Home Wat gaat Code Oranje doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

Onze (geestelijke) gezondheid is het fundament van onze samenleving! Vrije, vitale, sociale en ondernemende mensen helpen onze samenleving iedere dag verder. Daarvoor moet goede gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid zijn. De (geestelijke) gezondheidszorg kan wat Code Oranje betreft een stuk beter op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Meer preventie 2. Minder regelsturing 3. Menselijke maat leidend 4. Professionals aan zet 5. meer waardering voor uitvoerende zorgmedewerkers (ook financieel) 6. Afschaffen van alle perverse financiële prikkels in het systeem. Wat kan dus minder?: schaalvergroting, topdownsturing, ‘one size fits all’, en vooral: ziekte als verdienmodel.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

Ons stelsel van gezondheidszorg is teveel gericht op het bestrijden van ziekte ipv op het bevorderen van gezondheid. Code Oranje wil dit omdraaien. Daarom is Code Oranje sterk voorstander van maatschappelijke initiatieven op het vlak van gezond leven en preventie. Maak een ‘verdienmodel’ van gezond leven in plaats van ziekte! Voorbeeld: Farmaceutische bedrijven hebben geen belang bij gezond leven, maar worden rijk als we ziek zijn. Dit kan anders: beleg de verantwoordelijkheid voor gezond leven veel meer dan nu bij ‘ziekmakers’, ofwel: ‘de vervuiler betaalt’.
Maak ondertussen fundamenteel werk van het voorkomen van onderliggende stressfactoren, door armoedebestrijding en ‘meedoen’ door iedereen (door een sober basisinkomen en arbeidspools). Beëindig de lockdown, die funest is voor het welzijn van velen. Wij kiezen voor het beschermen van de kwetsbare groepen en het heropenen van de samenleving.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

De bezuinigingen in de GGZ moeten met grote spoed worden teruggedraaid. De wachttijden zijn een bizar gegeven, net als de overlast in de woonwijken van ‘verwarde personen’, die overigens deze personen niet te verwijten valt. Ook de politie is daar niet voor toegerust. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de afgelopen jaren de verkeerde financiële keuzen zijn gemaakt.
Corona maakt dit allemaal niet beter. We moeten voorkomen dat we ‘post-Corona’ alleen denken aan de economie (hoewel die ook belangrijk is). Welzijn, welbevinden en mentale gezondheid vragen alle hens aan dek. Het budget voor de GGZ moet daarom met tenminste 25-30 procent worden verhoogd.

Ambulantisering

De beddenreductie is het gevolg van een financiële redenering, niet van een inhoudelijke visie op zorg. Doordat ook nog eens de ambulante zorg en ondersteuning onvoldoende op orde is, plukken we de wrange vruchten.
Voor Code Oranje staat de zorg voor de mens centraal, nooit het stelsel, het systeem of de regels. Dit geldt ook voor de verzekeraars-markt met vaak averechtse financiële prikkels. We kunnen de door ons bepleite omkering niet voldoende benadrukken: de organisatie van de gezondheidszorg moet dienstbaar zijn aan de belangen van onze inwoners. Daarnaast zijn de professionaliteit van de medewerkers (inclusief artsen) in de gezondheidszorg belangrijk

Kwaliteit van de zorg

Net zoals Code Oranje van mening is dat echte democratie ‘van onderop’ wordt opgebouwd, waarbij de doelen en de zeggenschap van onze inwoners centraal staan, geldt dit ook voor de zorg. Kleinschaligheid en menselijke maat zijn uitgangspunt en niet de regelgeving van de verkokerde instituties en de verschillende wettelijke regelingen. Ook kwaliteit en innovatie komt niet door decreten van bovenaf. Kwaliteit zit in de optelsom van het handelen van professionele hulpverleners die hun verantwoordelijkheid nemen en die hun inzichten opdoen vanuit de praktijk.

Beschikbaarheid woningen

Allereerst moet de beddenreductie in de GGZ worden teruggeschroefd. Er is veel teveel ingezet op ‘ambulante zorg’. Dat wreekt zich. Maar in het verlengde van deze ‘verblijfzorg’ ligt het beschermd wonen, dat ook thuishoort onder verantwoordelijkheid van de GGZ. Natuurlijk moet hier in samenspraak met gemeenten woonruimte voor beschikbaar zijn. Het ‘gat’ dat nu valt tussen GGZ en gemeente is een voorbeeld van het effect van verkokerde geldstromen, waardoor uiteindelijk zowel de betrokkene als de samenleving als geheel slechter (en duurder) af zijn.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid wordt onderschat, want het is goud waard. Het is in de eerste plaats aan onze GGZ instellingen om ruimte te bieden – in zorg en beleid – voor laagdrempelig lotgenotencontact, voor de inzet van ervaringsdeskundige familieleden en vrijwilligers, maar ook om als ‘zij-instromer’ mee te draaien in het team van zorgprofessionals.

(De)stigmatisering

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat iedereen een psychische aandoening kan overkomen. Van depressie tot psychose, het hoort er allemaal bij. Acceptatie en bewustwording zijn belangrijk en gaan hand in hand. Openheid en voorlichting tellen ook zwaar. Wat Code Oranje betreft vooral ook via de populaire media.

Ouderen

Weer een vraagstuk dat door bezuinigingen vanuit het rijk, onvoldoende kon worden opgepakt door gemeenten. Zowel in de ouderenzorg, als op huishoudelijke ondersteuning in en om het huis is gesneden. Hierdoor komt preventie te weinig van de grond en wordt onnodig veel geleund op de zwaardere zorg. Die laatste moet overigens vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Maar uiteraard heeft het de voorkeur dat de meer dagelijkse ondersteuning op orde is gebracht!

Arbeidsparticipatie eigen kracht

Iedereen kan bijdragen aan de samenleving. Ook mensen met zware psychische aandoening voelen zich gezien als zij hun bijdrage kunnen leveren. Het vraagt creativiteit en maatwerk om dat te zien. Ons systeem en de regels moeten dit vooral niet tégenwerken. We kennen talloze voorbeelden in de praktijk van ‘kan niet en0 mag niet’. Maar het gaat om ‘kan wél en mag wél’.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top