Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

CDA

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

 • Mensen met GGZ-problematiek vormen een heel kwetsbare doelgroep waaraan goede zorg gegeven moet worden. Zij kunnen het vaak niet zelf organiseren en verdwijnen te vaak in het ‘zorgdoolhof’. Voor het CDA geldt dat erkend moet worden dat deze mensen ziek zijn. Dat betekent dat zij zorg moeten krijgen en niet opgesloten moeten worden in een politiecel.
 • Het zorgakkoord dat GGZ-Nederland in 2013 met de regering heeft gesloten, biedt goede handvatten. Maar het CDA pleit er wel voor om de afbouw van bedden in instellingen stop te zetten zolang de zorg in de thuissituatie (wijkteams) nog niet op orde is.
 • Bij het beschermd wonen (GGZ C pakketten) zijn er te weinig plekken omdat er te weinig uitstroom is. Daarom moet er voor mensen die kunnen uitstromen meer betaalbare woningen komen.
 • Bij de jeugd GGZ loopt het doorverwijzen momenteel stroef en ontstaan er wachtlijsten. Daarom wil het CDA dat er afspraken komen over Treeknormen in de Jeugd-GGZ, en wil het CDA dat er een doorzettingsmacht komt.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

 • Het CDA wil dat preventie in brede zin de prioriteit wordt van de gezondheidssector én van de volgende minister van volksgezondheid. Een brede aanpak van preventie is nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken. De overheid moet stappen zetten om de integrale bekostiging van preventie mogelijk te maken, zodat de focus in de zorg kan verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
 • Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoontes moet voor jong en oud gestimuleerd worden. Wij willen daarnaast dat de overheid een breed tabaks- den alcoholontmoedigingsbeleid voert, waar een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak onderdeel van is.
 • Het CDA ziet dat het Nederlandse drugsbeleid failliet is. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops.
 • Het CDA maakt zich daarnaast zorgen om een toename van goksverslaving door het vrijgeven van de online kansspelen. Preventie van gokverslaving moet daarom integraal in de wetgeving opgenomen worden.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

Het eigen risico moet wat het CDA betreft voor iedereen fors omlaag. Geheel afschaffen doen we niet, omdat wat ons betreft het eigen risico een goed instrument blijft om de kosten in de hand te houden. Een forse verlaging van het eigen risico maakt echter wel dat de lasten voor de zorg eerlijker worden verdeeld onder gezonden en zieken.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

 • Het CDA maakt zich zorgen over de stapeling van zorgkosten, door het hoge eigen risico en de verschillende eigen bijdragen binnen onder andere de Wmo.
 • Het CDA heeft tegen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning gestemd, onder andere omdat wij ons zorgen maakten om de hoogte van de eigen bijdragen, die vooral voor mensen met een laag- en middeninkomen veel te hoog kunnen oplopen. Het CDA wil die eigen bijdragen dan ook beperken.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid? 

 • De burger is en blijft als eerste verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl.
 • Het CDA vindt wel dat een brede aanpak van preventie nodig is, waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het mogelijk maken voor alle kinderen om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten op meer voorlichting en onderzoek.
 • De komende jaren zal het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen sterk groeien. Dat maakt dat ook afspraken gemaakt worden om chronisch zieken beter bij de samenleving te betrekken, in hun werk, in vrijwilligerswerk of in de zorg  voor hun naasten.
 • Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoontes moet voor jong en oud gestimuleerd worden. Dat begint wat ons betreft bij toekomstige ouders die tijdens de zwangerschap kunnen worden geholpen om te stoppen met roken en drinken.
 • Ook voor ouderen is meer bewegen belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

Het zorgakkoord dat GGZ-Nederland in 2013 met de regering heeft gesloten, biedt goede handvatten. Maar het CDA pleit er wel voor om de afbouw van bedden in instellingen stop te zetten zolang de zorg in de thuissituatie (wijkteams) nog niet op orde is.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

 • Het CDA wil de geestelijke gezondheidszorg voor jong en oud toegankelijk houden, met zo min mogelijk wachtlijsten en financiële drempels.
 • In de Jeugd-GGZ betekent dit, dat wachtlijsten weggewerkt moeten worden. Daarom heeft het CDA voorstellen gedaan voor een doorzettingsmacht en het maken van afspraken rond Treeknormen in de jeugd-GGZ.
 • Bij de volwassenen GGZ zien we momenteel ook wachtlijsten ontstaan, onder andere omdat huisartsen niet kunnen doorverwijzen naar zwaardere vormen van GGZ-zorg, doordat de opbouw van de extramurale zorg langzamer gaat dan de afbouw van de intramurale bedden. Daarom wil het CDA dat de afbouw van bedden in instellingen stopgezet wordt zolang de zorg in de thuissituatie nog niet op orde is. Daarnaast moeten er voldoende praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk zijn.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

