Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

50-Plus

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

Er is wat 50PLUS betreft te hard bezuinigd op de GGZ. De toegang tot de GGZ is zodanig ingeperkt dat veel mensen die wel psychische klachten hebben, niet meer in aanmerking komen voor hulp. Dat is onbegrijpelijk, want ook voor psychische klachten geldt dat je met hulp in een vroeg stadium veel leed kunt voorkomen. De gevolgen van de bezuinigingen daarvan zijn zichtbaar: er zijn bijvoorbeeld meer verwarde mensen in het straatbeeld. Zodanig, dat er zelfs een aanjaagteam voor nodig is om de problematiek enigszins aan te pakken. Maar dan is het kwaad al geschied. Het beleid moet er echt op gericht zijn problemen in een vroeg stadium aan te pakken! Wat 50PLUS krijgt de GGZ een ruimer budget, zodat ze het belangrijke werk goed kunnen uitvoeren.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om breed landelijk beleid te voeren ter voorkoming van psychische aandoeningen en/of verslaving. Het gaat hierbij om het creëren van randvoorwaarden, faciliteren van lokaal beleid, het opzetten en stimuleren van preventieprogramma’s en het voeren van campagnes. Door meer in te zetten op preventie kan veel leed worden voorkomen. Dat draagt in hoge mate bij aan het welzijn van de bevolking. Daarnaast kun je veel zorgkosten besparen, doordat intensievere zorg wordt voorkomen. Een win-winsituatie!

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

50PLUS wil het eigen risico verlagen, het liefst naar € 0,-. Dat moet dan uiteraard gelden voor iedereen, ongeacht het feit of iemand een psychische aandoening of verslaving heeft.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

Afgelopen najaar heeft het kabinet wat geld vrijgemaakt om de eigen bijdrage in de WMO te verlagen. In meerdere gemeenten is dit ook wel gebeurd. Alle beetjes helpen, maar voor veel mensen is het gewoonweg niet voldoende. Juist de mensen die van de WMO gebruik moeten maken, zijn vaak mensen met een lager inkomen. Steeds vaker mijden mensen zorg omdat ze het eenvoudigweg niet meer kunnen opbrengen. Dat moeten we niet toestaan. Wat 50PLUS betreft mag een laag inkomen nooit een aanleiding zijn om geen of onvoldoende zorg of ondersteuning te ontvangen.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?  

Mensen hebben absoluut een eigen verantwoordelijkheid. Dat staat buiten kijf. Maar veel mensen realiseren zich onvoldoende wat de invloed van een gezonde levensstijl is, of zijn niet goed in staat dit zelf uit te zoeken. Dat laatste zou ook een reden kunnen zijn dat hoger opgeleiden een hogere levensverwachting hebben. Het is een taak van de overheid om mensen hierover goed voor te lichten en te motiveren.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

De beddenreductie is zoals gezegd erg fors, en de overgang naar ambulante zorg is niet goed genoeg geregeld. Daarom vallen er veel mensen tussen de wal en schip. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer dan alleen ambulante zorg nodig. En als de randvoorwaarden voor ambulante zorg niet goed geregeld zijn, wat nu het geval is, dan gaat het echt mis.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

50PLUS zal er altijd voor pleiten om de GGZ goed toegankelijk te houden voor mensen die dat nodig hebben. Waar mogelijk ambulant, maar voor wie dat nodig heeft is er voldoende intramurale zorg beschikbaar.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

Het is bekend dat er te weinig geschikte, eventueel aangepaste, woningen zijn om beschermd thuis te kunnen wonen, ook voor ouderen. De doorstroom vanuit maatschappelijke opvang stagneert daardoor en dat is zorgwekkend. Nogmaals, het is belangrijk dat een overheid die wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zorgt dat de randvoorwaarden daarvoor op orde zijn. Het kabinet van VVD en PvdA heeft dat verzuimd.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

Dit is absoluut waar en dat is heel erg. Mensen met een psychische aandoening moeten zich op die manier nog eens verantwoorden ook. Het is immers geen gebroken been, mensen zien en niet en kunnen het niet goed vatten. Wij zullen alle maatregelen om deze beeldvorming tegen te gaan, ondersteunen!

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

50PLUS staat voor een goede ouderenzorg, in brede zin! Immers in 2019 zal ruim de helft van de mensen ouder zijn dan 50 jaar. Dat vraagt om goed en gericht beleid. Zorg en ondersteuning thuis, goede verpleeghuiszorg, passende ziekenhuiszorg met soepele overgang naar een tussenvoorziening en zo mogelijk naar huis. Daarvoor hebben we wel voldoende verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters nodig. Wij pleiten dan ook steeds voor goede opleidingen en voldoende geld en andere voorwaarden om kwaliteit op alle mogelijke manieren te kunnen garanderen.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

Gemeenten zijn bij wet verplicht om mensen met een arbeidsbeperking begeleiding naar beschut werk te bieden. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. 50PLUS wil dat gemeenten hier meer werk van maken, en dat de Rijksoverheid daarbij de ondersteuning biedt die daarvoor nodig is!

Wat zijn de ambities op het gebied van Jeugd GGZ?

50PLUS vindt het heel belangrijk dat er voldoende ambulante en intramurale GGZ beschikbaar is voor de jeugd. Door vroegtijdig de benodigde ondersteuning te bieden, kan de jongere beter begeleid worden en kan mogelijk veel leed in het latere leven worden verzacht of voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.