Home Wat gaat het CDA doen binnen de GGZ?

Toekomstvisie

De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk en dat leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. Ook is meer flexibele capaciteit nodig, zodat het aantal crisisplaatsen snel kan opschalen als dat nodig is. We zetten in op actieve gezondheidspreventie met een laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen.

Preventie en bevorderen mentale gezondheid

CDA wil investeren in preventie en gezondheid, de beste manier om de kwaliteit van leven te verbeteren en op langere termijn de zorgkosten onder controle te houden. Met investeringen in preventieve interventies is nog veel gezondheidswinst te behalen. We weten bijvoorbeeld dat veel zorgkosten het gevolg zijn van schuldenproblematiek. Maatschappelijk gezien is het daarom nuttig om deze problematiek aan te pakken, zowel voor het welzijn van de betreffende gezinnen als voor de zorgkosten die we met zijn allen moeten opbrengen. Door de verantwoordelijkheid hiervoor te delen tussen gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties komen er meer prikkels om hierop in te zetten.

CDA wil regionale preventiefondsen waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven en vervolgens gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten. Met deze preventiefondsen wordt het makkelijker voor gemeenten en zorgverzekeraars om meer integrale besluitvorming over en financiering van preventie mogelijk te maken.

Ook voor corona hadden veel jongeren het gevoel klem te zitten voordat ze van start gaan met hun eigen leven. Ze moeten schulden maken om door te leren en een vaste baan of een eigen woning is voor velen onbereikbaar geworden. De overstap naar zelfstandigheid of het starten van een eigen gezin zijn daardoor veel zwaarder dan voor veel generaties voor hen. Meer dan voorheen groeien jongeren op in gescheiden werelden. Na de basisschool kom je binnen je eigen bubbel steeds minder mensen tegen met een andere achtergrond. Dat is niet goed. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren.

Corona heeft het leven van jongeren op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag gingen scholen dicht en zaten de meeste jongeren thuis. Stappen of sporten zat er even niet in en veel jongeren verloren hun eerste baan of bijbaantje. Als samenleving deden we een groot beroep op hun solidariteit: om de ouderen en kwetsbaren te beschermen leverden de jongeren veel van hun vrijheid in. Die solidariteit vraagt ook dat we met elkaar alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de coronageneratie die straks veel minder kansen krijgt dan de generaties voor hen.

Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijles kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, moet die ondersteuning altijd via het regulier onderwijs worden geboden. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren. En we stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren.

Wachtlijsten & toegankelijkheid

Lang wachten verergert de kwaal, doet een zwaar beroep op de omgeving en leidt uiteindelijk tot zwaardere en duurdere zorg. Dit constateert de Algemene Rekenkamer. Hier is het CDA het mee eens. Daarom moeten er voldoende plekken zijn voor de complexe specialistische zorg. Het CDA heeft ook diverse moties in gediend om wachtlijsten aan te pakken. Het organiseren van doorzettingsmacht is een hele belangrijke maar het CDA vindt dat dat nog beter van de grond moet komen.

Het CDA is een groot voorstander van E-health en denkt ook dat in de GGZ  gesprekken via de computer bij kunnen dragen aan het afnemen van wachtlijsten. Bepaalde vragen op mentaal gebied kunnen prima en vaak beter via E-health. In plaats van 1 keer per twee weken lang contact 2 x per week kort contact kan beter helpen.

De onheldere verantwoordelijkheidsverdeling zorgt ervoor dat zowel gemeente als zorgverzekeraar zich niet altijd voldoende verantwoordelijk voelen voor het investeren in preventie. Het gevolg kan zijn dat geen van de partijen investeert in preventieve interventies. Door een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling zoals uitgelegd bij het thema preventie over het opzetten van regionale preventiefondsen, kunnen vroeg signalering en mentale gezondheidsbevordering eerder worden opgepakt.

De zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn. Dat betekent o.a. voor de ggz dat zorg op de juiste plaats moet worden ingezet zodat de complexe zorg bereikbaar en beschikbaar blijft voor die mensen die dat nodig hebben. Daarbij kan E-health helpen om de zorg voor meer mensen beschikbaar te houden. Dat zie je bijvoorbeeld bij depressie: tijdig behandelen kan voorkomen dat mensen dieper in een depressie wegzakken. Dus moeten huisartsen en POH-ggz beter opgeleid worden om dit te herkennen.

