Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

VVD

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

Mensen met een psychische aandoening of verslaving zijn gewoon onderdeel van onze samenleving en moeten daarom kunnen blijven meedoen. Wij vinden het belangrijk dat stigma’s worden bestreden en mensen zelf de regie over hun leven krijgen. Daarom is in de afgelopen jaren ingezet op een versterking van de geestelijke gezondheidszorg in de buurt. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving de beste zorg krijgen. Huisartsen hebben met succes de drempel verlaagd om mensen met psychische problemen ook te helpen. De positie van de familie, de buurt en naasten wordt versterkt.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekten. Daarin heeft de overheid een belangrijke rol. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dat is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding en gebitsverzorging, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf een keuze maken voor een gezonde leefstijl. Wij zijn tegen speciale belastingen of etiketteringen om gedrag van mensen te beïnvloeden.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

Het voelt onrechtvaardig als je een eigen risico moet betalen. Wij vinden het echter ook oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie betaalt. Wij willen niet het risico lopen dat mensen die geen of weinig zorg gebruiken niet langer willen meebetalen aan de zorg voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Daarom blijven we zoeken naar mogelijkheden om eigen betalingen dusdanig slim in te zetten dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Wij maken bij het eigen risico geen onderscheid tussen verschillende ziektes of aandoeningen.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

Wij vinden het essentieel dat de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen in Nederland. Dat betekent dat we voor delen van zorg en ondersteuning een eigen bijdrage vragen van mensen die deze zorg of ondersteuning gebruiken. Wij vinden het namelijk ook oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen in Nederland een hogere premie gaat betalen. De eigen bijdrage voor voorzieningen die vallen onder de Wmo zijn inkomensafhankelijk. Voor mensen met een laag inkomen of mensen met een chronische ziekte of handicap zijn er diverse maatregelen die bijdragen aan de financiële toegankelijkheid. Dat is bijvoorbeeld de zorgtoeslag voor de maandelijkse premie en het eigen risico, maar ook de lokale regelingen die beschikbaar worden gesteld door gemeenten. Tot slot vinden wij dat gemeenten hun inwoners altijd goed moeten informeren over de kosten van een Wmo-voorziening en de hoogte van de eigen bijdrage. Daarmee wordt de eigen bijdrage voor mensen met eigen vermogen lager, maar verdwijnt niet. Het gaat vooral om mensen die langdurig in een instelling verblijven.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?

Veel mensen weten dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Het zorgt er in de eerste plaats voor dat je iedere dag weer volg energie kunt beginnen en het geeft je meer zelfvertrouwen. Bovendien kan het voorkomen dat je in de toekomst ziek wordt of psychische klachten krijgt. Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. Wij vinden dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. Wat mensen iedere dag eten, of en hoeveel ze sporten en op welke manier zij invulling geven aan hun vrije tijd. De overheid kan zorgen voor goede voorlichting, die gemakkelijk te vinden is, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven leidt. Dat blijft een eigen keuze.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

Veel mensen met een psychische aandoening willen graag mee blijven doen in de samenleving en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het doel van de ingezette veranderingen is om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen te verbeteren door de mogelijkheid te creëren dat zij in hun eigen woonomgeving zorg en ondersteuning krijgen, regie over hun eigen leven houden en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op veel plekken in Nederland wordt inmiddels hard gewerkt op de zorg op lokaal en regionaal niveau goed vorm te geven. De komende tijd moet worden gebruikt om de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders en cliëntorganisaties, verder te versterken, zodat de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een psychische aandoening of verslaving op lokaal en regionaal niveau zich verder ontwikkeld.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

De afgelopen jaren heeft de VVD zich ingezet om de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten dichterbij hen worden georganiseerd met als doel de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren en de mogelijkheid te creëren dat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Om de zorg en ondersteuning voor mensen met (ernstige) psychische klachten toegankelijk te houden willen wij blijven inzetten op geestelijke gezondheidszorg die 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. Dat betekent dat de samenwerking tussen onder andere zorgverleners, de gemeenten en zorgverzekeraars verder moet worden versterkt. Daarnaast is de betrokkenheid van familie, buren en andere naasten cruciaal. Zij moeten weten waar zij terecht kunnen met vragen, informatie en zorgen over mensen met verward gedrag.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

Een belangrijk onderdeel van goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is de wijze waarop zij zelfstandig kunnen wonen. Als mensen nog niet zelfstandig kunnen wonen dienen er voldoende plekken beschikbaar zijn in beschermd wooncomplexen waar toezicht en veiligheid wordt gegarandeerd. Op het moment dat de stap naar zelfstandig wonen kan worden gezet, is het essentieel dat afspraken worden gemaakt over de juiste begeleiding en ondersteuning.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

Helaas worden mensen met (kans) op verward gedrag, mensen met een psychische aandoening of mensen met een verslaving vaak anders behandeld dan mensen met een chronische ziekte als COPD of mensen met hartfalen. Wij vinden dat niet normaal. Het is daarom essentieel dat we inzetten op verdere de-stigmatisering. De meeste mensen met psychische klachten zijn immers geen gevaar. Ook wordt de-stigmatisering opgenomen in alle zorgstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg, zodat publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening worden bestreden.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

Iedereen heeft recht op de beste zorg. Ook als mensen ouder worden en te maken krijgen met beperkingen, moeten zij de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Daarvoor is het van belang dat zij zelf de keuze kunnen maken voor een bepaalde zorgverlener of een zorginstelling, waarbij de wensen van ouderen en hun zorgvraag centraal staan. Veel mensen zetten zich dagelijks in voor hun familie, vrienden of buren, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er kan echter een moment komen dat het niet meer lukt met hulp uit de omgeving. Dan moet iemand altijd aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit de gemeente.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

Voor de VVD is belangrijk dat er wordt gekeken naar wat iemand kan, in plaats van wat iemand niet kan. We hebben een fatsoenlijk vangnet in Nederland als iemand echt niet kan werken. Maar als iemand kan werken, ook bij een psychische aandoening of verslaving, is het belangrijk om iemand aan de slag te helpen. Want werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je een inkomen hebt, zodat je prettig kunt wonen, voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook voor dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen en meedoet in de maatschappij.
We nemen verschillende maatregelen om werk te stimuleren. Zoals belastingvoordelen of no-risk polissen om risico’s voor werkgevers te verminderen bij het aannemen van mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Of om de kans naar werk te vergroten zetten we in op meer persoonlijk contact tussen werkzoekenden en het UWV. En in de bijstand reserveren we extra geld voor gemeenten om in te zetten op specifieke ondersteuning aan individuele mensen.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

Het overgrote deel van de kinderen in Nederland krijgt een goede en liefdevolle opvoeding. Ouders en verzorgers zijn wat de VVD betreft altijd de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Als kinderen niet meer in een veilige omgeving kunnen opgroeien en het belang van het kind aantoonbaar wordt geschaad, treedt de overheid op. Het kind staat dan altijd centraal.
Om problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren, willen wij een stevige verbinding tussen de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Dit kan door de jeugdarts slim in te zetten en de samenwerking tussen de verschillende domeinen te stimuleren. Daarnaast zullen ook huisartsen, wijkteams, instellingen en Veilig Thuis meer moeten gaan samenwerken, zodat de hulpvraag in zicht is en tijdig kan worden doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daardoor kan het aantal crisisplaatsingen afnemen. Tot slot is het belangrijk dat afspraken over wachttijden in de jeugd-GGZ en eventuele wachtlijsten inzichtelijk zijn voor iedereen. Daardoor kan een kind dat acute hulp nodig heeft, worden doorverwezen naar een andere hulpverlener in de regio.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.