Home Wat gaat de PvdA doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

Tijdens de coronacrisis hebben we weer gezien hoe belangrijk onze gezondheid is, fysiek en mentaal.  Ieder mens wil zich goed voelen. Dat gaat niet vanzelf, en soms heb je daar hulp bij nodig. Daar zit nu vaak het probleem. Teveel mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, raken verdwaald in onze systemen of komen op eindeloze wachtlijsten terecht.

Daar wil de PvdA iets aan doen. We willen investeren in de GGZ en een einde maken aan de lange wachtlijsten door de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg te vergroten. We vinden het onacceptabel dat instellingen in de GGZ op omvallen staan terwijl zoveel mensen nog niet terecht kunnen voor goede zorg. We investeren in preventie en voorlichting. We willen betere behandeling van verwarde mensen door politie en hulpdiensten beter te trainen in het herkennen en omgaan hiermee. We willen gemeenten meer middelen geven om mentale gezondheid en GGZ goed te organiseren. Specialistische zorg organiseren we desnoods landelijk als het regionaal niet lukt. Het gaat namelijk niet om het systeem, maar om de persoon en wat diegene nodig heeft.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventie willen we opnemen in het basispakket. We investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen. Wij willen investeren in sport voor ieder kind, gezonde werknemers en een rookvrije generatie. Met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid en een Nationale Visie Beweegvriendelijke Leefomgeving willen we voor iedereen een gezonde leefstijl bevorderen. Daar behoort ook een gezonde mentale leefstijl bij.

Het is duidelijk dat stress kan worden veroorzaakt door schulden en armoede. Het is de taak van de overheid om deze problemen te verhelpen. Mensen van wie de kwaliteit van leven onder druk komt te staan door stress of schulden moeten naast praktische hulp ook ondersteuning kunnen krijgen bij het omgaan met stress.

Werkgevers moeten meer oog hebben voor het toenemend aantal werknemers dat een hoge werkdruk ervaart en thuis komen te zitten met een burn-out. We willen dat er meer aandacht komt voor culturele achtergronden van mensen, die immers ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van mentale gezondheidsproblemen.

Jongeren worden hard getroffen door Corona. De PvdA wil dat er meer middelen komen voor voorlichting, preventie en hulpaanbod. Samen met zorgverleners, scholen en universiteiten willen wij gevoelens van eenzaamheid, stress, angst en depressies bespreekbaar maken. Dit soort gevoelens los je niet zomaar op, maar we kunnen wel samen zorgen dat iedereen iemand heeft om erover te kunnen praten.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

De huidige wachtlijsten in de ggz en verslavingszorg zijn onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat mensen die dringend hulp nodig hebben niet geholpen kunnen worden. Ook kan het niet zo zijn dat behandelingen alleen toegankelijk zijn aan de andere kant van het land. Op dit moment geldt te vaak dat hoe complexer de problematiek hoe langer de wachttijd. Het begint met investeren in voldoende en goed opgeleid personeel. Daarom trekt de PvdA extra middelen uit om de wachtlijsten terug te dringen en stellen we een maximale wachttijd in. De minister van VWS moet in het uiterste geval een aanwijzing kunnen geven wanneer het instellingen niet lukt om de wachtlijsten en toegankelijkheid op orde te krijgen.

Medewerkers in de ggz ervaren een hoge werkdruk, zij draaien veel diensten en worden daarvoor onvoldoende betaald. Door de werkdruk en de beloning van zorgmedewerkers te verbeteren zullen meer mensen voor de zorg willen kiezen; door meer zorgmedewerkers aan te stellen is er meer tijd voor de patiënt/cliënt en zullen wachtlijsten verminderen. Hier wordt extra geld voor vrijgemaakt en gaat niet ten kosten van de huidige begroting van de ggz.

Ambulante ggz is onvoldoende van de grond gekomen, terwijl het aantal ggz plaatsen wel is afgebouwd. Wij willen dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, ambulant of intramuraal, zodat wachtlijsten niet aan de orde zijn.

De financiële prikkel voor instellingen om zich vooral te richten op cliënten met lichtere problematiek moet weggenomen worden. Specialistische ggz moet landelijk geregeld worden en voldoende capaciteit bieden voor de zorgvraag.