Het CDA heeft ook voor een aantal amendementen gestemd extra personeel voor de ggz op te leiden. En ook digitalisering kan bijdragen dat zorgmedewerkers meer zorg en of ondersteuning kunnen leveren.

De doorrekening van het verkiezingsprogramma is nog niet beschikbaar, hierdoor heeft het CDA nog geen concrete begroting voor de ggz

Ambulantisering

De beddenreductie is te snel gegaan ten opzichte van de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning, die gaat nog steeds te langzaam. Hier heeft het CDA ook een motie over ingediend die is aangenomen. Diverse zaken in de ggz komen moeilijk van de grond zoals doorzettingsmacht, samenwerking bij complexe zorgvragen, opbouw ambulante zorg en specialistische complexe zorg en zorg bij mensen met verward gedrag. Verdere afbouw van klinische bedden ggz (dus intramurale zorg) is wat het CDA betreft onwenselijk zolang bovenstaande problemen nog niet zijn opgelost.

Wat het CDA betreft moeten er concrete werkafspraken worden gemaakt in de sector en met de lokale overheden zodat er voldoende ambulante zorg aan huis wordt geboden.  Het ministerie moet dit bevorderen.

Voor het werkveld moet de Wet verplichte GGZ praktische goed uitvoerbaar zijn maar bij de wetsbehandeling staat de rechtsbescherming van de cliënt zoveel als mogelijk centraal.

Kwaliteit van de zorg

Om de kwaliteit van aanbieders waarborgen zodat o.a. cliënten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken spelen organisaties zoals de Inspectie, NZa en het zorginstituut een belangrijke rol. Die moeten in staat worden gesteld, dus voldoende ruimte te hebben,  om de kwaliteit en toegang van de zorg te bewaken en te bevorderen.

Voor het CDA is de zorg  geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt/ cliënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen.

We maken samen met het veld een nieuwe zorgkaart voor heel Nederland, waarmee we de zorg anders en beter organiseren. Op regionaal niveau moet over de grenzen van de zorgdomeinen heen worden samengewerkt, om te zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij de zorgvraag. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio.

Wij stimuleren voluit de innovatie in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts of psychiater en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen.

Het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ loopt. Het CDA is groot voorstander ervan dat zorgprofessionals minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt/ cliënt. De zorgsector en de overheid werken al aan de verbeterpunten uit het actieplan. Voor de ggz geldt zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.

Er is verleden jaar een amendement aangenomen dat regelt dat vanaf 2020 honderd extra gz-psychologen kunnen worden opgeleid, dat heeft op steun van het CDA kunnen rekenen. Daarbij heeft het CDA ook in veel debatten aandacht gevraagd voor de zogenaamde lerende organisatie, lerende cultuur binnen de ggz. Dat zal het CDA blijven doen.

Het CDA vindt dat de bekostiging van de TOPGGZ nog niet goed is verankerd. Dit is ook een probleem. De minister heeft aangegeven in overleg te gaan om dit structureel op te lossen, wij wachten dat even af.

Beschikbaarheid woningen

Het CDA vindt beschermd wonen heel belangrijk. Een bepaalde categorie mensen met ggz problematiek vinden hier steun en begeleiding. De staatsecretaris is een groot project gestart om daklozenproblematiek aan te pakken. Met name omdat er meer plekken/ opvang voor daklozen moeten komen maar de doorstroom naar een betaalbare woning nu veel te veel stokt. Daar wil het CDA extra aandacht voor en wil met gemeenten en andere partijen concrete meetbare doelstellingen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid maar ook lotgenotencontact is belangrijk en dient ook beschikbaar te zijn naast professionele hulp. Het CDA is groot voorstander van maatjesprojecten.

(De)stigmatisering

Voor discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft.

