Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

CU

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz? 

De ChristenUnie hecht aan goede en goed toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. We willen zorg dichtbij mensen organiseren en geen wachtlijsten als mensen direct zorg nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat in de wijkteams expertise beschikbaar is op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Ambulante psychische zorg moet 24/7 in de wijk beschikbaar zijn en we willen investeren in inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. De POH GGZ, de praktijkondersteuner bij de huisarts, is een waardevolle aanvulling in de eerstelijn. Het eigen risico en eigen bijdragen mogen geen belemmering zijn om gebruik te maken van geestelijke gezondheidszorg. Preventie en het verstevigen van de eerstelijns psychologische hulp dragen eraan bij om de uitgaven voor zorg in de duurdere tweedelijn te verminderen en de zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden. Vooral belangrijk is om de stigmatisering en het taboe op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. Psychische kwetsbaarheid is geen schande. Het vraagt om een open samenleving die tolerant is voor mensen die misschien ‘anders zijn’ maar die eerst en vooral medemens zijn.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

De ChristenUnie vindt dat er fors meer geïnvesteerd moet worden in preventie in de hele zorg, ook in de ggz. Daarom stellen wij voor dat er een preventiefonds wordt ingesteld, waaraan alle zorgverzekeraars bijdragen. Dit levert eerst en vooral gezondheidswinst op voor mensen, maar is uiteindelijk ook goedkoper. Ook nieuwe, succesvolle vormen van preventie moeten van de grond komen, zoals online zelfhulp. Deze vorm van preventie kan laagdrempelige toegang tot hulpverlening geven. Daarnaast biedt bijvoorbeeld het eerder signaleren van psychische problemen op school kansen om eerder en beter hulp te bieden. Ook hier geldt dat het belangrijk is dat psychische problemen bespreekbaar worden gemaakt.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

 De ChristenUnie wil dat het eigen risico en eigen bijdragen geen belemmering zijn om gebruik te maken van geestelijke gezondheidszorg. We zien dat de hoogte van het eigen risico nu leidt tot zorgmijding en dat is niet acceptabel. Daarom willen we het eigen risico voor de zorgverzekering maximaal verlagen, zonder dat dit leidt tot hogere zorgpremies. Dit betekent dat we het eigen risico met 100 euro verlagen. De zorgtoeslag blijft beschikbaar voor mensen die het eigen risico niet kunnen betalen. Door inzet van de ChristenUnie hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om mensen bij te staan als ze extra kosten in hun leven hebben omdat ze chronisch ziek zijn. Ook is dankzij de ChristenUnie de fiscale aftrek voor chronisch zieken, die het kabinet Rutte II wilde afschaffen, overeind gebleven.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding? 

In het Lenteakkoord is mede dankzij de ChristenUnie afgesproken om de eigen bijdrage te verzachten. De ChristenUnie is echter niet principieel tegen eigen bijdragen in de zorg, want deze zijn nodig om de kosten in de zorg betaalbaar te houden. We pleiten daarom onder meer voor een eigen bijdrage op verblijfkosten in ziekenhuizen en hulpmiddelen. Ook binnen de Wmo gelden eigen bijdragen. Om te voorkomen dat deze kosten te hoog worden moet de eigen bijdrage inkomensafhankelijk zijn en moet er een maximumhoogte zijn om stapeling te voorkomen. Eigen bijdragen mogen niet leiden tot zorgmijding.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?  

De ChristenUnie wil fors investeren in preventie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Gezondheid is namelijk van invloed op schoolprestaties, arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Burgers kunnen makkelijker hun eigen verantwoordelijkheid nemen als anderen dat ook doen, ook het bedrijfsleven en de overheid. Gedragsverandering komt immers niet vanzelf tot stand. Dus wanneer wetenschappelijk onderzoek aantoont dat een bepaalde vorm van preventie werkt, dan moet de overheid dit omarmen en omzetten in beleid.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving en daarom willen we dat mensen met ggz problematiek zoveel mogelijk meedoen in onze samenleving. Ambulantisering kan bijdragen aan het maatschappelijk herstel van mensen. Bovendien sluit dit aan op wat mensen zelf willen: als volwaardig mens meedoen en behandeld worden in plaats van ‘weggestopt’ te worden in grote instellingen in de bossen. Afspraken over beddenreductie passen bij deze visie. We zien echter dat onder druk van bezuinigingen de bedden veel sneller zijn afgebouwd dan is afgesproken. Bovendien komt de noodzakelijke ambulantisering onvoldoende van de grond. Beddenafbouw en ambulante hulp zouden communicerende vaten moeten zijn, maar dat is nu niet zo. Daardoor vallen mensen tussen wal en schip en krijgen ze niet de zorg die nodig is. De ChristenUnie wil dat de ambulantisering slaagt en dat intramurale zorg alleen wordt ingezet als het thuis niet meer gaat. Dat betekent dat we schotten in wet- en regelgeving en tussen zorgdomeinen willen wegnemen. Mensen met ggz problematiek moeten kunnen rekenen op een integraal ondersteuningsaanbod op het gebied van zorg, inkomen, dagbesteding, wonen en werk.