Door de coronacrisis is er een grote kans dat de hulpvraag toeneemt. Daarom is het van groot belang om de extra kosten die gemeenten maken ook te vergoeden net zoals bij andere extra uitgaven is gedaan die veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Om de druk enigszins te verlichten is het zo spoedig mogelijk uitrollen van een preventieoffensief ook van groot belang. Gemeenten kunnen nu al aan de slag om bij onderwijsinstellingen leerlingen te wijzen op de gevaren en hen te helpen een goede balans aan te brengen. Hier hoort ook het op tijd signaleren van problemen bij.

Ambulantisering

Wanneer het kan willen mensen graag dichtbij huis geholpen worden. Als dit niet meer kan moet er dichtbij huis een instelling zijn die de zorg over kan nemen. De PvdA zet daarom in op voldoende intramurale en ambulante capaciteit. Daarvoor worden zowel lokaal als regionaal voldoende zorgmedewerkers aangetrokken. We investeren in mensen en kennis om behandelingen goed te kunnen vormgeven. In plaats van concurrentie willen wij dat samenwerking tussen zorginstellingen centraal komt te staan. Zo kunnen mensen en kennis sneller en beter uitgewisseld worden.

Wanneer mensen worden behandeld willen ze dat zo liefst mogelijk dichtbij huis. Daarom zet de PvdA in op de uitbreiding van wijkverpleging en wijkteams. Zo kan zorg van voldoende kwaliteit worden geleverd. De nationale overheid moet bovendien een sterkere rol krijgen in het zorglandschap zodat zij sneller kan ingrijpen wanneer er dingen niet goed gaan. Dit betekent ook dat vanuit de overheid meer sturing komt op zorgverzekeraars zodat in elke regio voldoende zorg aanwezig is. Door de concurrentie in het stelsel te verminderen komt er meer plaats voor samenwerking. We willen de Wet verplichte ggz snel evalueren om te kijken wat beter kan dit in samenspraak met de beroepsgroep en patiënten. Onnodige dwangmaatregelen moeten worden voorkomen.

Kwaliteit van de zorg

Als je zorg nodig hebt, dan wil je ook dat deze van goede kwaliteit is en dat je zelf een goed geïnformeerde keuze kunt maken over welke behandeling het beste bij je past. Daarom is transparantie zo belangrijk. Zorginstellingen moeten verplicht open zijn over hoe zij zorg leveren en hoe hun prijzen tot stand komen. Dit zal de kwaliteit van zorg en de informatiepositie van mensen alleen maar ten goede komen. Bovendien zet de PvdA in op meer samenwerking. Nu is zorg vaak heel versnipperd wat ertoe leidt dat zorg niet optimaal kan worden geleverd. We breiden de mogelijkheden tot samenwerking uit en investeren tegelijkertijd extra in de zorg zodat gebrek aan financiering nooit kan leiden tot een minder goede behandeling.

Door te investeren in mensen en kennis zet de PvdA in op goede zorg. Innovaties in de zorg kunnen daarbij helpen. Technieken die het werk makkelijker kunnen maker of de zorg beter moeten doorgang kunnen vinden. Samenwerkingen tussen kennisinstituten en zorginstellingen kunnen door middel van pilots sneller innovatieve zorg leveren. Om meer kennis te vergaren vergroten we de budgetten die beschikbaar zijn voor (fundamenteel) onderzoek. Professionals in de zorg moeten makkelijker kunnen doorleren en moeten actief worden geholpen om hun kennis verder uit te breiden.

We zien nu vaak dat er veel regels worden opgelegd door zorgverzekeraars. In plaats van uit te gaan van wantrouwen moeten we onze zorgmedewerkers weer meer vertrouwen en vrijheid geven in hoe zij zorg leveren. Wij willen dat de minister van VWS regels tegen het licht houdt en de administratieve lasten  beperkt wanneer deze goede zorg belemmeren.

Beschikbaarheid woningen

Een eigen woning is voor veel mensen van onschatbare waarden. Beschermd wonen geeft mensen de mogelijkheid om op eigen benen te kunnen staan. Het is van belang dat deze vorm van wonen beschikbaar is. Daarom moeten er voldoende geschikte woningen gebouwd worden. De PvdA kijkt daarbij ook naar innovatieve woonvormen waardoor meer mensen zelfstandig kunnen wonen.

