Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

D66

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

D66 ziet een ggz voor zich, die geen drempels kent voor mensen die hulp zoeken. Een ggz die altijd in ontwikkeling is en waarin echt wordt geïnvesteerd. D66 krijgt echte investeringen voor elkaar. Investeringen in: kennisontwikkeling, kennisdeling, betere preventie en vroege signalering. 

In een ideale wereld rust er geen taboe meer op psychische problemen. Helaas wachten mensen nog te lang met het zoeken van hulp, uit angst voor stigmatisering. Onder jongeren en op de werkvloer is daar nog een wereld te winnen voor de ggz. Daarbij waken we ervoor dat vroege signalering leidt tot overbehandeling van problemen waar medicalisering onnodig is. Om deze balans te vinden is de genoemde laagdrempelige toegang tot de ggz noodzakelijk. Bijvoorbeeld via de POH-ggz, de huisarts ondersteuner met specifieke ggz-expertise. 

Op weg naar de ggz van de toekomst zijn er acute problemen, die D66 eerst wil aanpakken. Er zijn wachtlijsten, patiënten weten niet tijdig de juiste zorg te vinden en de ambulantisering (zorg vanuit een thuissituatie) komt nog niet goed van de grond. Het verbeteren van de zorg is een grote opgave. Om dit allemaal te realiseren moet de financiering op orde komen, moeten mensen passende zorg vergoed krijgen en moeten zorgverzekeraars voldoende investeren.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

De landelijke overheid heeft een belangrijke rol als het gaat om preventie van psychische aandoeningen en verslavingen. Preventie en bespreekbaarheid van psychische aandoeningen en/of verslavingen zijn voor D66 een speerpunt voor de komende jaren. De landelijke overheid speelt daar een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld door het verstrekken van (preventieve) informatie, en goede, toegankelijke zorg als dit nodig is. Ook moet de landelijke overheid drugsgebruik niet in de taboesfeer stoppen door het te verbieden, moet alcohol gebruik bespreekbaar blijven en moeten er campagnes en ambassadeurs komen om depressies niet langer te stigmatiseren en de kennis te vergroten. Daarnaast stelt D66 gezondheid centraal in plaats van ziekte. Daarom wil D66 het mogelijk maken dat preventieve zorg vaker, laagdrempelig wordt aangeboden, bijvoorbeeld door de huisarts, of sociale wijkteams. Het is belangrijk dat we de juiste handreikingen geven om mensen de juiste leefstijl(keuzes) te kunnen maken.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn? 

Het eigen risico levert een bijdrage aan het beheersen van de snel stijgende zorgkosten in Nederland. Het eigen risico mag echter nooit een reden zijn voor zorgmijding, maar het eigen risico kan een forse aanslag op iemand z’n portemonnee zijn. Daarom zijn er de zorgtoeslagen en collectiviteitskortingen die mensen (met een lager inkomen) tegemoet komen in de kosten. Daarnaast hebben gemeenten de vrijheid om chronisch zieken te compenseren, bijvoorbeeld door de fiscale aftrek van gemaakte kosten. D66 maakt zich vooral zorgen over de stapeling van de eigen bijdragen die mensen soms nog bovenop het eigen risico hebben. En omdat het vaak chronisch of langdurig zieken zijn die daarmee te maken hebben wil D66 die stapeling verminderen.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

D66 maakt zich zorgen over de stapeling van de eigen bijdragen in de Wmo waar mensen mee te maken hebben. Die stapeling zorgt ervoor dat iemand soms tot wel honderden euro’s per maand moet betalen bovenop de premie en misschien wel het eigen risico. Om te voorkomen dat chronisch en langdurig zieken met onevenredig hoge kostenposten te maken krijgen wil D66 de eigen bijdragen in de Wmo verlagen. 

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?  

D66 ziet een belangrijke rol voor de overheid bij preventie. Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de risico’s van roken, ongezond eten, overmatig alcohol gebruik en onvoldoende ontspanning. Zo zien we dat de “NIX18”-campagne aanslaat onder jongeren, dat de display ban effectief is als het gaat om het terugdringen van het aantal tabaksgebruikers en dat de schijf van vijf mensen informeert over wat een gezond voedingspatroon is. D66 is van mening dat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken als ze goed geïnformeerd zijn. De overheid heeft hierin een faciliterende rol als het gaat om informatie voorziening, maar gemeenten kunnen ook een bijdrage leveren door de fiets of de trap te stimuleren.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

