Home Beschikbaarheid woningen

De VVD over beschikbaarheid woningen

Het oplossen van dakloosheid vraagt maatwerk. Zo behoeft een dakloze jongere een heel andere oplossing dan een economisch dakloze en iemand met psychische problematiek die dakloos is heeft weer een andere oplossing nodig. Daarnaast wil de VVD dat daklozen zo snel mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woning met begeleiding om iemand zo snel mogelijk weer deel uit te laten maken van de maatschappij.

De VVD wil dat mensen met psychische problematiek zo veel mogelijk zelfstandig thuis wonen. Iemand die niet zelfstandig kan wonen heeft vaak te maken met verschillende problemen, zoals psychische problemen, een verslaving of schulden. De VVD vindt dat deze mensen zolang het verantwoord kan, thuis zorg en begeleiding moeten krijgen zoals hulp met schulden, hulp om de dag in te delen of om een verslaving aan te pakken. Zolang dat in de eigen woning of buurt gebeurt, blijft iemand niet alleen zo zelfstandig mogelijk, maar kan diegene ook gemakkelijker meedoen aan de samenleving, met vertrouwde sociale contacten en omgeving.

Het CDA over beschikbaarheid woningen

Het CDA vindt beschermd wonen heel belangrijk. Een bepaalde categorie mensen met ggz problematiek vinden hier steun en begeleiding. De staatsecretaris is een groot project gestart om daklozenproblematiek aan te pakken. Met name omdat er meer plekken/ opvang voor daklozen moeten komen maar de doorstroom naar een betaalbare woning nu veel te veel stokt. Daar wil het CDA extra aandacht voor en wil met gemeenten en andere partijen concrete meetbare doelstellingen.

De D66 over beschikbaarheid woningen

Wonen in eigen huis is een eerste levensbehoefte. Niemand hoeft in Nederland op straat te leven. We zorgen samen met gemeenten voor een buffer van flexibele woningen voor daklozen. Opvanglocaties worden zelfstandige woonunits. Gemeenten krijgen extra budgetten voor opvang en begeleiding. We willen ook eigen woonoplossingen maximaal tegemoetkomen, zoals inwonen of tijdelijk wonen in een vakantiehuisje.

In het huidige kabinet wordt ook extra geïnvesteerd in het housing first principe voor dak- en thuislozen en dit wordt wat D66 betreft voortgezet. We geven woningcorporaties financiële ruimte om extra te bouwen. De verhuurdersheffing veranderen we in een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds die gerelateerd is aan de gemiddelde huurprijzen in hun woningbestand. Corporaties kunnen hiermee nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de aanvangshuur, zelfbewoning en een maximum aan tijdelijke huurcontracten in een wijk te reguleren. Zij krijgen ook geld en instrumenten om te controleren op goed verhuurderschap en excessieve huurprijzen. Ook de huurcommissie wordt versterkt om op excessen toe te zien. Door te investeren in woon-/zorgcombinaties zoals seniorenhofjes kunnen we ouderen in staat stellen langer thuis te wonen.

GroenLinks over beschikbaarheid woningen

Afgelopen jaren heeft de politiek te weinig oog gehad voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, terwijl de meest kwetsbaren onze bescherming het hardste nodig hebben. Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld en de trend lijkt nog niet gekeerd. GroenLinks wil de komende jaren Nederland toekomstbestendig maken. In het plan ‘Green New Deal’ pleit GroenLinks ervoor om 1 miljard euro te investeren om de dak- en thuislozencrisis op te lossen. Dit geld moet beschikbaar worden gesteld per subsidie aan woningbouwcorporaties om zelfstandige woningen exclusief voor dak- en thuislozen te bouwen volgens het ‘Housing First’-principe. Tevens wil GroenLinks investeren in meer begeleiding van beschermd wonen en de bedden in de nachtopvang ombouwen tot zelfstandige slaapeenheden. De capaciteit voor de crisisdienst moet wordt uitgebreid.

De SP over beschikbaarheid woningen

Al jaren pleit de SP ervoor om de woningnood op te lossen door te investeren in de bouw. De woningnood is een gevolg van politieke keuzes. De vorige kabinetten en het huidige kabinet Rutte hebben ervoor gekozen om woningcorporaties extra te belasten. Deze extra belasting, de verhuurderheffing, heeft ervoor gezorgd dat corporaties minder geld hadden om te besteden aan nieuwbouw en onderhoud. Een tekort aan betaalbare huurhuizen is alleen maar toegenomen, ook voor mensen met psychische problemen. In plaats van de nu elke euro te gebruiken voor het oplossen van de woningnood en de hoge huurprijzen, doet het kabinet precies het tegenovergestelde. 

