Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

PvdA

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

Wij willen dat GGZ patiënten zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en zorg aan huis of dichtbij huis krijgen. Huisvesting, schuldhulpverlening, dagbesteding of werk moeten goed geregeld zijn. Stigmatisering  van psychiatrische patiënten moeten wij bestrijden. Verwarde personen moeten snel worden geholpen o.a. door er zorg voor te dragen dat in alle gemeenten een meldpunt  aanwezig is waar mensen een melding kunnen doen wanneer zij zich zorgen maken over buurtgenoten of anderen. Hier moet snel en adequaat op worden gereageerd door de hulpverlening. GGZ moet in de wijk vierentwintig uur per dag benaderbaar en direct inzetbaar. Wij hebben de rol van de mantelzorger of familie steviger verankerd in de WVGGZ. Zij kunnen sneller om hulp vragen wanneer zij dit nodig vinden of zich grote zorgen maken. Wij zijn tegen de observatiemaatregel in de WVGGZ  waarbij mensen tegen hun wil drie dagen ter observatie kunnen worden opgenomen. Het geven van zorg staat voorop.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket. We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van de gezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier expliciet tegen. Er moet een gerichte aanpak komen voor preventie van depressie, voor specifieke risicogroepen, zoals pas bevallen moeders, groepen jongeren, huisartspatiënten, mensen in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

Voor teveel mensen is mede door het eigen risico de gang naar de dokter ook een financiële afweging geworden. Mensen die zorg nodig hebben, mogen nooit zorg mijden omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom willen we het eigen risico afschaffen.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

De PvdA gelooft in solidariteit om het zorgstelsel betaalbaar te houden. Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Op dat principe is het stelsel van eigen bijdragen onder de WMO opgebouwd. Hoe hoger het inkomen en vermogen, hoe meer iemand bijdraagt. Tegelijk sluit de PvdA haar ogen niet voor het feit dat mensen in de zorg geconfronteerd worden met hogere kosten door eigen bijdrage in de zorg en de stapeling van kosten in de zorg. Het blijkt dat in sommige gevallen mensen afzien van zorg uit de WMO op basis van de eigen bijdrages en kosten. Dat is voor ons zeer onwenselijk. De Regering heeft 50 miljoen vrijgemaakt om eigen bijdragen in de WMO te verlagen. We hebben hiermee de eigen bijdrages vooral voor lagere inkomens verminderd. Ook hebben gemeenten de middelen en mogelijkheden om mensen passend financieel te ondersteunen. Juist bij individuele problematiek van het betalen van eigen bijdrages. Zij kunnen per situatie bekijken wat er nodig is om zorgmijding te voorkomen. Soms is het namelijk ook nodig iemand met een wat hoger inkomen, die geen recht heeft op allerlei tegemoetkomingen, te helpen bij problemen met het betalen van de eigen bijdragen.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?

Preventieve  maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket. We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van de gezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier expliciet tegen. Kinderen moeten van jongs af aan leren hoe belangrijk gezond eten is. Europees geld dat voorheen werd ingezet voor bedrijfsinvesteringen, willen wij nu benutten voor voedseleducatie, zodat jonge kinderen al op vroege leeftijd in aanraking komen met gezond eten. Er komt een wettelijk verbod op ongezonde reclame en marketing gericht op kinderen. In Europees verband is er meer inzet nodig op regels voor minder suiker, zout, kunstmatige toevoegingen en verzadigde vetten in ons voedsel. Wij willen sluitende afspraken voor gezonder voedsel maken met de voedingsindustrie.Binnen de opleiding van zorgaanbieders moet meer aandacht komen voor de implementatie van een meer integrale visie op de zorg, zoals verwoord in de aanpak van ‘positieve gezondheid’. Alle artsen kunnen dan kennis krijgen van de belangrijkste vormen van geneeskunde om daarmee hun patiënten zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

In elke wijk moet er ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor die situaties dat thuis wonen even geen optie is. De samenwerking tussen sociale wijkteams, ambulante zorgverleners en specialisten is noodzakelijk en moet gestimuleerd worden. De afbouw van bedden moet gelijk oplopen met de opbouw van ambulante zorg. Nog steeds zijn er signalen dat dit niet synchroon gaat, met daarom gevaar voor patiënten. Meer regionale samenwerking moet zorgen  voor voldoende ggz in wijken die achterblijven, terwijl daar wel intramurale plekken verdwijnen, maar de daarbij vrijgekomen middelen blijven liggen. Een streefcijfer voor de opbouw van ambulante ggz kan niet, aldus het Trimbos Instituut. De PvdA wil daarom dat de minister een regiegroep instelt voor deze regio’s, die samen met verzekeraars, gemeenten en aanbieders werkt aan een snelle oplossing. Prioriteit moet liggen bij het volledig inzetten van vrijkomende middelen uit de bedden-afbouw voor de opbouw van ambulante ggz zodat de groeiruimte wél wordt benut. De regiegroep moet daarna snel toewerken naar geïntegreerde ggz in de wijk. Een ggz-behandeling is immers pas geslaagd als patiënten daarnaast ook geholpen worden met andere problemen, zoals huisvesting vinden of schuldhulpverlening krijgen.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

