Home Wat gaat JONG doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

Er is al meer dan een decennia lang teveel bezuinigd, met alle gevolgen van dien! De jeugd heeft en is de toekomst. Dus vroegtijdige signalering, hulp/behandeling, en preventie moet de norm worden. Aangezien mentale klachten steeds meer toe zijn genomen, wordt het tijd voor een nieuw GGZ-systeem waar de cliënt centraal staat, en de hulpvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd zijn. Er moet reserve personeel zijn. De GGZ moet aantrekkelijk zijn om bij te werken. Zonder te verbeteren en te hervormen, krijgen we nooit de goede zorg terug.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

Er moet vooral goede preventie komen. Helaas gaat dit (door de bezuinigingen) in de praktijk steeds slechter. Het Rijk en de Gemeenten zullen meer voorlichting moeten geven en meer budget ter beschikking moeten stellen voor preventie en voorlichting over Mental Health en lokale laagdrempelige oplossingen zoals zelfhulpnetwerken.

We vinden het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in preventie om problemen te voorkomen in de toekomst!

Chronische stress door schulden en armoede draagt voor een belangrijk deel bij aan psychische problematiek bij burgers. Het is belangrijk om dagbesteding in te zetten en gezonde maaltijden aan te bieden.

Jongeren zijn veelal actief op digitale platformen, dus digitaal helpen om isolement te voorkomen. Op scholen moet er meer aandacht komen voor Mental Health en pesten. Suïcide terugdringen door jongeren tijdig te helpen. Veel meer fysieke inloop-locaties.

Alles begint met preventie en een ruim zorgaanbod. Wachtlijsten mogen er niet zijn (terugdringen tot de 0-norm). Als je moet wachten, kan het te laat zijn.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

Zoals toegelicht bij onze standpunten over preventie: hervormingen zullen noodzakelijk zijn

Om te zorgen dat er genoeg ondersteuning en mentale/psychische hulp beschikbaar is het belangrijk om online hulp door middel van Face to Face gesprekken aan te bieden en fysieke inloop-locaties waar jongeren over hun problemen kunnen praten. Dit is er al, maar veel te weinig. Een jongere die behoefte heeft aan fysieke locatie uit Leeuwarden, moet niet hoeven te reizen naar Groningen. Of regel – in verband met de lockdown – ambulante zorg.

Er moet meer budget vrijkomen om de noodzakelijke hervormingen te kunnen doorvoeren. Er moet meer personeel komen werken waardoor de werkdruk verminderd.

Vanuit Partij Jong willen we meepraten om beslissingen duurzamer en toekomstgerichter te maken. De belangen van jongeren moet meegewogen worden. Jongeren hebben frisse en creatieve ideeën.

Wij zien – ook op basis van onze achterban – dat preventie het allerbelangrijkst is. Daarmee voorkom je veel problemen; nu en in de toekomst. Hopelijk verdient een investering daar in nu zich op de langere termijn terug.

Ambulantisering

Iedereen moet de noodzakelijke zorg krijgen. Dus zorg op maat en meer kijken naar het individu.

De zorg moet minder geprivatiseerd worden. Meer centraal en nationaal gestuurd worden.

In Nederland hebben we gezondheidsrechten; dat moet gehandhaafd blijven. De keuze van opname moet bij de cliënt/persoon in kwestie blijven. Mits echt noodzakelijk moet er een vooraf vastgestelde behandeltermijn aan worden gekoppeld; niet langer dan noodzakelijk. De WvGGz is een vooruitgang; de mogelijkheden zijn breder dan enkel een verplichte opname (zoals het in de BOPZ was).

Kwaliteit van de zorg

Er moet niet alleen een Raad van Toezicht zijn om een Raad van Bestuur te controleren. Er moet ook een Raad van Toezicht zijn om in te grijpen bij signalen van cliënten. Hiermee zal men emotionele schade kunnen voorkomen.

De zorg moet centraal worden aangeboden en niet decentraal

Om innovatie en vernieuwing in de GGZ te bevorderen willen wij meepraten om beslissingen duurzamer en toekomstgerichter te maken. De belangen van jongeren moet meegewogen worden. Jongeren hebben frisse en creatieve ideeën.

Om de regeldruk in de GGZ aan te pakken zijn wij voor minder privatisering. Er moet één nationaal fonds voor de GGZ worden opgericht.

Om het opleiden van professionals binnen de ggz verder te professionaliseren en te stimuleren moeten er meer opleidingsplekken komen voor neuro-diverse personen. De GGZ-opleiding niet verkorten! In de aankomende jaren investeren in opleidingsplekken, aantrekkelijker maken voor studenten, dan hebben we er langer profijt van.

Binnen de GGZ wil JONG minder privatiseren en sterke specialistische zorg goed monitoren. Als dit goed verloopt: meer geld van het Rijk naar deze afdelingen.

Beschikbaarheid woningen

Meer crisisopvang en meer bedden voor beschermd wonen om de doorstroom te versnellen.
Permanent meer daklozenopvang in grote gemeenten.

Ervaringsdeskundigheid

Van andermans ervaringen leert men. Dit dus inzetten! Iedere afdeling een ervaringsdeskundige!

(De)stigmatisering

Door middel van voorlichting op zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Ook vanuit gemeenten.
Het moet worden opgenomen in de lessen maatschappijleer op alle niveaus.

Ouderen

Meer inzetten op maatjesprojecten. Op somatisch gebied: eerder ingrijpen in plaats van uitstellen!

Arbeidsparticipatie en eigen kracht

Mensen met een aandoening meer stimuleren om te werken! Dus revisie op arbeidsongeschiktheid. Als men werkt, mag dit géén financiële gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid.

Wij zijn – net als alle andere politieke partijen – geen landelijke overheid.
Wij willen meer inzetten op lotgenotencontact-groepen, zelfregie-centra, en het toegankelijker maken van de zorg.

Centraliseren in plaats van decentraliseren. En één overzichtelijke online zorg-kaart.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top