Bij het beschermd wonen (GGZ C pakketten) zijn er te weinig plekken, mede omdat er te weinig uitstroom is. Daarom vindt het CDA dat er voor mensen die uitstromen meer betaalbare woningen komen.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan? 

 • Het CDA steunt de huidige landelijke campagne om het taboe op depressies weg te nemen. Gedacht kan worden om deze campagne de komende jaren niet alleen te continueren, maar ook te verbreden.
 • Ook vanuit het overheidsbeleid moet duidelijker erkend worden dat een psychische aandoening daadwerkelijk een ziekte is. Dat betekent bijvoorbeeld dat zogenoemde ‘verwarde personen’ zorg moeten krijgen en niet opgesloten moeten worden in een politiecel.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

Ouderen die langer thuis blijven wonen en op latere leeftijd ook zorg nodig hebben moet in het woonbeleid beter gefaciliteerd worden. Nu zijn zorgwoningen met centrale voorzieningen nog moeilijk te realiseren binnen het huidige huur en puntenbeleid. Het CDA wil dat hiervoor meer ruimte komt zodat er meer zorgwoningen gebouwd kunnen worden die ook voor ouderen met alleen AOW of klein pensioen bereikbaar zijn.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

 • Het CDA wil een verlaging van belasting op laagbetaald werk en een substantiële verlaging van de lasten voor werkgevers. Als tegenprestatie vragen we van de werkgevers een toezegging om het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te verhogen. Tegelijk willen we de regelingen waar werkgevers een beroep op kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - versterken en vereenvoudigen. Hierin dient de overheid het goede voorbeeld te geven.
 • De komende jaren zal het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen sterk groeien. Dat maakt dat ook afspraken gemaakt moeten worden om chronisch zieken beter bij de samenleving te betrekken, in hun werk, in vrijwilligerswerk of in de zorg  voor hun naasten. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft hier afgelopen jaar goede adviezen over opgesteld.

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

 • Het CDA wil laagdrempelige, toegankelijke Jeugd GGZ. Het CDA heeft de overgang van de jeugd GGZ naar gemeenten gesteund, omdat we van mening zijn dat daarmee een goede geïntegreerde aanpak van jeugdzorg mogelijk wordt. Dit is echter tot nog toe niet altijd goed gegaan. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan voldoende kennis over GGZ-problematiek. Het moet bij gemeenten duidelijk zijn dat het hierbij om een ziekte gaat, die (vaak) een medische behandeling vereist. Bij de behandeling van de Jeugdwet heeft het CDA er daarom onder andere voor gepleit dat gemeenten een verwijzing van de huisarts niet mogen weigeren. Daarnaast wil het CDA dat er voldoende psychiatrische expertise in de sociale wijkteams en ouder-kind teams aanwezig is.
 • Op het gebied van specialistische jeugd GGZ heeft het CDA extra zorgen. De afgelopen jaren bleken gemeenten vaak onvoldoende van deze zorg in te kopen, waardoor wachtlijsten zijn ontstaan. Daarom heeft het CDA gepleit om - net als voor de GGZ voor volwassenen het geval is – Treeknormen op te stellen voor de jeugd GGZ. Die door professionals opgestelde normen moeten aangeven wat een verantwoorde wachttijd is voor de zorg. Daarnaast wil het CDA dat er een onafhankelijke autoriteit met doorzettingsmacht komt, waar kinderen en ouders terecht kunnen die te lang moeten wachten op zorg of niet de juiste zorg krijgen aangeboden.
 • Zoals bij alle jeugdzorg, moet ook bij jeugd GGZ de overgang van 18- naar 18+ goed geregeld worden. Als de behandeling doorloopt is het van belang dat de aansluiting tussen het gemeentelijk domein en het verzekeraarsdomein goed geregeld is. Bij wet zijn gemeenten en zorgverzekeraars al verplicht om voor een goede aansluiting te zorgen, maar dat moet ook in de praktijk goed geborgd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.