Mensen met een psychische aandoening zijn kwetsbaar en moeten altijd kunnen rekenen op tijdige, toegankelijke en passende hulp. Zij mogen nooit de dupe worden van afschuifgedrag en bureaucratie. Er moet een grotere focus komen op samenwerking in de sector. Alleen dan komen we tot goede integrale hulp en kan iedere Ggz-patiënt zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Wij willen gemeenten meer geld geven voor de opvang van verwarde mensen. Mensen met een ggz-indicatie worden zoveel mogelijk thuis opgevangen en behandeld. De omgeving en familie worden hierbij betrokken. Zij weten vaak het beste welke voorgeschiedenis iemand heeft, wat werkt, wanneer er extra hulp nodig is. In elke wijk moet er ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor die situaties dat thuis wonen even geen optie is. Er moet meer samenwerking komen tussen sociale wijkteams, ambulante zorgverleners en specialisten en we willen politie en hulpdiensten beter trainen in het herkennen en omgaan van mensen die verward zijn. We breiden het aantal plekken voor crisisopvang uit, zodat verwarde mensen niet onnodig in de cel belanden of op straat blijven met alle gevaar van dien.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

De PvdA streeft naar een inclusieve samenleving. We willen dat iedereen, ook wanneer ze ondersteuning nodig hebben, in onze samenleving kan wonen, werken en meedoen. Hiervoor zijn voldoende plekken nodig om met ondersteuning te kunnen wonen. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. Zij weten goed wat er in bij hen in buurten en wijken speelt en nodig is aan ondersteuningsmogelijkheden. De PvdA streeft naar zoveel mogelijk zorg en ondersteuning dichtbij mensen. Ook wanneer er sprake is van acute zorgnood moeten mensen in staat gesteld worden met hulp aan huis er weer boven op te komen. In de eigen vertrouwde omgeving, met naasten die hen lief zijn, komen mensen er meestal sneller bovenop. Als het echt niet meer gaat en mensen ter bescherming van zichzelf of voor anderen niet meer thuis kunnen wonen, zetten wij in op liefdevolle zorg in een instelling, waar de wensen en behoeften van cliënten voorop staan.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

Mensen met een psychische stoornis moeten altijd kunnen rekenen op goede, tijdige zorg. Er moet een cultuuromslag paatsvinden.Buurtbewoners moeten we de tijd geven om aan iemand met psychische problemen te wennen, zij moeten leren dat er soms ook mensen op straat zijn die ‘anders’ zijn, maar geen vlieg kwaad doen. Maar zij moeten wel met hun vragen terecht kunnen bij gemeente. Het is niet effectief om meteen de politie te bellen, dit werkt escalatie in de hand en daarmee krijgen patiënten niet de zorg en begeleiding die zij nodig hebben. We moeten leren van de goede voorbeelden, zoals in de gemeente den Haag. Daarom ook aandacht voor vervoer van acute ggz-patiënten, een politieauto is daarvoor niet geschikt, een psycholance wel. Er moet voldoende personeel zijn, dat getraind is in de-escalatie en er moet voldoende geschikte eerste opvanglocatie (SIRM) beschikbaar zijn.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

Het is een opdracht voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat alle ouderen midden in onze samenleving blijven staan. Dat mensen niet vereenzamen en voor iedereen goede zorg beschikbaar is, thuis of in een verpleeghuis. We hebben de afgelopen periode ingezet op verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen: meer aandacht voor de menselijke maat en persoonlijke wensen van mensen in de laatste levensfase. Mensen bepalen veel meer zelf, met hun zorgverlener, wat zij nodig hebben aan zorg en hoe dit het beste aansluit op hun persoonlijke omstandigheden. Zorgmedewerkers moeten zoveel mogelijk tijd hebben voor cliënten. We zorgen voor meer en beter opgeleid personeel. We streven naar een inclusieve samenleving. Toegankelijkheid voor een ieder moet de norm worden. We willen meer aandacht voor elkaar, ook wanneer mensen door een beperking of ouderdom wat extra hulp en ondersteuning nodig hebben. We zetten ons in voor een dementievriendelijke samenleving. Mensen met dementie moeten altijd kunnen terugvallen op iemand die hen ondersteunt.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

Een baan hebben is onderdeel van een normaal leven. Iedereen heeft daar recht op. Daarom investeert de PvdA in extra banen voor mensen – zoals dat heet - met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden dat er in de publieke sector veel meer banen bij moeten komen; we creëren 100.000 banen in die sector. Mensen die begeleiding nodig hebben bij werk bieden we ondersteuning op de werkvloer en voor mensen die met alle goede wil niet in een regulier bedrijf kunnen werken, willen we 30.000 banen in de sociale werkvoorziening creëren.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

De schotten tussen jeugdzorg en jeugd-ggz zijn verdwenen, maar er is nog veel verbetering mogelijk volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Wij willen ouders het recht geven op een familiegroepsplan, zodat zij zelf, samen met hun netwerk, de regie houden over de hulpverlening voor hun kind. Indien nodig wordt het plan beoordeeld door een jeugdbeschermer met een ‘veiligheidsbril’ op, vanuit het belang van het kind. Als kinderen echt niet meer thuis kunnen wonen, zien wij liever dat ze in een pleeggezin of gezinshuis worden geplaatst. Alleen als dit écht niet in het belang van het kind is wordt overgegaan tot plaatsing in een instelling. Goede samenwerking tussen gemeenten, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal. Door problemen vroegtijdig te signaleren voorkomen we escalatie en zorgen we dat kinderen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende expertise in de wijkteams op het gebied van kindermishandeling, verstandelijke beperkingen, jeugd-ggz en verslaving. We willen zorgen voor een doorlopende lijn in de zorg tussen jeugdzorg en zorg voor volwassenen, zodat wordt voorkomen dat noodzakelijke zorg wegvalt zodra een jongere de leeftijd van 18 bereikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.