Wij willen voor meer betaalbare huurhuizen door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht voor woningcorporaties. Daarnaast moet de minister de regie pakken en komen tot een Nationaal Bouwplan. Op die manier kunnen de wachtlijsten voor sociale huur verminderen en huurprijzen betaalbaar worden. De doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kan dan ook beter worden geregeld. Iedereen heeft het recht op een goed en betaalbaar dak boven het hoofd.

Aanvullend: Het voornemen van het huidige kabinet is dat er eind 2021 10.000 plekken extra in de maatschappelijke opvang moet zijn. De SP is zeer bezorgd over de voortgang op dit thema en pleit voor hardere acties en als het gaat om beschermd wonen is de SP geen voorstander van de doordecentralisatie.

De PvdA over beschikbaarheid woningen

Een eigen woning is voor veel mensen van onschatbare waarden. Beschermd wonen geeft mensen de mogelijkheid om op eigen benen te kunnen staan. Het is van belang dat deze vorm van wonen beschikbaar is. Daarom moeten er voldoende geschikte woningen gebouwd worden. De PvdA kijkt daarbij ook naar innovatieve woonvormen waardoor meer mensen zelfstandig kunnen wonen.

‘Housing first’ wordt het devies. We helpen mensen eerst aan een dak boven het hoofd. Dit maakt het makkelijker voor instanties om mensen verder te helpen. Een woning is daarbij een vereiste. Zowel beschermd wonen als housing first vraag een meer sturende rol van de Rijksoverheid. Er komen extra middelen om woningen te bouwen waardoor meer mensen toegang hebben tot een thuis. We geven woningcorporaties bovendien meer ruimte om te bouwen voor meer groepen mensen.

De ChristenUnie over beschikbaarheid woningen

We streven naar een situatie waarin mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen door zorg aan huis te bieden. Dit vraagt voldoende (geclusterde) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, ook in wijken met meer draagkracht. Wij vragen de samenleving om ruimte te bieden aan mensen die ‘anders’ zijn. Cruciaal hierbij is dat er aandacht en ondersteuning is voor mantelzorgers en buren. Ambulante ondersteuning, inloophuizen en crisisbedden zijn nodig voor als het thuis even niet meer gaat. Op deze manier werken we aan een aanpak waarin de kracht van de gemeenschap meer centraal staat. De ambitie van de recent ingezette aanpak Een (t)huis, een toekomst houden we vast. Het stijgend aantal zwerfjongeren vraagt speciale aandacht. We pleiten voor het stuk voor stuk aanpakken van de oorzaken: te weinig betaalbare woningen, problematische schulden, verminderde zelfredzaamheid, slechte aansluiting tussen jeugdzorg en de verwachte zelfredzaamheid op 18-jarige leeftijd. Geen jongere mag uit beeld raken.

De gemeenten krijgen een huisvestingsplicht voor alle mensen die uitstromen uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, vergelijkbaar met de huisvestingsplicht voor statushouders. Er worden daarover prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties. Op die manier voorkomen we dat mensen op straat belanden.

De Partij voor de Dieren over beschikbaarheid woningen

Niemand hoeft op straat te slapen. In elke gemeente komen voldoende gratis slaapplaatsen, ook voor dak- of thuislozen die zelfredzaam zijn. Bij slecht weer en kou mag een huisdier nooit een weigeringsgrond vormen voor opvang van de dakloze: ook voor huisdieren wordt een passende plaats gezocht, bijvoorbeeld in het asiel als het niet in de daklozenopvang kan.
Mensen zonder geldige verblijfsvergunning met GGZ-problemen krijgen dag- en nachtopvang en krijgen de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast worden zij ook juridisch en maatschappelijk begeleid zodat er duidelijkheid komt over hun bestaanszekerheid.
Gemeenten krijgen hiervoor hulp van het Rijk. In de tussentijd zorgen we voor voldoende overbruggingszorg en meer (tijdelijke) opnameplaatsen en crisisbedden zodat er altijd een plek is voor iemand in geestelijke nood.

Daarnaast moet de huizenmarkt snel van het slot af en moeten er meer huizen komen. Een dak boven je hoofd is een basisrecht voor iedereen. Om dat op te lossen zullen er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen. Een ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is noodzakelijk.

Om het creëren van woonruimte in goede banen te leiden, wordt een woonladder ontwikkeld. Allereerst wordt bestaande bebouwing slimmer benut, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Vervolgens wordt er waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten verder binnenstedelijk verdicht. Tot slot zal bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden.
Het is onhoudbaar en onverdedigbaar dat bijna de helft van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor de veehouderij terwijl de natuur wegkwijnt en er een schrijnend tekort aan woonruimte bestaat. Door boeren te helpen overschakelen naar duurzame landbouw komt er veel grond vrij die we veel beter kunnen verdelen. Verreweg het grootste deel daarvan zetten we om naar natuur zodat de biodiversiteit kan herstellen. En zo komt er ook ruimte voor woningen in of in plaats van voormalige agrarische bebouwing en aan de rand van bestaande woonkernen, zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, landschaps- en cultuurhistorie en de natuur. Investeringen in het OV zorgen voor een goede bereikbaarheid.