‘Housing first’ wordt het devies. We helpen mensen eerst aan een dak boven het hoofd. Dit maakt het makkelijker voor instanties om mensen verder te helpen. Een woning is daarbij een vereiste. Zowel beschermd wonen als housing first vraag een meer sturende rol van de Rijksoverheid. Er komen extra middelen om woningen te bouwen waardoor meer mensen toegang hebben tot een thuis. We geven woningcorporaties bovendien meer ruimte om te bouwen voor meer groepen mensen.

Ervaringsdeskundigheid

Het kan mensen erg helpen door te praten met iemand vergelijkbare behandelingen heeft gehad. Dit kan iemand gerust stellen en helpen om een behandeling succesvol door te komen. Ervaringsdeskundigen hebben juist in de ggz een grote meerwaarde. Een psychiater kan nog zoveel diploma’s hebben, een ervaringsdeskundige hoort niet alleen wat een cliënt zegt maar begrijpt het ook. Daarom moeten er voldoende mogelijkheden zijn om ervaringsdeskundigen de juiste training te geven en in te zetten in de ggz.

(De)stigmatisering

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Stigmatisering is een groot probleem en moet worden voorkomen.  Vooroordelen willen we tegengaan met goede voorlichting en door open het gesprek aan te gaan. Door meer en open te praten over de problemen waar mensen tegenaan kunnen lopen halen we aandoeningen uit de taboesfeer. Dit werkt dan ook twee kanten op. Door voorlichting te verbeteren en in te zetten op preventie kunnen problemen ook vroegtijdig gesignaleerd worden en vergroten we tegelijkertijd het bewustzijn in de samenleving.  Door gemeenten, hulpdiensten en politie beter te trainen in het omgaan met mensen met verward gedrag willen we zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt, en verwarde mensen niet ineens en onterecht in een politiecel belanden.

Ouderen

Wij gunnen iedereen het om te kunnen genieten van je oude dag. Preventief zetten we daarom in op voorlichting en valpreventie zodat ongelukken en daarmee verdere isolatie voorkomen kunnen worden. Bovendien investeert de PvdA in ouderenwoningen en gedeelde woonvormen waarbij ouderen en jongeren samen wonen. Dit zorgt voor meer binding in de samenleving en zo kunnen jongeren en ouderen fijn en betaalbaar wonen. Wanneer ouderen in een verpleeghuis wonen is het van belang dat er voldoende personeel en kennis aanwezig zijn om liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Naast de pure zorgtaken moet er hierbij ook ruimte zijn voor plezier en ontspanning.

Arbeidsparticipatie eigen kracht

Het hebben van een baan is zoveel meer dan alleen een inkomen. Het is plezier met je collega’s, het is het gevoel van waarde te zijn en een bijdrage te kunnen en mogen leveren. Wij gunnen daarom iedereen die dat kan en wil de waardigheid van een baan. Daarom investeren we in 100.000 basisbanen. Dat zijn volwaardige banen waarmee mensen die nu langs de kant staan aan de slag kunnen. We willen de sociale werkplekken open houden zodat mensen met een arbeidsbeperking extra hulp krijgen om aan het werk te kunnen. Met een verbeterde wajong krijgen jongeren een fatsoenlijk inkomen en een recht op begeleiding naar aangepast werk, al dan niet aangevuld met een uitkering.

Het blijkt telkens weer dat lotgenotencontact de eenzaamheid die mensen soms voelen kan verminderen. Daarom moet het makkelijker worden voor mensen om in contact te komen met iemand in een vergelijkbare situatie. Landelijk zal er daarom meer aandacht moeten komen om dit te organiseren. Het helpt daarbij als voorzieningen dichtbij huis beschikbaar zijn. Door de drempel te verlagen komen mensen sneller met elkaar in contact zonder uit een vertrouwde omgeving te moeten verhuizen.

Aan zorgvoorzieningen heb je niet veel als ze aan de andere kant van het land zijn. Wij willen zorg zo dicht mogelijk bij huis organiseren. Wij willen een gezondheidscentrum dichtbij mensen waar huisarts, fysio, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken om de beste zorg te bieden. Daar moet ook plaats zijn voor zorgaanbieders die ondersteuning bieden bij problemen in de geestelijke gezondheid.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top