 

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er geen taboe rust op het bespreekbaar maken van psychische klachten. Mensen die te maken krijgen met problemen met hun geestelijke gezondheid moeten laagdrempelig hulp kunnen krijgen via de huisarts en de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. En als het nodig is, moet de tweedelijn worden ingeschakeld. Juist door tijdig hulp te zoeken én te ontvangen, wordt erger voorkomen. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar is vooral van grote waarde voor de mensen die het betreft en voor hun naasten. De ChristenUnie ziet ook mogelijkheden voor online hulpverlening, alhoewel dit nooit het contact van mens tot mens kan vervangen. Veel mensen hebben baat bij online ondersteuning en begeleiding en vaak is de drempel van deze hulp ook lager. Versterking van dit hulpmiddel kan de ggz dus toegankelijker maken.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen? 

De ChristenUnie ziet bij beschermd wonen een groot knelpunt. Op papier is hierop niet bezuinigd, maar de praktijk is dat dit onvoldoende beschikbaar is en dat de tarieven voor beschermd wonen (in het bijzonder de PGB-gefinancierde wooninitiatieven) ontoereikend zijn. Daarom pleit de ChristenUnie voor een ruimhartig inkoopbeleid en toereikende tarieven, omdat een stabiele en passende woonomgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen. Hiervoor is een belangrijke voorwaarde dat er meer betaalbare woningen in ons land worden gebouwd. Een beschermde woonomgeving is echter niet voldoende. Dit woonaanbod zal altijd moeten zijn ingebed in een samenhangend maatschappelijk pakket van inkomen, dagbesteding, scholing etc.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

De ChristenUnie wil dat er een open, warme samenleving is waarin mensen zich geliefd en gewaardeerd voelen. Dat kunnen we niet bij wet afdwingen, maar in ieder geval kan de overheid het goede voorbeeld geven en informatie geven over ggz-problematiek en het bespreekbaar maken daarvan. Ook maatschappelijke participatie is belangrijk om stigmatisering tegen te gaan. Daarom willen wij dat mensen, ook als ze een arbeidsbeperking hebben, de mogelijkheid hebben om te werken. Om discriminatie tegen te gaan willen we bovendien het recht op gelijke behandeling (artikel 1 van de Grondwet) uitbreiden. Deze moet zo worden aangepast dat op basis van dit artikel ook discriminatie op basis van handicap of geaardheid wordt tegengegaan. De ChristenUnie is blij met de ratificatie van het VN verdrag, waarmee uitgesproken wordt dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kan doen in onze samenleving.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden? 

De ChristenUnie wil een samenleving waarin voor ouderen een betekenisvolle plaats is. Bij ouderen zal de behoefte aan zorg en ondersteuning in het algemeen toenemen. De ChristenUnie vraagt in het politieke en maatschappelijke debat ruimte voor een herwaardering van afhankelijkheid en ouderdom en het erkennen van relationele autonomie. We willen beleid om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. We willen geen stervensbegeleiders of een laatste-wil-pil voor ouderen, maar levensbegeleiders. Mensen die naast ouderen gaan staan, bij hen op bezoek komen en een luisterend oor bieden, helpen waar dat kan en nodig is. We willen mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen in het belangrijke werk dat zij doen en hebben daar de afgelopen jaren ook geld voor vrijgemaakt. We willen nieuwe woonvormen met scheiden van wonen en zorg, zodat ouderen in een groep kunnen wonen en met maximale keuzevrijheid zorg kunnen inkopen als ze die nodig hebben. We willen extra geld voor verpleeghuiszorg nu de zwaarte van de zorg toeneemt. We willen vertrouwen in de zorgprofessionals en de afvinkcultuur achter ons laten. Een verpleeghuis moet als thuis zijn en de wetgeving moet daarop aansluiten. Mensen wonen immers niet in wetten, maar worden wel door wetten gedwongen hun zorg op een bepaalde manier te organiseren.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan? 

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat ieder mens talenten heeft. Daarom willen we alle mensen, met of zonder een arbeidsbeperking of een chronische psychische ziekte, zoveel mogelijk kansen bieden op een baan. Dat vraagt iets van de overheid, van ondernemers, maar ook van de samenleving. De ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Ook op de werkvloer. Soms vraagt dat wat aanpassingen of begeleiding, maar de samenleving krijgt er veel voor terug. Namelijk dat ieder mens zich gewaardeerd voelt, dat ieders talenten worden benut. De Participatiewet verplicht overheid en bedrijven om mensen met een beperking in dienst te nemen. Helaas zien we dat de overheid hier een hindermacht is voor het bedrijfsleven en het bovendien veel slechter doet dan het bedrijfsleven. Dat moet anders: de overheid moet de afspraken nakomen. Daarnaast willen we extra geld voor gemeenten om beschutte werkplekken te creëren. De ChristenUnie wil in een nieuw belastingstelsel lagere lasten op arbeid, zodat meer mensen aan het werk komen. Bedrijven die mensen met een beperking in dienst nemen krijgen een hoger loonkostenvoordeel. Tegelijkertijd is er voor de ChristenUnie meer dan geld en betaald werk. Ook vrijwilligerswerk is waardevol voor mensen zelf en voor onze samenleving.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de jeugd GGZ voldoende  toegankelijk is. Hierbij zetten we in op voldoende beschikbare plekken, zodat jongeren die behandeling nodig hebben niet onnodig lang hoeven te wachten. De Treeknormen voor de wachtlijsten worden nu namelijk niet gehaald.
Verder moet het voortbestaan van de specialistische jeugd GGZ gewaarborgd worden. 
Tot slot wil de ChristenUnie dat er eindelijk een goede aansluiting komt tussen de Jeugdwet en Wmo en Wlz, zodat de overgang 18-/18+ een stuk vloeiender gaat. Hier vallen nog te vaak te veel jongeren tussen wal en schip.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.