We bouwen vooral meer sociale huurwoningen. Met een financiële injectie door het Rijk worden woningcorporaties weer op gang geholpen met hun bouwopgave. Door de maximale inkomensgrens te verhogen worden sociale huurwoningen toegankelijk voor meer mensen. Omdat steeds meer mensen in de knel komen door hun hoge huur worden de huren de komende vijf jaar bevroren.

De SGP over beschikbaarheid woningen

Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. De SGP maakt zich daar grote zorgen over. De overheid dient een ‘schild voor de zwakken’ te zijn. De inzet moet zijn om dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang te krijgen en te zorgen voor huisvesting. De belangrijkste opgave voor de Rijksoverheid, gemeenten en woningbouwcorporaties is daarom: meer goedkope woningen realiseren en met zorgaanbieders goede afspraken maken over bijhorende begeleiding.

Voorzichtigheid is geboden met de door-decentralisatie van beschermd wonen voor ggz-cliënten naar alle gemeenten in Nederland. Dit kan pas als er op regionaal niveau duidelijkheid is over de aanpak en de beschikbaarheid van plekken. Hetzelfde geldt voor de decentralisatie van de maatschappelijke opvang. Wat de SGP betreft, moeten deze twee veranderingen niet overhaast plaatsvinden en in ieder geval gelijk opgaan.

De Piraten Partij over beschikbaarheid woningen

Burgers met psychische problemen zouden recht moeten hebben op voorrang bij sociale huurwoningen. In alle lagen van de samenleving kampen we met een groot woningtekort. De Piratenpartij ziet duurzaam bouwen met onder andere hennepvezels als een oplossing voor dit probleem. Mensen met een acute zorgnood moeten altijd opgevangen kunnen worden. Aan de ene kant moeten er dus voldoende woningen beschikbaar zijn, maar deze woningen hebben ook begeleidend personeel nodig. Dit personeel kan aangetrokken worden door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Het aantal daklozen in Nederland is in de afgelopen tien jaar onder de kabinetten Rutte schrikbarend gestegen. Ondertussen hebben al 40.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd. In een rijke samenleving als Nederland is dat een beschamend hoog aantal. In het Nederlandse model van Housing First, is zorg onlosmakelijk verbonden met het dak boven het hoofd, dat is niet goed. De economisch daklozen vallen hier buiten de boot omdat zij geen zorg nodig hebben. De mensen die wel in het zorg-traject terecht komen hebben een contract met de zorgverlener en niet met de huiseigenaar. Daarmee hebben ze geen
huurbescherming of rechten die andere huurders wel hebben. De Piratenpartij kiest voor Housing First naar het Finse model, waarin de zorgbehoefte is losgekoppeld van de woonbehoefte.

De gemeenten zijn nu verplicht om te zorgen voor een postadres. Hoewel sommige gemeenten daar erg moeilijk over doen, is dat een goede zaak, die niet zou moeten worden uitbesteed aan een zorg-organisatie. Door het postadres op een locatie bij de gemeente te houden, is er altijd een contactmoment en is ook inzichtelijk hoeveel daklozen er zijn. Nu er meer en meer digitaal wordt gecommuniceerd, zou de gemeente deze service moeten uitbreiden met een e-mailadres en een plek om deze te kunnen gebruiken.

JONG over beschikbaarheid woningen

Meer crisisopvang en meer bedden voor beschermd wonen om de doorstroom te versnellen.
Permanent meer daklozenopvang in grote gemeenten.

BIJ1 over beschikbaarheid woningen

Suïcidaliteit en thuisloosheid onder neurodivergent en LHBTQI+-jongeren is schrikbarend hoog. Er komt meer aandacht voor passende zorg, goede begeleiding en suïcidepreventie bij LHBTQI+ personen. Verspreid over het land worden safehouses ingericht, waar zij terecht kunnen in noodsituaties.

Volt over beschikbaarheid woningen

De politiek moet stimuleren en evalueren/controleren dat genoemde instanties dit adequaat oplossen, gesteund door de ggz.

Code Oranje over beschikbaarheid woningen

Allereerst moet de beddenreductie in de GGZ worden teruggeschroefd. Er is veel teveel ingezet op ‘ambulante zorg’. Dat wreekt zich. Maar in het verlengde van deze ‘verblijfzorg’ ligt het beschermd wonen, dat ook thuishoort onder verantwoordelijkheid van de GGZ. Natuurlijk moet hier in samenspraak met gemeenten woonruimte voor beschikbaar zijn. Het ‘gat’ dat nu valt tussen GGZ en gemeente is een voorbeeld van het effect van verkokerde geldstromen, waardoor uiteindelijk zowel de betrokkene als de samenleving als geheel slechter (en duurder) af zijn.

Vergroot lettertype
Scroll naar top