Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

GroenLinks

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

GroenLinks wil een zo toegankelijk mogelijke GGZ waardoor mensen met psychiatrische problematiek zo snel en goed mogelijk worden geholpen. Mensen die werken in de GGZ krijgen daar de ruimte voor, zonder een derde van hun tijd kwijt te zijn met het invullen van allerlei formulieren en verantwoordingen. We moeten erop vertrouwen dat zij hun werk goed doen. Een intensieve samenwerking met de wijkverpleegkundigen, gemeenten, de politie en zorgverleners is daarbij van groot belang. Zo kan er tijdig worden gesignaleerd en ingegrepen, zodat gedwongen zorg zo min mogelijk gebeurt. Als dit aan de orde is, is het goed als het ook kan plaatsvinden in een vertrouwde omgeving thuis. Dat betekent wel dat er tegelijkertijd genoeg bedden in de crisisopvang beschikbaar moeten zijn. Een tekort hiervan is schadelijk voor mensen die daardoor te lang in de gevangenis door moeten brengen.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

Wij zien een belangrijke rol voor de overheid weggelegd als het gaat om preventie in de gezondheidszorg. Onze partij pleit daarom al jaren voor een preventiefonds van 1% van het VWS-budget: zo wordt er fors geld uitgetrokken om in te zetten op preventie. Op lange termijn is dat niet alleen gunstig voor mensen zelf, maar bespaart het zelfs kosten. Scholen hebben een taak om goede voorlichting te bieden als het gaat om alcohol, drugs, seks, psychische problemen en andere dingen die je kan tegenkomen in je leven. Wij ondersteunen beleid dat alcohol en roken zoveel mogelijk ontmoedigt: bijvoorbeeld het verminderen van het aantal tabaksverkooppunten en de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.
GroenLinks zet zich tevens in voor een rookvrije generatie en een verbod op verslavende toevoegingen aan sigaretten en tabak. Taboes over depressies en psychische problemen worden bestreden: het moet bespreekbaar worden gemaakt. Er mogen geen drempels zijn voor jongeren die in vertrouwen met hun huisarts of psychiater hulp daarvoor zoeken.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben?

En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?
GroenLinks vindt dat het eigen risico moet worden afgeschaft. Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van alle mensen die psychiatrische hulp nodig heeft deze mijdt vanwege kosten. Wat GroenLinks betreft is dat onaanvaardbaar en een van de redenen om het eigen risico af te schaffen. Voor wat eigen bijdragen betreft moet er een maximumplafond komen, zodat mensen naast het eigen risico niet nog eens dubbel worden gestraft voor ziekte.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

Wij zijn voor een maximumplafond aan eigen bijdragen in de WMO. Er zijn momenteel grote verschillen tussen gemeenten. Op verzoek van GroenLinks is er onderzoek ingesteld naar de stapeling van kosten van eigen bijdragen. Dit onderzoek is recent verschenen en het blijkt dat sommige mensen tot wel 40% duurder uit zijn door de stapeling van eigen bijdragen in de Wmo. Hiervoor is de Wmo niet bedoeld, en wat GroenLinks betreft moet deze onwenselijke kostenstapeling worden tegengegaan. Ook voor dagbesteding in de WMO willen wij dus maximumplafonds voor eigen bijdragen, zodat de dagbesteding toegankelijk blijft en mensen zo maximaal kunnen participeren.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?  

De rol van de overheid is wat GroenLinks betreft vooral gericht op het ontmoedigen van veel alcohol drinken en andere ongezonde leefgewoonten, en het bevorderen van preventieve gezondheidszorg zoals bewegen, gezond eten en ontspannen. Wij zijn dan ook voorstander van het subsidiëren van bewegen in de buurt, sporten zo laagdrempelig mogelijk maken en het invoeren van een vleestaks om vlees eten te ontmoedigen. Daarnaast was GroenLinks voorstander van het verhogen van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Op initiatief van GroenLinks is er de wet flexibel werken gekomen waarmee je thuis kan werken. Zo kan je je leven meer naar eigen inzicht inrichten. Daarnaast is GroenLinks voorstander van een minder-urige werkweek 32 uur werken de norm is, zodat er nog ruimte is voor ontspanning en andere hobby’s.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

GroenLinks vindt dat de afbouw van bedden afgestemd moet worden op de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een gedwongen opname vindt, door goede preventiemaatregelen en vroegtijdige signalering. Het is natuurlijk niet zo dat daarmee alles wordt voorkomen, dus daarom moeten er voldoende beschikbare bedden zijn om mensen op te vangen en te verzorgen. Het is wat GroenLinks betreft onverstandig als deze beddenreductie te ver naar beneden gaat zonder dat er voldoende beschikbare ambulante zorg en ondersteuning is.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

