezondheid, hoe die te bevorderen en hoe mensen te bejegenen die niet een psychisch gezond leven kunnen leiden.

In ieder geval – zo vindt Volt – moet er een bijzonder goede samenwerking bestaan tussen boa’s en politie en GGD en crisisdiensten. En dan ook weer schotten wegnemen met bijv. het Leger des Heils.

Code Oranje over (De)stigmatisering

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat iedereen een psychische aandoening kan overkomen. Van depressie tot psychose, het hoort er allemaal bij. Acceptatie en bewustwording zijn belangrijk en gaan hand in hand. Openheid en voorlichting tellen ook zwaar. Wat Code Oranje betreft vooral ook via de populaire media.

Vergroot lettertype
Scroll naar top