Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

SGP

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz? 

Bij de GGZ gaat het - nog meer dan bij andere zorgvragen - om heel diverse doelgroepen en vragen. De SGP vindt het daarom ongelooflijk belangrijk dat de professionals die zorg bieden aan mensen met een psychische aandoening, flexibel en professioneel kunnen werken. Het is ongewenst dat zij zich, zoals nu vaak het geval is, druk moeten maken over allerlei overbodige regels die niets toevoegen aan de kwaliteit van zorg. Als mensen met een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht, wil de SGP dat zij toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen. 

Voorlichting is en blijft volgens de SGP een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. De SGP wil daarom dat ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door drugs, tabak en alcohol krijgen, maar ook over de gevaren van verslavingsrisico’s van porno, internet, gokken en digitale spelen/games. Al in het basisonderwijs moet hier aandacht aan worden besteed. Waardevol in campagnes tegen verslavende middelen zijn ‘ervaringsdeskundigen’, mensen die weten wat het is om verslaafd te raken.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn? 

De SGP wil het eigen risico voor alle mensen verlagen. Bovendien vinden we dat de hoogte van het eigen risico er niet toe mag leiden dat zorg gemeden wordt die iemand nodig heeft. De zorgtoeslag blijft een belangrijk instrument om mensen te compenseren als de kosten te hoog oplopen.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding? 

De eigen bijdrage is nu vaak een bron van veel gedoe. Het vooraf informeren van mensen hoe hoog die zal worden, is een eerste vereiste. Daarbij hoort volgens de SGP ook het bekendmaken van wat de gemeente kan doen als de eigen bijdrage niet opgebracht kan worden. Ook wil de SGP dat er bij het vaststellen van de eigen bijdrage rekening gehouden worden met de gezinssamenstelling. Als er bijvoorbeeld studerende kinderen in een gezin zijn, mag de studie niet in het gedrang komen doordat de eigen bijdragen te hoog zijn.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?   

Gezond leven vindt de SGP allereerst een zaak van de mensen zelf. Maar de overheid kan een handje helpen door gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Bijvoorbeeld door voorlichting of onderzoek. Voorkomen is beter dan genezen! Verzekeraars en gemeenten hebben allebei een taak op het gebied van preventie. Daarom stimuleert de SGP gemeenten en verzekeraars om samen met andere belanghebbenden te investeren in de gezondheid van mensen.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning? 

De SGP maakt zich er zorgen over dat de afbouw van de bedden sneller gaat dan de gewenste ambulantisering van de zorg, dus zorg dichtbij de mensen zelf. Doordat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars nog te weinig van de grond komt, vallen mensen soms tussen de wal en het schip. De SGP wil daarom dat de zorg bij mensen thuis de stimulans krijgt die zo hard nodig is om gelijke tred te houden met de afbouw van de bedden.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden? 

De SGP vindt dat iedereen heeft recht op betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg. Het basispakket wordt daarom niet beperkt. Wel wil de SGP dat er binnen het basispakket zoveel mogelijk zorg op maat wordt aangeboden en dat onnodige behandelingen worden voorkomen.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

 Het verminderen van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg moet gepaard gaan met het opbouwen van goede zorg en hulpverlening in de thuissituatie en beschermde woonvormen. Het is belangrijk dat gemeenten, zorgaanbieders, politie en woningcorporaties hun werk beter op elkaar afstemmen. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over vervoer, 24/7 uur crisisopvang en zorg in de wijk.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan? 

De SGP is ervan overtuigd dat ieder mens door God geschapen is. Alleen dat gegeven al maakt dat iedereen waardevol en de moeite waard is. De SGP wil vanuit die houding een bijdrage leveren aan het tegengaan van stigmatisering. De SGP wil dat doen door positief te blijven praten over mensen met een psychische aandoening.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden? 

De zorg voor deze oudere mensen en mensen met een chronische ziekte, dient van topkwaliteit te zijn. Daarbij zijn voor de SGP keuzevrijheid en eigen regie een belangrijk uitgangspunt. De SGP investeert extra geld in de directe zorg aan mensen, zodat de kwaliteit van de langdurige zorg een impuls krijgt.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan? 

De SGP vindt het belangrijk dat werkgevers voldoende ondersteund en gestimuleerd worden om werknemers in dienst te nemen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Er zou bijvoorbeeld een royalere fiscale aftrek moeten zijn voor deze werkgevers. Daarbij gaat het niet alleen om grote bedrijven, maar juist ook om het midden- en kleinbedrijf. Die grote werkgevers wordt nog onvoldoende tegemoet gekomen.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

  • De SGP wil waarborgen dat de (specialistische) voorzieningen die nu landelijk ingekocht worden gecontinueerd worden, zodat kinderen niet tussen wal en schip vallen.
  • De SGP wil voorkomen dat de zorg voor jongeren niet abrupt beëindigen bij 18 jaar en dat de overgang in de leeftijd tot 23 jaar vloeiender verloopt.
  • De SGP vindt dat de Rijksoverheid erop toe moet zien dat gemeenten voldoen aan hun verplichting om ook de identiteitsgebonden hulp voldoende aan bod te laten komen.
  • De SGP wil steviger inzet op het voorkomen van verslavingen, onder meer door extra inzet van ervaringsdeskundigen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.