GroenLinks vindt toegankelijke zorg ontzettend belangrijk. Daarom schaffen we in onze plannen het eigen risico af, verlagen we de premies door het via de belastingen te betalen en willen we een maximumplafond voor de eigen bijdragen. Voor de GGZ is er geen eigen bijdrage en dat moet wat GroenLinks betreft ook zo blijven. Voor mensen met psychische klachten moet het duidelijk zijn dat ze terecht kunnen in de GGZ, zonder lange wachttijden. Daarom wil GroenLinks meer geld uittrekken om de huidige wachtlijsten weg te werken.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

GroenLinks is groot voorstander van kleinschalige wooninitiatieven die beschermd wonen faciliteren. Een kleinschalige aanpak is in onze ogen bevorderlijk voor de gezondheid van patiënten. De overheid zou dit wat GroenLinks betreft moeten faciliteren en daarvoor de benodigde middelen vrijmaken. Mensen met een acute zorgnood moeten opgevangen worden op de plek die het meest geschikt is. Als dat dicht bij huis is kan dat de voorkeur hebben, anders moet er in de buurt een crisisopvang zijn waar dit plaats kan vinden.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

Uit recent onderzoek bleek dat onder het containerbegrip ‘verwarde personen’ heel veel mensen worden geschaard – van dementerende ouderen tot personen met een verstandelijke handicap. Uiteindelijk bleek dat maar 30% van deze ‘verwarde personen’ daadwerkelijk een psychische aandoening had. Dat is heel kwalijk, omdat daarmee de tendens wordt gewekt dat alles wat een beetje afwijkt van de norm verkeerd of gevaarlijk is. Het is daarom belangrijk dat dit in de statistieken beter wordt geregistreerd. Maar dat is natuurlijk niet alles. De mogelijkheid om als persoon, wie je ook bent, te participeren staat bij GroenLinks hoog in het vaandel. Scholen, werkgevers en gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid om hierbij iedereen te helpen. Daarin moeten ze worden ondersteund met financiële middelen en (extra) begeleiders.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

GroenLinks vindt het belangrijk dat er goed voor onze ouderen wordt gezorgd. In onze plannen willen we graag extra investeren om ervoor te zorgen dat zorg aan huis en zorg in een verpleegsituatie goed wordt geregeld, en past bij ieders individuele behoeften. Zo investeren we in extra personeel in verpleeghuizen, zodat er genoeg verpleegkundigen zijn om te zorgen en aandacht te besteden aan onze ouderen. Daarbij willen we de bezuinigingen op huishoudelijke hulp terugdraaien, zodat ouderen hierbij ook meer ondersteuning krijgen. Naarmate er sprake is van verschillende zorgzwaarte wordt het aantal verpleegkundigen hierop dan ook afgestemd. Zo wordt er gerealiseerd dat ouderen met een complexere zorgvraag meer hulp en zorg krijgen.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

Bij de behandeling van de Wet verplichte GGZ stelt GroenLinks een inspanningsverplichting voor gemeenten voor zodat zij mensen met psychische problematiek zovele mogelijk ondersteunen in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of het opdoen van sociale contacten. Hierdoor wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt dat zij geïsoleerd raken en moeilijker kunnen participeren in de samenleving. Het bieden van zoveel mogelijk perspectief vindt GroenLinks belangrijk, en behoort bij het takenpakket van de gemeente. GroenLinks trekt dan ook extra geld uit voor gemeenten om mensen aan het werk te helpen. Op dat budget is de laatste jaren veel bezuinigd. Daarnaast komen er meer beschutte werkplekken voor mensen die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

GroenLinks heeft bij de invoering van de Jeugdwet bepleit dat de jeugd-ggz niet net als de jeugdzorg naar gemeenten zou gaan. In onze ogen wordt een kunstmatig onderscheid gemaakt door een gebroken been onder de Zorgverzekeringswet te laten vallen, maar een bipolaire persoonlijkheidsstoornis niet. Jeugd-ggz is medische zorg die wat GroenLinks betreft niet bij de gemeente thuishoort. We zien in de praktijk ook dat het slecht werkt. Eind vorig jaar bleek dat kinderen in diverse gemeenten moesten wachten tot 2017 voordat ze jeugd-ggz konden krijgen, omdat het budget bij de gemeenten op was. Ook blijkt uit meldingen van ouders dat medewerkers bij gemeenten niet altijd deskundig genoeg zijn, of niet goed naar hen luisteren. Met jeugd-ggz zijn ook hele privacygevoelige gegevens van kinderen gemoeid. Die gegevens horen uitsluitend bij de zorgverlener bewaard te worden, en niet bij de gemeente. GroenLinks wil dat zolang de jeugd-ggz nog bij de gemeenten zit, in ieder geval veel beter gecontroleerd wordt hoe gemeenten met privacygevoelige gegevens omgaan, dat er hulpverleners komen waar gezinnen bij terecht kunnen voor advies zolang ze op de wachtlijst moeten staan, en dat er meer geld beschikbaar komt voor de jeugd-ggz om zulke wachtlijsten te voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.