Daar zijn meerdere maatregelen voor nodig en is veel samenwerking voor nodig. Dus extramurale (ambulante) zorg moet worden opgebouwd en projecten als bemoeizorg, FACT-teams etc. moeten worden versterkt. Er  zijn ook veel ervaringsdeskundigen met verward gedrag die aan professionals kunnen uitleggen welke aanpak dan het beste werkt.

Ouderen

Goede zorg voor ouderen is belangrijk. Bij de zorg voor elkaar spelen ouderen een onmisbare rol. Ze springen bij als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwilliger of als mantelzorger voor hun partner of iemand in de buurt. Op hun beurt mogen onze ouderen altijd rekenen op de zorg van ons allemaal. De gelegenheid om voor anderen te kunnen zorgen in de wetenschap dat ervoor jou gezorgd wordt als dat nodig is, is voor ons allemaal veel belangrijker dan we denken. Maar voor ouderen versterkt die wederkerigheid het gevoel dat ze betrokken blijven en gewaardeerd worden. Wij willen dan ook veel meer mogelijkheden voor ouderen die langer willen doorwerken of juist geleidelijker willen afbouwen. In hun werk, maar ook als vrijwilliger kunnen zij hun waardevolle werk- en levenservaring delen met de jongere generaties. Eenzaamheid blijft een serieus risico voor ouderen die om zich heen steeds meer mensen zien wegvallen. We zetten het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ voort.

Arbeidsparticipatie en eigen kracht

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zien we ook nog schrijnende voorbeelden van uitbuiting, werkende armen en een te grote groep mensen, die om uiteenlopende redenen helemaal niet meer aan de slag komt. Deze ongelijkheid leidt tot onzekerheid en ondergraaft de solidariteit in onze samenleving. Het is dus hoog tijd voor groot onderhoud aan de arbeidsmarkt. We moeten voorbij de gevestigde belangen kijken naar eerlijke en stabiele arbeidsverhoudingen voor de toekomst. We verkleinen ongerechtvaardigde verschillen tussen contractvormen en investeren in de flexibiliteit en weerbaarheid van alle werkenden. Die weerbaarheid vraagt ook om investeringen in kennis, vakmanschap en vaardigheden in het werk dat we doen. Wie voldoende is toegerust, vindt makkelijker een baan en loopt minder risico bij het wisselen van baan. Die weerbaarheid is belangrijk nu bijna niemand meer veertig jaar voor dezelfde baas werkt of zijn hele loopbaan genoeg heeft aan de kennis die je ooit op school hebt opgedaan. In een nieuw stelsel voor leerrechten krijgt iedere werknemer de mogelijkheid om zichzelf steeds weer te blijven ontwikkelen.

Wij stimuleren de samenwerking van gemeenten, UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen voor een betere begeleiding van werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Een breed aanbod van stageplekken, regulier werk, tijdelijk werk, een basisbaan of scholing zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. De link met de gemeentelijke hulp voor armoede en schulden ligt voor de hand.

Het CDA vindt lotgenotencontactgroepen en zelfregiecentra belangrijk en is een partij die dit zeker wil initiëren maar vindt dat dit soort initiatieven uit het maatschappelijk middenveld moeten komen.

Om voorzieningen landelijk en dichtbij de burger beschikbaar te maken wil het CDA samen met het veld een nieuwe zorgkaart maken voor heel Nederland, waarmee we de zorg anders en beter organiseren. Op regionaal niveau moet over de grenzen van de zorgdomeinen heen worden samengewerkt, om te zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij de zorgvraag in die regio. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio.

Beloftemonitor

Aan de politieke partijen is gevraagd om zichzelf een score te geven over de verwachte inzet voor de geestelijke gezondheidszorg in de aankomende regeringsperiode. Dit is vertaald naar een beloftemonitor die per politieke partij een visueel beeld geeft in welke mate de politieke partijen van zichzelf vinden dat ze gericht en gefocust zijn op de ggz. In de onderstaande diagrammen ziet u welke scores de politieke partijen zichzelf hebben gegeven op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.
Let op! De beloftemonitor is gebaseerd op een zelfscoresysteem en dus GEEN weergave van de praktijkinzet van de politieke partijen in de afgelopen jaren!

Vergroot lettertype
Scroll naar top