D66 is voorstander van ambulantisering van de ggz-zorg. Zorg dichtbij huis, in de eigen omgeving is vaak voor de patiënt ook de fijnste manier om zorg te ontvangen. Alleen zien we op dit moment dat er fiks wordt ingezet op de bedden afbouw maar dat de ambulantisering nog achterblijft. Dit zorgt dus voor knelpunten en het vergroot het risico dat mensen tussen wal en schip vallen die zorg nodig hebben. Ook blijkt dat zorgverzekeraars niet al het geld in de ggz investeren dat zij beschikbaar hebben. Daar bovenop komen nog de forse wachtlijsten en weten patiënten (te vaak) de toegang tot zorg niet goed te vinden. Dit zijn voor D66 zorgwekkende signalen waar verandering in moet komen. Ambulantisering kan alleen als er voldoende geïnvesteerd wordt in passende zorg.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

Het is van groot belang dat iedereen die behoefte heeft aan ggz-zorg dit op een toegankelijke wijze kan krijgen. Op dit moment zien we dat de wachtlijsten in de ggz-zorg ervoor zorgen dat patiënten nog te lang op zorg moeten wachten. Terwijl we weten dat vroegtijdige hulp van groot belang is voor het verdere verloop van het ziektebeeld. Ook bij de gedecentraliseerde jeugd-ggz is dit het geval. D66 was geen voorstander van deze decentralisatie en nu blijkt in toenemende mate dat het de toegang belemmert. Dit is zorgwekkend. Daarom wil D66 inzetten op voldoende investeringen in de ggz-zorg om de toegankelijkheid te waarborgen en zo te bevorderen dat mensen goed functioneren op hun werk, school en in het gezin.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen? 

D66 maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van geschikte woningen. Er is momenteel een tekort aan beschermd wonen plekken en hierdoor stokt ook de doorstroom van de ggz-zorg, doordat mensen (onnodig) blijven ‘hangen’ op een behandelplek omdat ze niet door kunnen stromen naar een andere woning. Mede hierom wil D66 bijvoorbeeld 100.000 nieuwe betaalbare sociale huurwoningen bouwen, om de doorstroom naar zelfstandig wonen te vergroten. Door die doorstroming komt er ook weer ruimte vrij in een beschermde woning.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan? 

Stigmatisering en taboes binnen de ggz vormen voor veel mensen nog een belemmering om openlijk te spreken over hun psychische aandoening. Dit is verschrikkelijk zonde en draagt niet bij aan het verbreken van stigma’s en taboes. Daarom wil D66 door met publiekscampagnes, depressie gala’s, bekende ambassadeurs, en andere goede initiatieven doorgaan. Zodat de kennis vergroot wordt evenals de bekendheid van de diversiteit aan psychische aandoeningen. We hebben recentelijk ook kunnen zien hoeveel mensen zich gesteund zien als talkshow programma’s, via bekende Nederlanders, aandacht besteden aan depressies, en de veel voorkomendheid hiervan.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden? 

Voor D66 is goede ouderenzorg van groot belang. Daarom investeert D66 400 miljoen in extra verpleegkundigen en mogelijkheden voor bij-, na- en omscholing van verpleegkundigen en verzorgenden en extra handen aan het bed. Om te waarborgen dat verpleegkundigen de toenemende complexe zorgvraag in verpleeghuizen aankunnen. Momenteel wonen mensen steeds langer thuis. Hierdoor neemt de zorgvraag in verpleeghuizen toe in complexiteit. Extra financiering biedt niet alleen ruimte voor meer handen aan het bed, het geeft verpleegkundigen ook de mogelijkheid om persoonlijke aandacht te geven aan diegene die zij verplegen.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan? 

D66 maakt het financieel aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen, vooral ook mensen met een verminderde productiviteit. Wij zorgen ook dat werkgevers die vooroplopen, daarvoor erkend worden. Bijvoorbeeld met een ‘two ticks-keurmerk’ voor werkgevers die sollicitanten met een beperking automatisch uitnodigen voor een gesprek als ze enigszins aan de functie-eisen voldoen. D66 houdt werkgevers aan de gemaakte afspraken om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, anders laten we het  afgesproken wettelijke quotum in werking. Ook willen de stap naar werk verkleinen, bijvoorbeeld door soepeler regels voor bijverdienen in de bijstand. Ook gaan we zorgen voor meer bedrijfsartsen, die ook een sterkere preventieve rol krijgen. En we maken meer geld vrij voor gemeenten, zodat zij mensen beter kunnen ondersteunen bij het vinden van een baan of meer beschutte werkplekken kunnen bieden.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

Toen in 2015 de jeugd-ggz werd gedecentraliseerd was D66 hier geen voorstander van. D66 had vooral zorgen over de beschikbare kennis op gemeentelijke niveau over zoiets specialistisch als medische zorg voor kinderen. Omdat we willen voorkomen dat jongeren niet tijdig de juiste hulp krijgen aangeboden, of tussen wal en schip vallen, is D66 nog steeds voorstander van het overhevelen van de jeugd-ggz naar de zorgverzekeringswet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.